saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a la petició d'una pròrroga de les beques de col·laboració específiques

Inici del procés. Pròrroga amb continuïtat del becari/ària actual

Qui

Unitat on es troba ubicat el becari

Com

Trametent a la cap del Centre d'Atenció als Estudiants, un cop emplenada la documentació següent:

  • Sol·licitud de pròrroga (únic document que cal que sigui emplenat pel responsable del becari/ària i pel becari/ària interessat)
  • Acreditació d'haver realitzat l'AD definitiva pel cost total de la pròrroga (caldrà que es facin les gestions oportunes amb el Servei de Recursos Econòmics per tal que facin arribar al CAE la còpia de l'AD definitiva)

Condicions per gestionar la pròrroga

  • La sol·licitud de pròrroga ha d'implicar una continuïtat temporal amb la prestació de la beca convocada inicialment
  • El període de la pròrroga no pot ser superior al de la convocatòria de la beca, i únicament es pot sol·licitar una pròrroga per a la mateixa beca de col·laboració
  • Pot entrar en el procés aquell becari/ària que en el període previst de pròrroga compleixi els requisits establerts per a ser becari/ària de col·laboració
  • Durant el mes d'agost és recomanable que el/la becari/ària no presti serveis

Quan

30 dies abans de la data de finalització de la beca inicial

Sol·licituds de pròrroga del/de la becari/ària actual

Qui

  • Els responsables del becari/ària
  • El/la becari/ària

Com

Finalització del procés

Qui

Unitat encarregada de la gestió de les beques de col·laboració, CAE

Com

  • El Vicerectorat competent en matèria de beques de col·laboració resoldrà
  • Tramesa de la notificació-resolució al becari/ària i còpia als responsables del mateix/a

Quan

20 dies des de la recepció de la petició de pròrroga

Per demanar una pròrroga de la beca de col·laboració caldrà seguir l'establert en el procés de petició d'una beca de col·laboració específica, en els casos següents:

• Que no hi hagi continuïtat del/de la becari/ària actual

• Que no hi hagi continuïtat en cap de les condicions establertes en la fitxa de la convocatòria de la beca original