saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a la petició d'una beca de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat

Per a la convocatòria d'una nova beca

1.0. Petició

Qui

Qualsevol Departament de la URV

Com

 • Introduïnt les peticions a l'aplicació Gestió de Beques

Enllaç: https://appserver.urv.cat/beques/login.html

 • Adjuntant els següents documents amb la petició de la beca:
  • Acreditació d'haver realitzat la reserva de crèdit pel cost total de la beca (caldrà que es facin les gestions oportunes amb el Servei de Recursos Econòmics)
  • Escrit amb l'aprovació del Consell de Departament de la beca sol·licitada

Quan

 • Abans del 16 de desembre de 2013

Dades necessàries per a la petició de la beca (període, cost, durada, si la beca s'adreça a alumnes de nou accés provinent d'altres universitats)

 

Beques 1r Quadrimestre

Beques 2n Quadrimestre

Beques anuals

Període sol. Activació

Maig

Desembre, 1a. quinzena gener

Maig

Sol·licituds i procediment

de selecció

Juny

2a. quinzena gener

Juny

Incorporació becaris

1 de setembre

1 de febrer

1 de setembre

Finalització beca

31 de gener

31 de juliol

31 de juliol

Durada

5 mesos

6 mesos

11 mesos

Cost 15  hores setmanals

    ---

2.471,40 €

 ---

Cost 20 hores setmanals

    ---

3.215,40 €

 ---

Indicar el que el departament determini en el camp "Observacions" de la petició de beca
 • La beca s'adreça a alumnes de nou accés provinent d'altres universitats

 • La beca no s'adreça a alumnes de nou accés provinent d'altres universitats

Modalitats

Pel que fa a aquestes beques hi ha dues modalitats:

 1. Aprenentatge de la docència de grau i la recerca (destinada a estudiants matriculats en una titulació de primer cicle, de primer i segon cicle i de grau o en un segon cicle, un màster oficial o un doctorat).
 2. Aprenentatge de la docència de màster i la recerca (destinada a estudiants matriculats en un estudi de segon cicle, un màster oficial o un doctorat)

En el cas d'estudiants de primer cicle, d'un primer i segon cicle o grau cal tenir superat el 50% dels crèdits de la titulació que es cursa
 

Finalització del procés

 • La unitat/departament confirma la petició
 • El Centre d'Atenció als Estudiants rep la petició i comunica la seva arribada a la Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària per què n'autoritzi la publicació

1.1. Convocatòria

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

Publicant la convocatòria de les beques

Quan

En el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la finalització del termini anterior

Finalització del procés

El CAE informa de la publicació:

 • a la unitat sol·licitant
 • a tots els alumnes de la URV

Efectes

S'obre el termini de sol·licituds on-line per part dels candidats a través de l'aplicació Gestió de Beques

1.2. Sol·licituds

Qui

Els estudiants

Com

 • Omplint la sol·licitud on line a l'aplicació Gestió de Beques
 • Adjuntant el Currículum Vitae i la documentació acreditativa

Quan

Dins del termini obert per al procés de sol·licituds

Efectes

Un cop finalitzat el procés de sol·licituds, s'obre el període de selecció

1.3. Selecció (Pas 1 de 2)

 • A mesura que els candidats omplen les sol·licituds, el CAE les revisa i desestima les que no compleixen els requisits:
  • d'ensenyament
  • 50% crèdits superats dels estudis de grau o 2n cicle
 • El CAE demana els expedients als candidats de nou accés per al càlcul de la mitjana

1.3 Selecció (Pas 2 de 2)

Qui

La unitat / departament convocant

Com

Per mitjà de l'aplicació Gestió de Beques: a la pestanya de sol·licituds, puntuant els mèrits específics i desant les puntuacions introduïdes

Efectes

 • La unitat / departament ha de comunicar al CAE que ha finalitzat la puntuació de mèrits
 • El CAE publica la llista definitiva d'admesos i exclosos i traspassa la beca a la unitat / departament

1.4. Adjudicació

Qui

La unitat assignatària de la beca

Com

 • Anant a la pestanya d'inici de l'aplicació Gestió de Beques, recuperant la beca i seleccionant el candidat adjudicatari amb més puntuació
 • Generant l'acta en PDF

Efectes

 • El CAE valida l'adjudicació
 • Automàticament, es generen els correus destinats als candidats adjudicataris
 • L'adjudicatari/ària inicia, en la data prevista, i que s'indica en la convocatòria la prestació de la beca