saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a la petició d'una beca de col·laboració específica

Per a la convocatòria d'una beca específica

1.0. Petició

Qui

Qualsevol unitat de la URV: centres, departaments, serveis, etc...

Com

Trametent a la cap del Centre d'Atenció als Estudiants, un cop emplenada la documentació següent:

 • petició de la beca de col·laboració
 • fitxa de la beca de col·laboració
 • acreditació d'haver realitzat la reserva de crèdit definitiva pel cost total de la beca (caldrà que es facin les gestions oportunes amb el Servei de Recursos Econòmics per tal que facin arribar al CAE la còpia de la reserva de crèdit definitiva)

Quan

Fins el dia deu de cada mes. Excepte juliol, agost i desembre, i els mesos que coincideixin amb la convocatòria de beques de col·laboració genèriques

 • IMPORTANT: si el Centre d'Atenció als Estudiants rep la petició amb posterioriat a aquesta data, la petició es tramitarà amb les del mes següent

Finalització del procés

El Centre d'Atenció als Estudiants rep la petició i comunica la seva arribada a la Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària. Si tot és correcte:

 • S'aprova en la Comissió d'Estudiants i de la Comunitat Universitària
 • O bé, s'aprova virtualment pels membres de la CECU, i es ratifica en la propera CECU

1.1. Convocatòria

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

Publicant la informació de la beca (fitxa i model de sol·licitud) a la web de la URV

Quan

En el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la finalització del termini anterior

Finalització del procés

El CAE informa de la publicació:

 • a la unitat sol·licitant
 • a tots els alumnes de la URV

Efectes

S'obre el termini de presentació de sol·licituds

1.2. Presentació de les sol·licituds

Qui

Els alumnes de la URV interessats en aquesta beca

Com

Presentant l'imprés de sol·licitud formalitzat i la documentació requerida

Quan

Dins del termini de presentació de sol·licituds:

 • inici: el mateix dia en què la informació està disponible al web de la URV
 • final: el termini finalitzarà en 7 dies naturals a partir de la seva publicació (aprox.)

On

A la unitat que s'indiqui en les instruccions del model de sol·licitud formalitzat

Finalització del procés

 • Finalitza el termini de presentació de sol·licituds
 • En el termini de dos dies a partir de l'última data de presentació de sol·licituds, la unitat assignatària de la beca tramet per correu electrònic (bequescol@urv.cat) al Centre d'Atenció als Estudiants un fitxer Excel amb les dades dels sol·licitants, d'acord amb el model següent:

Efectes

S'inicia la fase de selecció del/de la becari/ària

1.3. Selecció (Pas 1 de 3). Càlcul de la mitjana ponderada dels candidats

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

Calculant la mitjana ponderada de l'expedient de cada un dels sol·licitants 

Quan

Des de la data de recepció del fitxer, en un termini de quatre dies hàbils

Finalització del procés

El Centre d'Atenció als Estudiants tramet el fitxer amb la relació dels candidats i el càlcul de la mitjana ponderada a la unitat assignatària de la beca

Efectes

S'obre el pas 2 de constitució de la comissió de selecció

1.3. Selecció (Pas 2 de 3). Constitució de la comissió de selecció

Qui

La unitat assignatària de la beca

Com

 • Constituïnt una comissió de selecció adhoc que ha de presidir el/la responsable de la beca. Aquesta comissió de selecció ha de valorar els mèrits (grau d'adequació al perfil requerit, altres coneixements, entrevista si s'escau,...) de cada un dels candidats d'acord amb allò establert a la fitxa de la beca
 • Consideracions inicials:
  • En cas que per valorar els mèrits específics s'hagi de realitzar una entrevista, la comissió de selecció haurà d'haver convocat els candidats amb la suficient antel·lació. L'entrevista s'ha de realitzar dins del termini establert en aquest pas
  • El procés de selecció ha de quedar reflectit en un acta

Quan

En el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del càlcul de les mitjanes

Efectes

Finalitza el procés de constitució de la comissió de selecció i s'obre el pas 3 de valoració dels mèrits

1.3. Selecció (Pas 3 de 3). Valoració dels mèrits

Qui

La comissió de selecció

Com

 1. S'ha de comprovar que els candidats reuneixen els requisits/coneixements mínims. Si és el cas, cal fer constar en l'acta l'exclusió del procés de selecció del candidat i la motivació, sense atorgar puntuació per cap mèrit.
 2. Valorar els mèrits a partir de l'anàlisi del currículum o de l'entrevista (si la unitat convocant considera oportú realitzar-la, si és el cas, s'haurà de fer constar a l'acta de la comissió).
 3. Es podrà establir una puntuació mínima dels candidats per realitzar l'entrevista. En aquest cas s'haurà de fer constar a l'acta de la comissió
 4. Cadascuna de les puntuacions parcials (expedient, mèrits específics, ...) i totals pels diversos mèrits obtingudes pels candidats s'hauran de fer constar en l'annex 1 de l'acta.
 5. Emplenar l'acta 

Quan

En el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del càlcul de les mitjanes

Finalització del procés

La unitat assignatària de la beca tramet al Centre d'Atenció als Estudiants l'acta de la Comissió de selecció d'acord amb el model següent:

 • model d'acta
 • i, la documentació presentada pels candidats

Efectes

 • Finalitza el procés de valoració de mèrits i de selecció
 • El CAE valida la proposta d'ajudicació de la beca, i en realitza la publicació en la web

1.4.  Validació de la proposta de l'adjudicació

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

 1. El Centre d'Atenció als Estudiants rep l'acta de la comissió i la documentació dels candidats, i comprova que compleixi els requeriments oportuns
 2. Fa públic en la web de la universitat la proposta d'adjudicació
 3. Es comunica als ajudicataris de la beca i a la unitat convocant que la resolució s'ha fet pública en la web
 4. La proposta d'adjudicació resta pendent de ratificar per la Comissió d'Estudiants i de la Comunitat Universitària

Quan

En un termini de 2 dies hàbils a partir de la recepció de l'acta de la comissió

Finalització del procés

L'adjudicatari/ària inicia, en la data prevista i que s'indica en la fitxa de la beca, la prestació de serveis