saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a la incorporació a la llista d'espera de les beques de col·laboració

Inici del procés

Qui

Alumnes de la URV que estiguin matriculats en algun dels ensenyaments oficials que s'hi imparteixen d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula

Com

Trametent un curriculum vitae juntament amb una comunicació on s'ha de mostrar l'interès per entrar en la llista d'espera per accedir a les beques de col·laboració:

 • model de petició per accedir a la llista
 • model de curriculum vitae

On

 • personalment a:
  • Centre d'Atenció als Estudiants - CAE
  • Av. Catalunya, 35, Campus Catalunya
  • 43002 Tarragona
  • telèfon 977558476
 • per correu electrònic a l'adreça:

Quan

Des de l'1 de setembre fins el 30 de juny de l'any següent. AVÍS: Les sol·licituds només tindran validesa per al curs acadèmic vigent.

Estudi de les peticions rebudes

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

Efectes

 • Es resol favorablement la incorporació a la llista de manera automàtica del/de la possible candidat/a
 • Es resol desfavorablement la incorporació a la llista per entrar en la llista de les beques de col·laboració. En aquest cas, l'interessat/da podrà presentar al·legacions al CAE en el termini de 3 dies a partir de la comunicació desfavorable.
 • Es comunica a l'interessat/da la resolució per correu electrònic, o amb resolució???
 • L'interessat/da pot optar a les beques de col·laboració i les vacants que s'ofertin setmanalment

Gestió d'incorporació a la llista d'espera de les beques

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Acció

 • El CAE incorpora a l'interessat en l'aplicatiu de gestió de les beques de col·laboració
 • Es comunica, setmanalment i per correu-e, les beques i les vacants a les quals poden optar

Quan

La publicacióde les vacants es realitza els dimecres excepte que per causes de força major no pugui realitzar-se

Procés per optar a les beques de col·laboració convocades i les vacants publicades setmanalment. Comunicació de l'interés per part dels candidats a beques

Qui

 • Els candidats que estiguin en llista d'espera i desitgin cobrir alguna/es de les beques convocades i/o vacants ofertades
 • Els candidats que no estiguin en llista d'espera i desitgin cobrir alguna/es de les beques convocades i/o vacants ofertades

Com

Enviant un missatge de correu electrònic al Centre d'Atenció als Estudiants adreçat a: bequescol(ELIMINAR)@urv.cat, indicant el codi de la beca/beques que l'interessin

Quan

Sempre abans de les 14:00 hores del dilluns de la setmana següent a la publicació de la llista de beques i/o vacants ofertades

Efectes

 • Procés 1. El CAE realitza l'assignació de les places vacants de beques entre els candidats qui hi opten
 • Procés 2. El CAE envia la relació dels candidats i la documentació a les unitats per què facin la selecció i resolguin les beques convocades per aquest sistema en base als mèrits establerts en la fitxa

Procés 1. Assignació de les places de beques vacants entre els candidats que han manifestat el seu interés

Qui

El Centre d'Atenció als Estudiants

Com

 • D'acord amb la puntació obtingudaen el procés de selecció realitzada en el seu moment
 • Els candidats a alguna/es de les vacants que estiguin en llista d'espera, hagin finalitzat la seva beca o estiguin fora de termini tindran prioritat en l'adjudicació davant de la resta de tipologia de candidats (renúncia o no inclosos en la llista d'espera) sempre i quan s'ajustin al pefil sol·licitat i explicitat en la fitxa.
 • NOTA: En el cas de diferents tipus de beques, s'homogeneitzaran es criteris de selecció

Quan

 • El dimarts de la setmana següent a la publicació de la llista de vacants

Finalització del procés

 • El CAE comunicarà per correu-e a les unitats i als candidats seleccionats el resultat de la gestió
 • El becari/ària seleccionat/ada haurà de seguir les instruccions que s'indiquen a continuació:
 • La unitat convocant haurà de comunicar per correu-e al CAE (bequescol(ELIMINAR)@urv.cat) la data d'incorporació del/ de la becari/ària

Procés 2. Selecció i adjudicació de les places de beques de col·laboració convocades setmanalment entre els candidats que han manifestat el seu interés

Qui

 • El CAE
 • La unitat convocant de la beca

Com

 • El CAE envia la relació de candidats amb el càlcul de la mitjana ponderada i documentació annexa (curricula, acreditacions, ...), si escau, perqué la unitat convocant inicïi el procés de selecció següent:
  1. Constitució de la Comissió de Selecció
  2. Valoració dels mèrits específics
  3. Proposta d'adjudicació que es comunica al CAE
  4. Validació de la proposta d'adjudicació per la CECU

Quan

En el termini de 10 dies hàbils a partir del  xxxx

Finalització del procés

 • El CAE publicarà al web l'adjudicació de la beca i ho comunicarà als candidats per correu-e
 • L'adjudicatari/ària s'incorporarà a la beca en la data prevista en la fitxa
 • El becar/ària seleccionat/ada haurà de seguir les instruccions que s'indiquen a continuació:

 

 • Procés 1.1. El Centre d'Atenció als Estudiants realitza l'assignació de les places vacants de beques entre els candidats que hi opten
 • Procés 2.1. El Centre d'Atenció als Estudiants envia la relació dels candidats i la documentació a les unitats perquè facin la selecció i resolguin les beques convocades per aquest sistema en base als mérits establerts en la fitxa
 • D'acord amb la puntuació obtinguda en el procés de selecció realitzada en el seu moment
 • Els candidats a alguna/es de les vacants que estiguin en llista d'espera tindran prioritat en l'adjudicació davant de tots els altres candidats
 • NOTA: En cas de diferents tipus de beques, s'homogeinitzaran els cristeris de selecció 
 • El dimarts de la setmana següent a la publicació de la llista de vacants
 • El Centre d'Atenció als Estudiants comunicarà per correu electrònic a les unitats i als candidats seleccionats el resultat
 • El becari/ària seleccionat/da haurà de seguir les instruccions que s'indiquen a continuació:
 • La unitat haurà de comunicar per correu electrònic al Centre d'Atenció als Estudiants (bequescol(ELIMINAR)@urv.cat) la data d'incorporació del/de la becari/ària
 • El Centre d'Atenció als Estudiants
 • La unitat convocant de la beca
 • El CAE envia la relació dels candidats, amb el càlcul de la mitjana ponderada i documentació annexa (curricula, acreditacions,...) perqué la unitat convocant inicïi el procés de selecció següent:
  1. Constitució de la comissió de selecció
  2. Valoració dels mèrits específics
  3. Proposta d'adjudicació que es comunica al Centre d'Atenció als Estudiants
  4. Validació de la proposta d'adjudicació per la CECU
 • El Centre d'Atenció als Estudiants publicarà en la web de les beques l'adjudicació de la beca i ho comunicarà als candidats per correu electrònic
 • L'adjudicatari/ària s'incorporarà a la beca en la data prevista en la fitxa
 • El becari/ària seleccionat/da haurà de seguir les instruccions que s'indiquen a continuació: