saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés de convocatòria, renovació i adjudicació de les beques de col·laboració genèriques

Avís important: Els becaris que obtinguin la renovació de la beca per al curs 2018-19 no poden fer la sol·licitud d'altres beques genèriques en la convocatòria de juny, si no renuncien a la renovació de la beca que gaudeixen prèviament

Inici del procés. Renovacions dels becaris actuals

L'Oficina d'Orientació Universitària - OOU

Durant el mes de març/abril/maig

Sol·licituds de renovacions dels becaris actuals

 • Els responsables dels becaris
 • Els becaris que no hagin renovat automàticament la beca en el curs 2017-18 i que tinguin previst continuar amb la beca que gaudeixen i complir els requisits establerts en el Reglament de les beques de col·laboració per al 2018-19
 • Els becaris emplenen el model de sol·licitud de renovació i ho entreguen al/a la seu/va cap/reponsable immediat
 • Els responsables dels becaris:
  • emplenen el model d'avaluació del rendiment del becari i ho trameten amb la sol·licitud de renovació del becari a l'Oficina d'Orientació Universitària
  • emplenen el model d'avaluació dels becaris que no poden renovar (l'informe de valoració es valora com a mèrit en la convocatòria de les beques genèriques de juny) i ho trameten a l'Oficina d'Orientació Universitària
  • en el cas dels becaris que s'hagin incorporat recentment a la beca, serà el responsable, l'encarregat d'analitzar si té prous coneixements del becari per fer l'informe de valoració per a la renovació del curs següent
  • model d'avaluació del rendiment del becari
 • Els becaris abans del 13 d'abril de 2018 han d'entregar la sol·licitud de renovació al/a la seu/va cap/reponsable immediat
 • Els responsables dels becaris abans del 20 d'abril de 2018 a l'Oficina d'Orientació Universitària - OOU
 • Ratificació de les renovacions per la Comissió de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària
 • Publicació de la resolució en la web i comunicació de l'Oficina d'Orientació Universitària - OOU als responsables dels becaris i als becaris de les renovacions concedides i denegades
 • Els becaris que hagin obtingut la renovació de la beca per al curs 2018-19 no poden fer la sol·licitud d'altres beques genèriques en la convocatòria de juny, si no renuncien a la renovació de la beca que gaudeixen prèviament
 • Presentació d'al·legacions en cas d'informes negatius per part dels becaris

Presentació d'al·legacions dels becaris amb informes negatius

Els becaris afectats per informes negatius dels responsables de les beques que gaudeixen

Han de presentar les al·legacions que creguin convenients a l'Oficina d'Orientació Universitària:

En tres dies hàbils a partir de la publicació de la resolució de les renovacions

 • L'Oficina d'Orientació Universitària fa arribar l'informe de valoració del responsable del becari i les al·legacions presentades per aquest a la Vicerectora de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària perquè resolgui
 • La Vicerectora de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària resol
 • L'Oficina d'Orientació Universitària comunica als interessats la resolució

Únicament seran convocades per al 2018-19 les beques dels adjudicataris que no siguin renovats/des i que constin en el catàleg de beques

Convocatòria de beques de col·laboració

La Comissió de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària, amb la col·laboració tècnica de l'Oficina d'Orientació Universitària

 • Publicant les convocatòries a la web de la URV
 • Missatge de correu electrònic a les unitats i  tot l'alumnat de la URV

Al mes de maig/juny

Sol·licitud de beques de col·laboració

L'alumnat de la URV que compleixi els requisits establerts a la normativa

Emplenant el formulari de sol·licitud disponible en la web

Al mes de juny

Procés de selecció i adjudicació

La Comissió de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària, amb la col·laboració tècnica de l'Oficina d'Orientació Universitària

 • Valoració dels mèrits:
  • cácul de la mitjana d'expedient
  • valoració d'altres mèrits previstos
 • Valoració dels ordres de preferència exposats pels sol·licitants

De l'1 al 31 de juliol

 • S'aproven les adjudicacions i les llistes d'espera per la CDECU
 • Les adjudicacions es comuniquen per correu electrònic als interessats i els responsables de les unitats destinatàries dels becaris
 • Les adjudicacions i les llistes d'espera es publiquen a la pàgina web
 • Els becaris/àries inicien la beca 2018-19, l'1 de setembre de 2018. Finalitzen la beca el 31 de juliol de 2019 (excepte que s'estableixi una altra data en la fitxa de la beca respectiva)