saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés de pròrroga i renovació de les beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca

En casos degudament motivats l'ajut es podrà prorrogar per un màxim d'un curs acadèmic
El/la becari/ària haurà de mantenir el vincle amb els estudis oficials de postgrau de la universitat

Inici del procés. Renovacions dels becaris actuals i pròrroga de la beca

El Centre d'Atenció als Estudiants

 • Per a les beques del 1r quadrimestre: al maig
 • Per a les beques del 2n quadrimestre: entre desembre i 1a quinzena de gener

Sol·licituds de renovacions dels becaris actuals

 • Els responsables dels becaris
 • Els becaris
 • Responsable de la beca: l'AD definitiva (caldrà gestionar amb la unitat gestora del pressupost i el Servei de Recursos Econòmics que facin arribar al CAE la còpia de l'AD definitiva)
 • Responsable de la beca: còpia de l'acord del Consell de Departament, o un certificat signat pel secretari del Departament conforme s'acorda la pròrroga de la beca i la renovació del/de la becari/ària
 • La Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària resoldrà
 • La Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària ratificarà
 • Comunicació per part del Centre d'Atenció als Estudiants als responsables dels becaris i als becaris de les renovacions i pròrrogues concedides i denegades
 • Els becaris renovats continuaran al quadrimestre següent amb la prestació de la beca
 • Presentació d'al·legacions en cas d'informes negatius per part dels becaris

Presentació d'al·legacions dels becaris amb informes negatius

Els becaris afectats per informes negatius dels responsables de les beques que gaudeixen

Han de presentar les al·legacions que creguin convenients al Centre d'Atenció als Estudiants:

En tres dies hàbils a partir de la comunicació de la resolució

 • El Centre d'Atenció als Estudiants fa arribar l'informe de valoració del responsable del becari i les al·legacions presentades per aquest a la Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària perquè resolgui
 • La Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària entrevistarà, si escau, als interessats
 • La Vicerectora d'Estudiants i de la Comunitat Universitària confirmarà o corregirà l'exclusió
 • El Centre d'Atenció als Estudiants comunica als interessats la resolució

El/la becari/ària exclòs/a no podrà participar en les convocatòries de beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca que es convoquin al quadrimestre següent de la resolució de l'exclusió