saltar al contingut principal
Cercar
URV

Apartat de preguntes més freqüents

Qui pot ser beneficiari/ària de les beques de col·laboració

Sóc estudiant de la URV, puc tenir una beca de col·laboració?

Tenen dret a beques de col·laboració tots els estudiants de la URV que estiguin matriculats/des en qualsevol dels ensenyaments oficials de la pròpia Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula.

Actualment no sóc estudiant a la URV, però el curs vinent em matricularé?

Quan l'estudiant té clar que el curs següent formalitzarà matrícula en algun dels ensenyaments oficials de la URV pot optar a la beca, però haurà d'omplir obligatòriament l'imprès de Compromís de Matrícula 

Puc optar a una beca de col·laboració encara que no hagi formalitzat la matrícula de la URV?

Aquells/es estudiants que, desitjant matricular-se a la Universitat, estiguin pendents de fer-ho per qüestions administratives, són considerats/des estudiants, i acreditaran aquesta voluntat amb una declaració jurada que serà substituïda per una còpia del full de matrícula en el moment de fer-la efectiva.

Sóc alumne d'un màster impartit per la Universitat Rovira i Virgili, puc tenir una beca de col·laboració?

Els estudiants matriculats en un Màster oficial de la URV es troben en les mateixes condicions de cara a tenir beques de col·laboració, que els estudiants establerts en el paràgraf anterior.

Un alumne estranger matriculat en la URV, quin requisit ha de complir per ser beneficiari d'una beca de col·laboració, a més a més dels establerts en la fitxa?

En el cas d'estudiants estrangers han de tenir el nivell intermig d'espanyol per estrangers (DELE), o el nivell B de català. Si no estan en disposició d'aquests títols hauran d'acreditar un coneixement suficient de català o castellà en l'entrevista.

Temporalitat de la publicació de les convocatòries

Quan surten publicades les convocatòries de les beques de col·laboració?

Hi ha dos tipus de beques de col·laboració:

 • Beques de col·laboració de caràcter general, que es publiquen en dues convocatòries:
  • durant el mes d'abril, en aquest cas es tracta de beques per donar suport a l'edició de la Universitat d'Estiu de l'any en curs i a les secretaries dels centres per l'automatrícula dels estudiants
  • durant el mes de maig, aquestes beques estan destinades a cobrir les diverses unitats de la URV (biblioteques, aules d'informàtica, centres, departaments,...)
 • Beques de col·laboració de caràcter específic, que de forma excepcional i per raons d'urgència degudament justificades es podran convocar al llarg del curs.

Com m'assabento de les diverses convocatòries de beques de col·laboració?

Sempre que es convoca alguna beca de col·laboració, tant de caràcter general com específic, es comunica a tots els estudiants de la URV, per mitjà del correu electrònic de la Universitat.

És aconsellable que els alumnes que puguin estar interessats en participar en les beques consultin de manera regular (setmanalment) el seu correu i la plataforma de Gestió Beques.

En la web de la URV, on puc trobar l’oferta de les beques de col·laboració que es convoquen regularment?

En la plataforma de Gestió Beques.

Primer pas al ser adjudicatari/ària d'una beca

M'han concedit una beca de col·laboració. Què he de fer?

El primer pas és contactar amb el cap responsable de la unitat on hagis estat assignat. S'hauran d'emplenar obligatòriament els impresos que es detallen en l'enllaç següent:

Instruccions per als nous becaris de col·laboració

Ja he estat becari de col·laboració amb anterioritat, he de tornar a aportar la documentació?

Dependrà del període en què vas ser becari de col·laboració:

 • Si vas ser becari de col·laboració amb anterioritat al novembre de 2011, caldrà que tornis a aportar tota la documentació
 • Si has estat becari de col·laboració amb posterioritat al desembre de 2011, no caldrà que tornis a aportar la documentació, tan sols, si has modificat alguna dada personal o bancària

Dedicació i retribució

Quina durada té la beca de col·laboració que m'han concedit?

En cas que es tracti de beques de col·laboració genèriques, la durada és d'11 mesos, des de l'1 de setembre fins el 31 de juliol de l'any següent.

Per a les beques de col·laboració de caràcter genèric que es desenvolupen durant el període d'estiu, com les que es convoquen per donar suport a la Universitat d'Estiu, o les secretaries dels centres en el moment de les matrícules dels estudiants, la duració d'una beca pot variar d'una setmana a dos mesos.

En cas que es tracti de beques de col·laboració específiques, la durada s'indica en la fitxa de la beca.

Tinc una beca, he de treballar el mes d'agost?

Durant el mes d'agost no es presten serveis, excepte algunes tipologies de beques, com ara la beca del Celler Mas dels Frares. En qualsevol cas, la prestació de serveis durant l'agost quedarà establerta en la fitxa

Quantes hores diàries o setmanals he de realitzar per la prestació de serveis de la beca de col·laboració?

Hi ha dues tipologies de dedicació, 3 hores diàries /15 setmanals, i l'altra 4 hores diàries /20 hores setmanals. La retribució dependrà de la tipologia de la dedicació.

La dedicació que correspon en funció de la beca de col·laboració s'indica en la fitxa.

En qualsevol cas, l'horari en què es distribueix la prestació de serveis intentarà facilitar l'estudi del becari/ària i també haurà de permetre dur a terme les tasques assignades. També hi pot haver, amb un acord entre totes les parts, una distribució irregular de la dedicació.

Qui cobra el mes d'agost?

Ningú, excepte beques puntuals com ara la beca de col·laboració del Celler Mas dels Frares, i altres, que ho estableixi la fitxa en el moment de la convocatòria.

He complert íntegrament el període prestació de la beca de col·laboració, tinc dret a una paga extraordinària?

En aquelles beques que tenen la durada d'un curs acadèmic, els becaris reben una paga extraordinària, equivalent al 80% d'una mensualitat, pel compliment íntegre del període de prestació de la beca. En aquelles beques que tinguin establerta a la convocatòria una durada superior a 9 mesos, els becaris que hagin completat la prestació tindran dret a una paga extraordinària proporcional al temps de durada de la beca.

Quan he de recuperar les hores que deixo de fer en la beca de col·laboració?

S'han de recuperar les hores que es deixen de fer en la beca, quan hi ha una inassistència no justificada. S'entenen raons justificades, malaltia, accident, o situacions de causa major o permisos concedits pel responsable immediat

Se'm pot reduir de manera automàtica la retribució que percebo en la beca de col·laboració?

Si. En el cas d'inassistències injustificades a la beca. S'entenen raons justificades, malaltia, accident, o situacions de causa major o permisos concedits pel responsable immediat

S'ha convocat una vaga a nivell universitari, tinc dret a vaga com a becari de col·laboració?

Com a estudiant es té dret a vaga o a l'exerceci de la vaga. Com a becari de col·laboració no queda regulat enlloc aquest dret o exercici. En el cas d'inassistència el dia de la vaga es podrà recuperar les hores que s'han deixat de fer, o s'efectuarà la disminució proporcional de la retribució

Taula de retribucions

Quines retribucions ens corresponen als/les becaris/àries en funció de la dedicació a la beca?

Als imports de les mensualitats brutes s'ha d'aplicar el 2% d'IRPF + la cotització a la Seguretat Social vigent a càrrec del/de la becari/ària

Dedicació setmanal beca Retribució bruta mensual per 2014
15 hores 371,90 €
20 hores 495,90 €
25 hores 619,85 €
7,5 hores 185,96 €
7 hores/cap de setmana i festiu (beca de biblioteca) 196,00 €

Quina gratificació em correspon pel compliment íntegre de la beca fins la data de finalització?

Per una beca d'una durada d'11 mesos correspon la gratificació del 80% d'una mensualitat. Per beques de durada inferiors i des de durades de 9 mesos és la part proporcional

Als imports de les gratificacions brutes s'ha d'aplicar el 2% d'IRPF

Dedicació setmanal beca Gratificació bruta 9 mesos beca Gratificació bruta 9 mesos i mig beca Gratificació bruta 10 mesos beca Gratificació bruta 10 mesos i mig beca Gratificació 11 mesos beca
15 hores 243,43 € 256,95 € 270,47 € 284,00 € 297,52 €
20 hores 324,59 € 342,62 € 360,65 € 378,69 € 396,72 €
           

Quina retenció s'aplica en les retribucions que rebo en concepte de la beca?

En general s'aplica una retenció del 2% d'IRPF. En qualsevol cas, queda subjecte a la legislació que regula l’IRPF i a la situació personal del becari/ària.

Dies de descans i permisos

Quants dies festius retribuïts em corresponen segons el que estableix el Reglament?

Per a les beques que tenen la durada d'un curs acadèmic, gaudir de deu dies de descans, distribuïts d'acord amb el servei on es desenvolupa la beca. En qualsevol cas, els dies de descans seran proporcionals al període de prestació efectivament desenvolupat. El període concret de gaudiment estarà condicionat a les necessitats del servei.

Tinc un examen de l'ensenyament universitari que estic cursant, he de recuperar les hores?

Pots gaudir d'un dia de permís per a examen per assignatura i quadrimestre. Si l'assignatura no la superes en primera convocatòria tindràs dret a un dia de permís per a examinar-te en segona convocatòria.

Tinc un examen parcial i eliminatori de matèria, he de recuperar les hores de la beca si em coincideix en horari de beca?

- Si es compleixen els següents requisits el becari pot assistir a les hores que duri l'examen i no ha de recuperar les hores (en cap cas es dona permís de tot el dia com en el cas anterior, únicament té dret a les hores de l'examen):

 • L'examen parcial ha de coincidir amb l'horari de la beca
 • L'examen parcial ha de ser eliminatori de matèria i en horari diferent al lectiu de l'assignatura.
 • El professor responsable ha d'acreditar que l'examen parcial compleix aquests requisits.

- Si no es compleixen els requisits descrits anteriorment el becari té dret a faltar a les hores de la beca per poder assistir a l'examen però haurà de recuperar les hores faltades.

Cal recordar que, en tots els casos, quan un becari falti a hores de beca per assitir a un examen aquest haurà d'estar sempre justificat pel professor.

Els exàmens s'han de justificar sempre? Com?

L'assistència als exàmens s'ha de justificar documentalment als vostres responsables en tots els casos. En general , aquests justificants estan a la vostra disposició a les consergeries dels centres, els podeu recollir i que us ho signi el professor responsable un cop finalitzat l'examen

S'estableix un màxim de dies de permís per examen en el total d'una beca?

Sí. Els dies de permís per a exàmens que es poden gaudir en la durada de la beca no poden ser superiors al 10% del total de dies de dedicació a la mateixa

Sóc membre d'un òrgan de representació col·lectiu de la universitat, m'han convocat en horari coincident amb el de la prestació de la beca, he de recuperar les hores?

Teniu permís per assistir-hi, i no haureu de recuperar les hores en el cas que, el conjunt d'hores de prestació que es deixi de realitzar com a conseqüència d'aquest permís no superin el 10% del total de la dedicació mensual de la beca. En el cas de superar aquest 10%, s'hauran de recuperar les hores que hi excedeixin

Hauràs de comunicar amb la suficient antel·lació al teu responsable l'assistència a la reunió, i justificar-ho documentalment

Tinc una beca de col·laboració, i tinc visita mèdica en l'horari de prestació de serveis de la beca. He de recuperar l'hora?

No s'ha de recuperar el temps emprat en la visita mèdica sempre que se'n presenti una justificació al cap responsable.

Tinc un familiar malalt, tinc dies de permís?

ACORD SOBRE LA INTERPRETACIÓ DELS PERMISOS DELS BECARIS DE COL·LABORACIÓ ROVIRA I VIRGILI

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària – 25 d’octubre de 2013

Les beques de col·laboració amb la Universitat suposen la prestació de serveis per part d’un important nombre d’estudiants en diferents serveis i centres i departaments de la Universitat. En el desenvolupament de la beca sorgeixen diferents necessitats vinculades a la vida particular dels estudiants que s’han de resoldre d’acord amb algun criteri. Donat que no existeix una relació laboral entre els becaris i la Universitat i, per tant no es pot aplicar el règim jurídic previst a les normes d’aquest àmbit, s’han d’acordar alguns criteris que permetin establir els permisos dels que poden gaudir els becaris.

Es proposen els següents criteris:

·         Malaltia greu d’un familiar de 1r grau (amb hospitalització) o intervenció quirúrgica: 4 dies o els dies d’hospitalització.

·         Malaltia greu d’un familiar de 2n grau (amb hospitalització) o intervenció quirúrgica: 2 dies o els dies d’hospitalització.

·         Mort d’un familiar fins al 2n grau: 4 dies.

S'haurà de presentar la justificació al cap responsable immediat de la beca. 

Suspensió temporal i renúncia de la beca de col·laboració

Tinc una beca de col·laboració, i per una beca de mobilitat, que m'obliga a estar-me en una altra Universitat durant un període determinat, he de renunciar a la beca de col·laboració?

No cal que es renunciï a la beca de col·laboració, es pot demanar una suspensió de la beca pel període determinat que s'hagi d'estar a l'altra Universitat. Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar el certificat que acrediti l'adjudicació de la beca de mobilitat. Un cop hagi finalitzat la beca de mobilitat, el becari/ària s'incorpora a la beca de col·laboració.

Tinc una beca de col·laboració, i per motius personals he de renunciar-hi. Com ho he de fer?

En primer lloc s'ha de comunicar al cap responsable amb quinze dies d'antel·lació a l'última data de prestació de serveis.

Un cop comunicat al responsable s'ha de gestionar la renúncia des del propi perfil en l'aplicació Gestió Beques. La data que s'indiqui serà l'última en què es prestarà serveis com a becari/ària en la beca de col·laboració.

Heu de tenir present que si no es fa i es comunica la renúncia amb l'antel·lació prevista se us pot sancionar econòmicament.

Coneixements mínims/específics i mèrits (situació econòmica, crèdits superats, càlcul de la mitjana ponderada de l'expedient per a les beques de col·laboració, idiomes)

Com s'acrediten els coneixements mínims, específics i mèrits?

Les acreditacions en format pdf que justifiquin els coneixements mínims, específics i mèrits s'han de carregar en el moment de fer la sol·licitud de la beca, i les valoracions en el procés de selecció es basaran en les certificacions aportades. El que no s'acrediti documentalment no es valorarà

On puc consultar els coneixements mínims, específics i mèrits?

Aquesta informació queda establerta en la fitxa de la beca de col·laboració

Cal que acrediti l'expedient acadèmic dels estudis cursats en la Universitat Rovira i Virgili?

En aquesta situació no és necessari aportar l'expedient acadèmic

Cal que acrediti documentació que justifiqui la meva situació econòmica?

En aquesta situació no és necessari aportar documentació

Quines dades es tenen en compte per a la valoració de la situació econòmica dels candidats?

Per afavorir candidats que es troben en dificultat econòmica es va determinar que en la selecció de beques es tingués en compte si el candidat ha obtingut en el curs anterior, beca de Règim General convocada pel MECD o ajut de l'AGAUR en el llindar 1

Quina puntuació s'atorga en cada cas?

La puntuació de situació econòmica és sobre 2 punts. Sempre s'atorgarà la puntuació més alta que beneficïi al candidat

 • Beca de Règim General del MECD, 2 punts
 • Ajut de l'AGAUR, amb acreditació de renda en el llindar 1, 1 punt

D'on surt la informació del número de crèdits superats que consta en el perfil personal de Gestió Beques?

El nombre de crèdits superats i el percentatge fa referència als crèdits superats en relació a la matrícula del curs anterior

Quin procediment es segueix per al càlcul de la mitjana que s'utilitza per a les beques col·laboració?

Aquest procediment de càlcul s'aplica a totes les casuístiques dels estudis cursats a la nostra universitat amb qualificacions

1.     Es pren la nota mitjana oficial de l'estudiant que figura en el seu expedient acadèmic en base 10

o    M

2.     Es calcula la mitjana de tots els estudiants de l'ensenyament que estigui cursant l'estudiant

o    ME

3.     Es pondera la mitjana de l'alumne amb la mitjana de l'ensenyament

o    P = M / ME

4.     El resultat del càlcul anterior es multiplica per 5 (aprovat en base 10) i es redueix a base 4, multiplicant per 0,4

o    MP = P X 5 X 0,4

Quins ensenyaments es tenen en compte per al càlcul de la mitjana?

Per al càlcul de la mitjana només es tindran en compte els estudis cursats a la Universitat Rovira i Virgili

Estic cursant dos ensenyaments simultanis, quin ensenyament es tindrà en compte per la mitjana?

Estudiants que cursin simultàniament més d'un ensenyament a la URV, es pren com a nota mitjana la més alta dels expedients que estigui realitzant

No tinc qualificacions en el meu ensenyament, quina mitjana em correspon de cara a la selecció de les beques de col·laboració?

Els estudiants que no tinguin qualificacions acadèmiques, si han cursat estudis en la URV, el sistema buscarà l'últim expedient acadèmic finalitzat i es prendrà la seva nota com a base del càlcul. Els ensenyaments no finalitzats no es tindran en compte

Tinc dos estudis finalitzats simultàniament, de quin ensenyament s'extreurà la mitjana?

Si s'ha finalitzat simultàniament més d'un ensenyament, es prendrà la mitjana més alta

Per les beques de col·laboració genèriques he detectat que es valoren els coneixements d'idiomes, com s'estableix la valoració?

 • Per a les beques de col·laboració genèriques de Punt d'Atenció a l'Usuari de CRAI:
  • S'estableix com a coneixement mínim/requisit per optar a la beca:
   • Nivell B1 d'anglès
  • S'estableix com a mèrit:
   • Nivell B2 d'anglès o superior, el 100% del valor del mèrit
 • Per a la resta de beques de col·laboració genèriques, i sempre que no s'estableixi altre mèrit diferent:
  • Nivell B1 d'anglès, alemany, francès, italià, el 50% del valor del mèrit
  • Nivell B2 d'anglès, alemany, francès, italià, el 100% del valor del mèrit

Règim Jurídic

On es troba regulat el desenvolupament de les beques de col·laboració?

Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili es regeixen per l'Estatut de la Universitat, pel Reglament de les beques de col·laboració, Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració i per la resta de normes que s'hi apliquen.

Responsable de les beques de col·laboració

Qui és la màxima responsable de les beques de col·laboració?

La Vicerectora de Docència, d'Estudiants i de la Comunitat Universitària és la persona responsable d'aquesta qüestió en l'equip de Govern de la URV. Qualsevol escrit de petició, reclamació, etc. que vulguis realitzar l'hauràs d'adreçar a la Dra. Arantxa Capdevila GómezMaria Bargalló que és la persona que actualment ocupa aquest càrrec.

Cotització de a la Seguretat Social i els seus efectes

Quan i en quin decret a sortit publicat?

Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre de 2011, i va sortir publicat en el BOE núm. 259 del dijous 27 d'octubre de 2011.

Quan entra en vigor l'aplicació del Decret?

A partir de l'1 de novembre de 2011

A qui afecta l'aplicació del Decret?

 • Als becaris de col·laboració que queden assimilats com a treballadors per compte aliè, a efectes d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social, i que participin en programes de formació finançats per la universitat, vinculats als estudis universitaris, no tinguin caràcter exclusivament lectiu, i que comportin una contraprestació econòmica per als afectats. Aquesta col·laboració, no ha de comportar en cap cas, una relació laboral que determini una alta en el respectiu règim de la Seguretat Social.
 • A la universitat, que assumeix els drets i deures en matèria de Seguretat Social segons l'establert en el Règim General de la Seguretat Social.

Què comporta la cotització a la Seguretat Social?

Es cotitza per les contingències comuns i professionals. I s'aplicaran les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l'aprenentatge establerts en la Ley de Presupuestos Generales del Estado i les seves normes d'aplicació i desenvolupament.

Tinc dret al subsidi d'atur un cop finalitzada la prestació de becari?

No, en cap cas, perquè no es cotitza per la contingència d'atur, així com, tampoc es cotitza per la del Fons de Garantia Salarial ni per la formació professional.

Quina quantitat cotitzaré i se'm deduirà del sou?

De la retribució mensual bruta que perceb un becari se li deduirà una quota única mensual i, a més, la universitat haurà de cotitzar una altra quota mensualment.

Si em poso malalt, com he de procedir?

El becari ha de comunicar al responsable la indisponibilitat per malaltia, i ha de carregar en el perfil de becari/ària l’arxiu format pdf del comunicat de baixa, confirmació o alta d’Incapacitat Temporal – IT que ha de sol·licitar al metge de capçelera.

Format de l’arxiu: concepte_cognoms_nom_tipus de comunicat_data.pdf

 • Exemple:
  • IT_serra_vidal_pepe_baixa_200218
  • IT_serra_vidal_pepe_confirmació_250218
  • IT_serra_vidal_pepe_alta_300218

On es regulen les obligacions de les baixes per Incapacitat Temporal – IT ? Quan he de portar els comunicats a la URV?

L'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, que desenvolupa determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents  seixanta-cinc dies de la seva durada, el becari / la becària té l'obligació de presentar el comunicat de baixa i els comunicats de confirmació en el termini de tres dies comptats a partir de la data de l'expedició de cadascun dels comunicats.

El comunicat d'alta s'ha de lliurar en un termini màxim de 24 hores.

La URV només disposa també de tres dies per gestionar els comunicats d’Incapacitat Temporal – IT.

Mentre estigui de baixa mèdica percebré alguna retribució?

Sí, els becaris durant el període de baixa mèdica rebran la retribució mensual que els abonarà la Tresoreria de la Seguretat Social i se li aplicaran les bases reguladores que corresponguin a criteri de la Tresoreria.

És compatible la prestació de la beca de col·laboració amb el subsidi de l'atur o amb una altra activitat remunerada que cotitzi a la Seguretat Social?

 • En primer lloc, pel que fa al Reglament de les beques de col·laboració, el gaudir d'una beca de col·laboració és incompatible en els casos següents:
  • Qualsevol altra activitat, beca o ajut remunerat de condicions i retribució igual o superior al regulat en aquest reglament que impliqui una dedicació o prestació de col·laboració
  • Qualsevol beca o ajut que no estigui destinat a la matrícula i/o despesa dels estudis oficials universitaris
  • Qualsevol altra activitat retribuïda per la Universitat Rovira i Virgili
  • Són competència del vicerectorat competent la decisió d’altres supòsits possibles
 • Pel que fa al subsidi de l'atur, els afectats hauran de consultar-ho directament amb el Servei Públic que ho gestiona.
 • Pel que fa a una altra activitat remunerada que cotitza a la Seguretat Social, el treballador per compte d'altre que ja està donat d'alta a la Seguretat Social i vol fer una beca de col·laboració, s'entendrà com a pluriactivitat i haurà de cotitzar igualment per la beca de col·laboració.

Més informació

A qui m'he d'adreçar en cas de dubtes en el desenvolupament de les beques de col·laboració?

 Oficina d'Orientació Universitària

Tere Ferrús Masdeu

 Montserrat Vidal Serra

Av. Catalunya, 35. Campus Catalunya, 43002 TARRAGONA

977558476

 bequescol(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció al públic: 9,30 a 13,30 hores