saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques de col·laboració amb departaments del MECD curs 2016/17

Convocatòria i número de beques

Bases

Núm. de beques URV

 • 21

Ojecte, destinataris i quantia

 • Millorar la formació dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o últim curs de Grau o primer curs de Màster, permetent-los iniciar-se en tasques d'investigació vinculades amb els estudis que estan cursant, i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora. 
 • No es concediran als alumnes que estiguin cursant el Projecte Fi de Carrera quan aquest no sigui una assignatura del pla d'estudis.
 • 2.000 € en un pagament únic.

Règim i obligacions

Règim

 • Es podrà ser beneficiari/a d'aquesta beca un únic curs acadèmic i per a una sola vegada.
 • La concessió de la beca no genera efectes jurídico-laborals.
 • La col·laboració del/de la becari/a no suposarà, en cap cas, la realització de tasques pròpies d'un lloc de treball.

Obligacions

 • Prestar col·laboració en tasques acadèmiques durant tres hores diàries i durant 8 mesos, segons especifiqui el projecte de colaboració, en la universitat en la que s'està matriculat en el curs 2016/17 (mínim de 450 hores durant el curs acadèmic).
 • Finalitzada la col·laboració, i en tot cas abans del 30 de juliol de 2015, caldrà presentar certificació acreditativa del departament corresponent conforme s'ha prestat la col·laboració tal i com preveu el projecte.

Requisits

Poden optar a aquestes beques els estudiants de Grau o de segon cicle o primer curs de Màster que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els següents requisits:

 • No estar en posessió ni en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat/da, Enginyeri/a, Arquitecte/a, Graduat/da, Màster oficial o Doctorat
 • Haver superat tot el primer cicle i, almenys, el 45% dels crèdits que integren el segon cicle, amb excepció dels estudiants de Medicina, que han de superar el 60%. En el cas d'estudiants de Grau, han de cursar els últims crèdits per obtenir el títol, i haver superat 180.
 • Estar matriculat/da en 2016/17 de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per acabar l'ensenyament pel qual demana la beca o els crèdits de primer curs de Màster.
 • Obtenir com a nota mitja dels crèdits superats:
  • 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.
  • 7,70 punts per a Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques.
  • 7,80 punts per a Ciències Salut
  • 8,00 punts per a Arts i Humanitats
 • Per a calcular la nota mitjana de cada candidat a efectes d'aquesta convocatòria, es prendrà la nota mitjana del seu expedient acadèmic en l'escala 0-10
 • Només es tindrà en compte les qualificacions que figuren anotades en l'expedient a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Projecte de col·laboració

 • El projecte versarà, en tot cas, sobre alguna de les matèries troncals o obligatòries per a l'obtenció de la titulació que s'està cursant, en el que es detallarà les funcions acadèmiques que es van a realitzar durant la col·laboració, així com el règim de dedicació i tasques que caldrà que compleixi el becari 
 • El projecte ha de presentar-se avalat i puntuat pel consell del departament on s'hagi de desenvolupar.
 • El projecte serà valorat amb una puntuació de fins un màxim de 4 punts, tenint-se en compte:
  • Contingut innovador del projecte, fins a 1 punt.
  • Aplicació del treball a desenvolupar tant en el propi departament com fora d'ell, fins a 1 punt.
  • Possibilitat de continuïtat en futurs projectes d'investigació, fins a 1 punt.
  • Introducció de noves tecnologies en les mètodes de treball, fins a 1 punt.

Presentació

Quan i a on

 • Fins el 15 de setembre de 2016
 • On line en la web del MECD

Com

 1. Presentar la sol·licitud i el projecte a la Secretaria del Departament per a la seva avaluació, i amb posterioritat s'ha d'adjuntar a la sol·licitud on line
 2. Emplenant i enviant via web el model oficial de sol·licitud (establert pel MECD)
  1. Instruccions MECD

Resolució

Proposta

 • Abans del 17 d'octubre

Definitiva

 • En el termini de 15 dies des de la recepció de la proposta de resolució en el MECD
 • Resolució

Expedició de la certificació acreditativa de la col·laboració

Qui

 • El departament on ha prestat serveis el/la becari/ària

Quan

 • Abans del 10 de juliol

Com

 • Una vegada finalitzada la col·laboració, expedint un certificat que acrediti la col·laboració en els termes previstos en la convocatòria i les tasques efectuades pel/per la becari/ària seguint el model de certificat per al 2016-17
 • Trametent-lo a l'Oficina d'Orientació Universitària, a l'atenció del Sr. Miguel Ángel García Briongos