saltar al contingut principal
Cercar
URV

Altres conceptes econòmics


Índex de conceptes   

Concepte

Descripció

Imports curs vigent

Adaptació (altres estudis/universitats)

Els/les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran el 15% dels preus del crèdit.

Els/les estudiants estaran exempts d'abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels Graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social.

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la univestitat per adaptar els plans d'estudis anteriorment vigents als nous plans d'estudis és gratuïta.

En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, haurà d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona  a la universitat el 15% del preu.

15%
Convalidació
Reconeixement de crèdits
Altres serveis Servei d'esports: Es pot fer soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se a l'oficina d'esports. Si s'ha seleccionat voluntàriament, no s'efectuarà devolució per renúncia o per modificació de matrícula 21,00€ 
URV solidària: És una aportació voluntària i es pot fer efectiva en el moment de formalitzar la matrícula 6,00€
Gestió d'expedient acadèmic Taxa de gestió d'expedient acadèmic per matrícula anual 69,80€
Modificacions i ampliacions de matrícula Els estudiants podran demanar al centre, en els terminis establerts, efectuar modificacions diverses a la seva matrícula inicial. També podran demanar matricular-se fora de termini. 27,27€
Recàrrec per possessió d'un o més títols universitaris Als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits. 40% 
Taxes expedició documents

 
Expedició de certificacions acadèmiques 27,27€ 
Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi 54,54€
Trasllat d'expedient acadèmic 54,54€
Sol·licitud d'estudis de convalidació/adaptació de plans d'estudi no adaptats a l'EEES 54,54€
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat 218,15€ 
Sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris per a l'accés als estudis de màster o doctorat sense títol homologat 218,15€
Taxes expedició títols acadèmics Títol universitari oficial amb Suplement Europeu al Títol i duplicat 218,15€ 
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) 78,55€
Suplement Europeu al Títol (SET) 32,75€