saltar al contingut principal
Cercar
URV

Altres conceptes econòmics

Índex de conceptes   

Concepte

Descripció

Imports curs vigent

Adaptació (altres estudis/universitats)

Els/les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran el 15% dels preus del crèdit.

Els/les estudiants estaran exempts d'abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels Graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social.

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d'estudis anteriorment vigents als nous plans d'estudis és gratuïta.

En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, haurà d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona  a la universitat el 15% del preu.

15%

Convalidació

Reconeixement de crèdits

Altres serveis

Servei d'esports: Es pot fer soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se a l'oficina d'esports. Si s'ha seleccionat voluntàriament, no s'efectuarà devolució per renúncia o per modificació de matrícula

21,00€ 

URV solidària: És una aportació voluntària i es pot fer efectiva en el moment de formalitzar la matrícula

6,00€

Gestió d'expedient acadèmic

Taxa de gestió d'expedient acadèmic per matrícula anual

69,80€

Serveis de suport a l’aprenentatge

Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge que ofereix la URV

70,00€

Modificacions i ampliacions de matrícula

Els estudiants podran demanar al centre, en els terminis establerts, efectuar modificacions diverses a la seva matrícula inicial. També podran demanar matricular-se fora de termini.

27,27€

Recàrrec per segons i successius ensenyaments universitaris

Als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits.

40% 

Taxes expedició documents
 

Expedició de certificacions acadèmiques

27,27€ 

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi

54,54€

Trasllat d'expedient acadèmic

54,54€

Sol·licitud d'estudis de convalidació/adaptació de plans d'estudi no adaptats a l'EEES

54,54€

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat

218,15€ 

Sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris per a l'accés als estudis de màster o doctorat sense títol homologat

218,15€

Taxes expedició títols acadèmics

Títol universitari oficial amb Suplement Europeu al Títol i duplicat

218,15€ 

Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)

78,55€

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75€