saltar al contingut principal
Cercar
URV

XARXA D'UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

ESTIU 2019

A la Universitat Rovira i Virgili podran ser reconeguts cursos de la Universitat d’Estiu de la Xarxa Vives d'Universitats pels estudiants de Grau, sempre que compleixin els requisits establerts per la Normativa Acadèmica de Grau i Màster que regula les Activitats Universitàries Reconegudes i que l’organitzador de l’activitat sigui una Universitat pública.

Els requisits per poder optar al reconeixement són:

1.- Les activitats s’han de desenvolupar simultàniament a l’ensenyament de grau al qual es vulguin incorporar.

2.- Per a reconèixer aquestes activitats, s’estableix que 1 ECTS s’obté amb 25 hores de dedicació a l’activitat i una qualificació d’Apte/a en el certificat d’aprofitament corresponent.

3.- Serà necessari obtenir un certificat d’aprofitament de l’activitat que serà atorgat per l’organitzador.

4.- En cas que el curs sigui presencial, de les 25 hores hi haurà un mínim obligatori de 20 hores presencials i un màxim de 5 hores dedicades al treball autònom de l’estudiant.

5.- El màxim de crèdits que es podran reconèixer independentment de les hores que tingui el curs és de 2 ECTS, ja que és el màxim que es pot reconèixer per aquesta via durant la carrera.

6.- En cas que l’organitzador concedeixi menys crèdits que els que la URV atorgaria per normativa, es reconeixerà el nombre de crèdits que l’organitzador faci constar en el certificat d’aprofitament.