saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de reconeixement d'experiència laboral i professional per facultats

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Grau d'Arquitectura
 • Que l'experiència laboral i professional acreditada hagi conduït a l'adquisició de competències inherents a la titulació
 • El període mínim d'experiència laboral serà d'1 any a temps complet o de 12 mesos al règim d'autònoms

Es podran reconèixer a les assignatures:

 • Pràctiques Externes I (4 ECTS)
 • Pràctiques Externes II (4 ECTS)
 • Pràctiques Externes III (4 ECTS)
 • Contracte laboral o certificat oficial de vida laboral
 • Informe sobre les tasques realitzades i la seva relació amb les competències de la titulació
El Consell de Direcció del centre resoldrà les sol·licituds a partir de la documentació acreditativa presentada

Pujar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Que les tasques desenvolupades en l'àmbit laboral hagin conduït a l'adquisició de competències inherents a la titulació.
 • Unitat temporal mínima per al RC: un any de contracte laboral a jornada completa o 12 mesos d'acolliment al règim d'autònoms.
 • Amb l'experiència acreditada d'un mínim d'un any, es reconeixeran les assignatures:

  • Pràctiques Externes (PE)
  • Orientació Professional i Acadèmica (OPA)
    
 • Amb l'expeiència acreditada d'un mínim de 2 anys, el centre podrà considerar l'aplicació del reconeixement en altres assignatures.

Pel reconeixement d'OPA:
 

 • Certificat de vida laboral
 • Autoinforme de l'alumne explicant les tasques desenvolupades.

Pel reconeixement de Pràctiques Externes i valorar el reconeixement d'altres assignatures:
 

 • Certificat de vida laboral
 • Autoinforme de l'alumne explicant les tasques desenvolupades, si és el cas, les assignatures que vol reconèixer
 • Document emès per l'empresa que detalli les tasques desenvolupades.
 • La comissió valorarà la necessitat de demanar documentació acreditativa addicional i/o realitzar una entrevista personal.
 
 
 
 
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria Informàtica
Màsters adscrits a l'Escola
 • Amb l'experiència acreditada d'un mínim d'un any, es reconeixerà l'assignatura:
  • Pràctiquess externes

Pujar                                                                                                                                                                              

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Enginyeria Química
 • Que l'estudiant sol·licitant aporti un contracte on es demostri que ha estat contractat un mínim d'hores equivalent a la durada de les pràctiques de l'ensenyament.
 • Es pot fer un reconeixement parcial de les pràctiques.
  L'estudiant es matricularà de l'assignatura i obtindrà una qualificació (no aplicable en cas de cursar un Màster).
 • Es reconeixerà per l'assignatura de:
  Pràctiques Externes
 • Informe on es justifiquin les tasques realitzades.
 • Informe de l'entitat on es descriguin les tasques desenvolupades.
  És suficient amb la descripció que dóna la ISO 9000 del lloc de treball.
 • Qualsevol documentació aportada ha de ser oficial i indicar una persona de contacte per comprovar la veracitat del document.
 
 
 
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Agroalimentària
Màsters adscrits a l'Escola
 • Que l'estudiant sol·licitant aporti un contracte on es demostri que ha estat contractat un mínim d'hores equivalent a la durada de les pràctiques de l'ensenyament.

Pujar

 Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Educació Infantil
 • Que la persona sol·licitant hagi exercit a la mateixa categoria professional a què dóna lloc la titulació que es cursa. Caldrà adjuntar la documentació relativa a la titulació que ha donat accés a la categoria professional que ha exercit el sol·licitant.*

Unitat temporal mínima per al RC: un mínim de 270 dies treballant a temps complert (o a la seva equivalència, resultat de multiplicar els dies treballats pel percentatge de jornada treballada).

* En el cas del Grau d'Educació Infantil, haver exercit de TEI no es considerarà de la mateixa categoria professional.


 • Es reconeixerà per l'assignatura de:

  Practicum / Pràctiques Externes
 • Es valorarà si, a més, es pot reconèixer també alguna altra assignatura (preferentment una optativa específica).

Segons els casos:

 • Contracte laboral
 • Certificat de vida laboral
 • Certificat de la direcció del centre

 • Es pot demanar una entrevista temporal.
 • Es valorarà la necessitat de sol·licitar d'altra informació i/o documentació addicional.
 
 
 
Educació Infantil T.E.
Educació Infantil B.P.
Educació Primària
Educació Primària T.E
Educació Social
Pedagogia
Psicologia
Màsters adscrits a la facultat

Pujar

Facultat de Ciències Jurídiques - Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Màster de Dret Ambiental
 • Les tasques desenvolupades i les competències assolides han de ser inherents a les competències pròpies d'una titulació de Màster universitari, s'han d'ajustar als objectius formatius i a les competències de l'ensenyament.
 • Unitat temporal mínima per al RC: les mateixes assignades en el pla d'estudis a l'assignatura a reconèixer.

 
 • En principi, es reconeixerà per l'assignatura de:

Pràctiques Externes

 • Però també es valorarà si es pot reconèixer per alguna altra assignatura, si es compleixen les competències específiques d'aquesta.
 • Dades identificatives del lloc de treball (tasques, data, període, persona responsable).
 • Justificació del vincle laboral o administratiu/estatutari.
 • Informe on es justifiquin les tasques realitzades.
 • Informe de l'entitat on s'han desenvolupat les tasques.
 • S'estudiarà la possibilitat de reconèixer les activitats professionals realitzades per una persona acollida al règim d'autònoms.
 • Es valorarà preferentment les tasques desenvolupades i les competències assolides durant els últims 5 anys.
 • La Comissió pot demanar documentació acreditativa addicional.
 
 
 
Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació
Màsters en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
Màster en Sistema de Justícia Penal

Pujar

Facultat de Economia i Empresa - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Graus (240 ECTS)

Finances i Comptabilitat

Administració i Direcció d'Empreses

Economia

Unitat laboral mínima per al reconeixement: l'equivalent d'1 any d'experiència laboral a temps complet

Pràctiques externes (24 ECTS)

* Assignatures afins a l'experiència laboral amb un màxim de 12 ECTS

 

Certificat de vida laboral oficial

* Informe detallat de les funcions dutes a terme

 
 
 
 
Formalitzar el tràmit abans de realitzar la matrícula

Màsters
 
 

Economia (60 ECTS) Unitat laboral mínima per al reconeixement: l'equivalent d'1 any d'experiència laboral a temps complet * Assignatures afins a l'experiència laboral amb un màxim de 9 ECTS
Direcció d'Empreses (60 ECTS)
Gestió d'Empreses (120 ECTS) Unitat laboral mínima per al reconeixement: l'equivalent d'1 any d'experiència laboral a temps complet

Pràctiques externes (12 ECTS)

* Assignatures afins a l'experiència laboral amb un màxim de 6 ECTS

Pujar

Facultat d'Enologia - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Grau en Enologia
 • Que l'estudiant sol·licitant aporti un contracte on es demostri que ha estat contractat un mínim d'hores equivalent a la durada de l'assignatura en ETCS.
 • Fins a un màxim de 36 ECTS, es podrà reconèixer per l'assignatura de:
  • 19214401 Pràctiques Externes: 12 ECTS
  • 19214110 Pràctiques Integrades de Viticultura: 6 ECTS
  • 19214117 Pràctiques Integrades d'Enologia: 6 ECTS
  • 19214125 Economia i Gestió d'Empreses: 6 ECTS
  • 19214126 Màrquing Vitivinícola: 3 ECTS
  • 19214104 Gestió de la Qualitat Vitivinícola: 5 ECTS
 
 
 • Certificat de vida laboral oficial que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa.
 • Informe on es justifiquin les tasques realitzades.
 • Informe de l'entitat on es descriguin les tasques desenvolupades així com el període en què les ha dut a terme. És suficient amb la descripció que dóna la ISO 9000 del lloc de treball.
 
 
 • Qualsevol documentació aportada ha de ser oficial i indicar una persona de contacte per comprovar la veracitat del document.
 • Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió Acadèmica de l'ensenyament pel qual es demani el reconeixement.
 
 
Grau en Biotecnologia
 • Es podrà reconèixer per l'assignatura de:
  • 19204401 Pràctiques Externes: 12 ECTS
  • 19204123 Economia i Gestió d'Empreses: 6 ECTS
Màster en Begudes Fermentades
 • Que l'estudiant sol·licitant aporti un contracte on es demostri que ha estat contractat un mínim d'hores equivalent a la durada de les pràctiques de l'ensenyament.
 • Es reconeixerà per l'assignatura de:
  • 19625401 Pràctiques Externes: 9 ECTS

Pujar

Facultat d'Infermeria - Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Màster d'Investigació en Ciències de la Infermeria
 • Unitat temporal mínima per al RC:
 • A partir de 6 mesos d'experiència: una optativa.
 • A partir de 12 mesos d'experiència: dues optatives.
 • A partir de 18 mesos d'experiència: tres optatives.

Es reconeixerà per l'assignatura de:

 • A partir de 6 mesos d'experiència, una optativa:
  • Pràcticum
 • A partir de 12 mesos d'experiència, dues optatives:
  • Pràcticum
  • Infermeria Clínica Avançada
 • A partir de 18 mesos d'experiència, tres assignatures:
  • Pràcticum
  • Infermeria Clínica Avançada
  • Una assignatura, que es reconeixerà en funció del perfil professional
 • Document emès pel Servei de Recursos Humans de l'empresa on s'ha treballat.
 

Pujar

Facultat de Lletres

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Anglès
 • El període mímim per reconèixer l'experiència serà de, com a mínim, 12 mesos. L'experiència inferior a aquest temps no s'admetrà a tràmit.
 
 
 
 
 
 
 
 • Es reconeixerà per l'assignatura de:

Pràctiques Externes

 • La comissió valorarà si es pot reconèixer en una altra assignatura i/o si es pot eximir a l'estudiant del període d'activitat externa de l'assignatura de Pràctiques Externes.
 • Qualificació: Apte o No Apte
 
 
 
 
 
 
 
 • Els establerts en la NAM de grau.
 
 
 
 
 
 
 
 • No es podrà reconèixer l'experiència obtinguda en una beca o beca de cooperació.
 • Unitat de resolució: la Facultat de Lletres constitueix una Comissió de Reconeixement.
 
 
 
 
 
 
 
Comunicació
Història
Història de l'Art
 Ll. Lit. Catalanes
 Ll. Lit. Hispàniques
Periodisme
Publicitat

Pujar

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Fisioteràpia
 • El període mínim per reconèixer l'experiència serà d'1 crèdit per cada 150 hores (1 mes).
 • Es valoraran les tasques desenvolupades durant els últims 5 anys previs a la matriculació.
El reconeixement es podrà fer per alguna de les assignatures relacionades, les quals tenen un caràcter eminentment pràctic. A més de la que estableix la normativa, la comissió podrà demanar, en els casos que consideri que no queda suficientment acreditada, altra documentació clarificadora.
 • Sols es podran reconèixer les assignatures quan s'acreditin les hores per la totalitat de crèdits de l'assignatura.
 • Unitat de resolució: es constitueixen comissions diferenciades per a cada grau, i per als màsters correspondrà a la comissió d'admissió al màster.
 • Sols es valorarà l'experiència professional en funció de la titulació amb la qual s'ha accedit:
  • per als estudis de grau, CFGS relacionats amb l'àmbit de la salut i les diplomatures que equiparen al grau.
  • per als estudis de màster, les tiulacions que hi donen accés.
Nutrició Humana i Dietètica
Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia
Envelliment i Salut

Pujar

Facultat de Turisme i Geografia - Grau i Màster

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions
Turisme
 • Que l'estudiant acrediti l'experiència laboral i professional relacionada amb les competències de la titulació durant els últims 7 anys.
 • Unitat temporal mínima per al RC: 12 mesos a jornada completa.
1. En un lloc de treball o en dos llocs de les mateixes característiques:
 • 12-24 mesos: RC Pràctiques Externes I
 • + 24 mesos: RC Pràctiques Externes I + el període de Pràctiques Externes II

2. En dos o més llocs de treball de característiques diferents:

 • 6-12 mesos en cadascun: RC Pràctiques Externes I
 • + 12 mesos en un lloc i 6-12 en un altre: RC Pràctiques Externes I + període de les Pràctiques Externes II.
 • + 12 mesos en ambdós llocs: RC Pràctiques Externes I + RC Pràctiques Externes II
 • Es reconeixerà per l'assignatura de: Pràctiques Externes I i II
 • Amb una experiència acreditada superior a 12 mesos, el centre podrà considerar l'aplicació del reconeixement en altres assignatures, prioritàriament per optatives del pla d'estudis.

 
 

Segons els casos:

 • Contracte laboral o certificat de vida laboral oficial.
 • Informe detallat de les funcions dutes a terme.
 • El Consell de Direcció del Centre avaluarà cada situació en funció dels criteris i la documentació aportada.
 • El període per demanar el reconeixement serà el que estableix la NAM.
Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística
 • Competències de la titulació: Planificador i Gestor de Destinacions, Director de Producte Turístic, Director d'Organitzacions i Director Operatiu.
 • Es reconeixerà per l'assignatura de: Pràctiques Externes.
 • Que l'estudiant acrediti l'experiència laboral i professional relacionada amb les competències de la titulació durant els últims 5 anys.
 • Unitat temporal mínima per al RC: 12 mesos a jornada completa.
 • El Consell de Direcció del Centre avaluarà cada situació en funció dels criteris i la documentació aportada.
 • L'estudiant podrà demanar a l'Escola de Postgrau i Doctorat el RC de l'assignatura OPC.
 
Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes
 • Competències de la titulació: Planificació territorial, urbanística, sectorial i estratègica; Gestió del paisatge, mobilitat, de les activitats econòmiques i de l'habitatge; Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció; Sistemes d'Informació Turística.
 • Es reconeixerà per l'assignatura de: Pràctiques externes.

Pujar

Facultat de Química - Màsters

Ensenyaments Criteris específics RC Documents acreditatius Observacions

Nutrició i Metabolisme

Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Tècniques Cromatogràfiques

 • Les tasques desenvolupades i les competències assolides han de ser inherents a les competències d'una titulació de Màster universitari, s'han d'ajustar als objectius formatius i a les competències de l'ensenyament.
 • Podran ser objecte de reconeixement preferentment les assignatures de caràcter optatiu, sempre que es compleixin els següents requisits:
  • S'acrediti una experiència superior a un any a temps complert a partir del certificat de vida laboral oficial.
  • Es justifiqui que l'activitat professional hagi proporcionat les competències pròpies de les assignatures a considerar a partir d'un informe detallat de les funcions dutes a terme en el seu lloc de treball.
 • Dades identificatives del lloc de realització de les tasques, data i període de realització i persona responsable de la supervisió.
 • Informe personal on es justifiqui que les tasques realitzades són assimilables a l'assignatura objecte de reconeixement.
 • Document justificatiu de l'empresa on es detalli la feina feta i el període de desenvolupament.
 • No es reconeixerà l'activitat realitzada com a becari o en contracte de pràctiques en l'empresa. Hi ha d'haver un vincle laboral administratiu/estatutari.
 • No es reconeixeran tasques desenvolupades anteriors a 5 anys.
 • La CAM de cada màster serà l'encarregada de verificar el reconeixement.