saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "l" a la lletra "p"

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU URV ASSIGNATURES CONVALIDADES/RECONEGUDES
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) Infermeria                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Bioquímica i Biologia Molecular                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Biotecnologia                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Enginyeria Agroalimentària                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Enginyeria Química                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Química                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE Enginyeria Informàtica                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular                         
Laboratori de diagnòstic clínic Bioquímica i biologia molecular                         
Laboratori de diagnòstic clínic Biotecnologia                          
Laboratori de diagnòstic clínic Infermeria                         
Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular                         
Manteniment aeromecànic Pilot d'aviació comercial i operacions aèries                         
Manteniment d'aviònica Pilot d'aviació comercial i operacions aèries                         
Manteniment d'equips industrials (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Manteniment d'equips industrials Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Manteniment d'equips industrials Enginyeria elèctrica                          
Manteniment d'equips industrials Enginyeria electrònica industrial i automàtica                          
Manteniment d'equips industrials Enginyeria informàtica                          
Manteniment d'equips industrials Enginyeria mecànica                          
Manteniment d'equips industrials Enginyeria telemàtica                          
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Enginyeria mecànica                         
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Manteniment electrònic (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Manteniment electrònic (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Manteniment electrònic (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Manteniment electrònic (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Manteniment electrònic (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Manteniment i muntatges d'instal·lacions d'edifici i procés Enginyeria mecànica                         
Màrqueting i Publicitat (LOE) Administració i Direcció d'Empreses                         
Màrqueting i Publicitat (LOE) Doble Grau d'Administració o Direcció d'Empreses i Dret                         
Màrqueting i Publicitat (LOE) Doble Grau d'Adminsitració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Mecatrònica industrial (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Mecatrònica industrial (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Mecatrònica industrial (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Mecatrònica industrial (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Mecatrònica industrial (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Mobiliari (LOGSE) Història de l'Art                         
Moblament (LOGSE) Història de l'Art                         
Modelisme d'indumentària (LOGSE) Història de l'Art                         
Modelisme i maquetisme (LOGSE) Història de l'Art                         
Modelisme i matriceria ceràmica (LOGSE) Història de l'Art                         
Modelisme industrial (LOGSE) Història de l'Art                         
Mosaics (LOGSE) Història de l'Art                         
Ortesis i pròtesis Infermeria                         
Ortopròtesi i productes de suport (LOE) Infermeria                         
Paviments i revestiments ceràmics (LOGSE) Història de l'Art                           
Prevenció de riscos professionals (LOGSE) Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació                              
Prevenció de riscos professionals (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Prevenció de riscos professionals Enginyeria elèctrica                              
Prevenció de riscos professionals Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Prevenció de riscos professionals Enginyeria informàtica                         
Prevenció de riscos professionals Enginyeria telemàtica                         
Prevenció de riscos professionals  Relacions laborals i ocupació                          
 
Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) Enginyeria agroalimentària                         
Processos i qualitat en la indústria alimentària (CFGS-LOE) Enologia                         
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE) Comunicació audiovisual                          
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) Comunicació audiovisual                         
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles Geografia i ordenació del territori                         
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles Turisme                         
Producció en indústries d'arts gràfiques Enginyeria química                         
Producció en indústries d'arts gràfiques Geografia i ordenació del territori                         
Producció en indústries d'arts gràfiques Turisme                         
Producció per mecanització Enginyeria mecànica                         
Projectes d'Edificació (LOE) Arquitectura                         
Projectes d'edificació (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Projectes d'edificació (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Projecte i direcció d'obres de decoració Arquitectura                         
Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE) Història de l'Art                         
Protèsis dentals Infermeria                         
Protèsis dentals (LOE) Infermeria                         
Puntes artístiques (LOGSE) Història de l'Art