saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura d'Infermeria)

ASSIGNATURES PLA NOU

(Grau d'Infermeria)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS

18031001

18061001

Administració de Serveis d'infermeria 7,5

18204115

18214115

18224115

Gestió i Experiència Organitzativa 6

18031002

18061002

Ciències Psicosocials Aplicades I 4,5

18204005

18214005

18224005

Fonaments de Psicologia Aplicada 6

18031021

18061003

Ciències Psicosocials Aplicades II 6

18204006

18214006

18224006

Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6

18031016

18061017

Estructura i Funció del Cos Humà 10,5

18204001

18214001

18224001

Estructura i Funció del Cos Humà 6

18204002

18214002

18224002

Funció del Cos Humà 6

18204004

18214004

18224004

Biologia i Microbiologia 6

18031017

18061018

Farmacologia 6

18204107

18214107

18224107

Farmacologia 6

18031019

18061020

Fonaments d'Infermeria 15

18204101

18214101

18224101

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9

18031101

18061101

Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 4,5

18204010

18214010

18224010

Antropologia i Ciutadania 6

18031004

18061005

Infermeria Comunitària I 6

18204003

18214003

18224003

Bioestadística 6

18031005

18061006

Infermeria Comunitària II i 10,5

18204104

18214104

18224104

Infermeria en la Persona Adulta 12

18031011

18061012

Infermeria Medicoquirúrgica I 15

18031007

18061008

Infermeria Geriàtrica 7,5

18204105

18214105

18224105

Infermeria en la Persona Gran 9

18031008

18061009

Infermeria Materno-Infantil 15

18204102

18214102

18224102

Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6

18031012

18061013

Infermeria Medicoquirúrgica II i 12

18204106

18214106

18224106

Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i Física 12

18031015

18061016

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental 9

18031003

18061004

Introducció a la Infermeria Comunitària 7,5

18204007

18214007

18224007

Salut Pública i Educació per a la Salut 6

18031010

18061011

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica 10,5

18204103

18214103

18224103

Infermeria en la joventut 9

18031020

18061021

Legislació i Ètica Professional 4,5

18204009

18214009

18224009

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6

18031018

18061019

Nutrició i Dietètica en Infermeria 6

18204108

18214108

18224108

Principis de Nutrició a Infermeria 3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES  

18031019

18061020

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits de Fonaments d'Infermeria i 6

18204110

18214110

18224110

Pràctiques Clíniques I 9

18031021

18061003

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades II 1,5

18031002

18061002

Pràctiques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades I 1,5

18204109

18214109

18224109

Introducció a les Pràctiques Clíniques 3

18031006

18061007

Pràcticum Comunitari i 6

18204111

18214111

18224111

Pràctiques Clíniques Comunitaàries I 9

18034011

18061012

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica i 1,5

18031007

18061008

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Geriàtrica 1,5

18031013

18061014

Pràcticum Medicoquirúrgic I i 6

18204112

18214112

18224112

Pràctiques Clíniques Hospitalàries I 9

18031011

18061012

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica I i 1,5

18031012

18061013

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica II 1,5

18031014

18061015

Pràcticum Medicoquirúrgic II i 7,5

18204113
18214113
18224113

18204114
18214114
18224114

18204117
18214117
18224117

Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica

i

Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics
i

Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental

8

8

8

18031001

18061001

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Administració de Serveis d'Infermeria i 1,5

18031005

18061006

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Comunitària II i 3

18031015

18061016

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental i 4,5

18031008

18061009

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Materno-Infantil i 4,5

18031101

18061101

Pràctiques Incloses als Crèdits Totals d'Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 1,5

18031218

18061217

Antropologia Social i Cultura de la Salut 4,5 18204201
18214201
18224201
Introducció a la investigació Qualitativa en Infermeria 3
18031207 Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques* 4,5      

18031217

18061216

Atenció d'Infermeria a la Gent Gran amb Problemes Sociosanitaris 4,5

18204223
18214223
18224223

Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3

18031209

18061209

Atenció d'Infermeria en Situacions d'Urgència * 4,5      

18031208

18061208

Comunicació en el Cuidatge d'Infermeria* 4,5      

18031220

18061219

Cures d'Infermeria en Processos Terminals 4,5 18204214
18214214
18224214
Malalts Terminals i Cures Paliatives 3

18031212

18061213

Desenvolupament Professional* 4,5      

18031210

18061210

Desigualtats Socials i Salut* 4,5      

18031215

18061211

Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria* 4,5      

18031203

18061203

Evolució i Influència de la Sexualitat Humana* 4,5      

18031221

18061220

Fonaments de Cerca d'Informació Eletrònica* 4,5      

18031205

18061205

Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris 4,5 18204204
18214204
18224204
Metodologia en Gestió de Qualitat 3

18031219

18061218

La Infància amb Problemes Especials 4,5 18204218
18214218
18224218
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3

18031202

18061202

Infermeria Internacional* 4,5      

18031216

Infermeria i Salut Laboral* 4,5      

18031204

18061204

Programes de Salut a Escala Local 4,5 18204221
18214221
18224221
Programes de Salut 3

18031213

18061214

Relacions Humanes en l'Atenció d'Infermeria* 4,5      

18031201

18061201

Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 4,5 18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en els Cuidatges d'Infermeria 3
18031202
18061202
Infermeria Internacional 4,5 18204205
18214205
18224205
International Nursing 3

18031206

18061206

Tècniques Expressives i Artiteràpia Aplicada a l'Atenció d'Infermeria* 4,5 18204213
18214213
18224213
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3

18031211

18061212

Tècniques de Recollida de Dades i Avaluació de Resultats* 4,5      

18031214

18061215

Vellesa, Cultura i Societat* 4,5      

*L'adaptació d'aquestes assignatures s'anirà actualitzant a mida que s'activin les assignatures optatives del nou pla.