saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria (2009): Taula d'adaptacions

 

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura en Infermeria)

   

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Grau d'Infermeria)

 

Codi

Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits

18031001

18061001

Administració de Serveis d'Infermeria

7,5

18204115

18214115

18224115

Gestió i experiència organitzativa 6

18031002

18061002

Ciències Psicosocials Aplicades I 4,5

18204005

18214005

18224005

Fonaments de Psicologia Aplicada 6

18031021

18061003

Ciències Psicosocials Aplicades II 6

18204006

18214006

18224006

Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6

18031016

18061017

Estructura i Funció del Cos Humà 10,5

18204001

18214001

18224001

Estructura i Funció del Cos Humà 6

18204002

18214002

18224002

Funció del Cos Humà 6

18204004

18214004

18224004

Biologia i Microbiologia 6

18031017

18061018

Farmacologia 6

18204107

18214107

18224107

Farmacologia 6

18031019

18061020

Fonaments d'Infermeria 15

18204101

18214101

18224101

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9

18031101

18061101

Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 4,5

18204010

18214010

18224010

Antropologia i Ciutadania 6

18031004

18061005

Infermeria Comunitària I 6

18204003

18214003

18224003

Bioestadística 6

18031005

18061006

Infermeria Comunitària II

i

10,5

18204104

18214104

18224104
 

Infermeria en la persona adulta
 
12
 

18031011

18061012

Infermeria Medicoquirúrgica I 15

18031007

18061008

Infermeria Geriàtrica 7,5

18204105

18214105

18224105

Infermeria en la persona gran 9

18031008

18061009

Infermeria Materno-Infantil 15

18204102

18214102

18224102

Infermeria en la gestació, infància i adolescència 6

18031012

18061013

Infermeria Medicoquirúrgica II   

i

12

18204106

18214106

18224106
 

 
Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i Física
 
12

18031015

18061016

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental 9

18031003

18061004

Introducció a la Infermeria Comunitària 7,5

18204007

18214007

18224007

Salut Pública i Educació per a la Salut 6

18031010

18061011

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica 10,5

18204103

18214103

18224103

Infermeria en la joventut 9

18031020

18061021

Legislació i Ètica Professional 4,5

18204009

18214009

18224009

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6

18031018

18061019

Nutrició i Dietètica en Infermeria 6

18204108

18214108

18224108

Principis de Nutrició a Infermeria 3
   
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
   
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

18031019

18061020

 

Pràctiques Clíniques incloses als crèdits de Fonaments d'Infermeria

i


6

18204110

18214110

18224110

Pràctiques Clíniques I
 
9

18031021

18061003

 
Pràctiques Clíniques incloses als crèdits totals de Ciències Psicosocials Aplicades II 1,5
 

18031002

18061002

Pràctiques incloses als crèdits totals de Ciències Psicosocials Aplicades I 1,5

18204109

18214109

18224109

Introducció a les Pràctiques Clíniques 3

18031006

18061007

Practicum Comunitari

i

6

18204111

18214111

18224111

Pràctiques Clíniques II 9
 

18031011

18061012

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica

i
1,5
 

18031007

18061008

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Geriàtrica 1,5

18031013

18061014

Practicum Medicoquirúrgic I
i

6

18204112

18214112

18224112
 
 

Pràctiques Clíniques III
 
 
9
 
 
 

18031011

18061012

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Medicoquirúrgica I

i
1,5
 

18031012

18061013

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Medicoquirúrgica II 1,5

18031014

18061015

Practicum Medicoquirúrgic II

i

7,5

18204113

18214113

18224113

Pràctiques Clíniques IV

24
 

18031001

18061001

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Administració de Serveis d'Infermeria    

i

1,5
 

18031005

18061006

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Comunitària II

i

3
 

18031015

18061016

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental     

i

4,5
 

18031008

18061009

Pràctiques clíniques incloses als crèdits totals d'Infermeria Materno-Infantil   

i

4,5
 

18031101

18061101

Pràctiques incloses als crèdits totals de Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 1,5

18031218

18061217

Antropologia Social i Cultura de la Salut * 4,5      
18031207

Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques *

4,5      

18031217

18061216

Atenció d'Infermeria a la Gent Gran amb Problemes Sociosanitaris * 4,5      

18031209

18061209

Atenció dÌnfermeria en Situacions d'Urgència * 4,5      

18031208

18061208

Comunicació en el Cuidatge d'Infermería * 4,5      

18031220

18061219

Cures d'Infermeria en Processos Terminals * 4,5      

18031212

18061213

Desenvolupament Professional * 4,5      

18031210

18061210

Desigualtats Socials i Salut * 4,5      

18031215

18061211

Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria * 4,5      

18031203

18061203

Evolució i Influència de la Sexualitat Humana * 4,5      

18031221

18061220

Fonaments de Cerca d'Informació Electrònica * 4,5      

18031205

18061205

Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris * 4,5      

18031219

12061218

La Infància amb Problemes Especials * 4,5      

18031202

18061202

Infermeria Internacional * 4,5      
18031216 Infermeria i Salut Laboral * 4,5      

18031204

18061204

Programes de Salut a Escala Local * 4,5      

18031213

18061214

Relacions Humanes en l'Atenció d'Infermeria * 4,5      

18031201

18061201

Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria * 4,5      

18031206

18061206

Tècniques Expressives i Artiteràpia Aplicada a l'Atenció d'Infermeria * 4,5      

18031211

18061212

Tècniques de Recollida de Dades i Avaluació de Resultats * 4,5      

18031214

18061215

Vellesa, Cultura i Societat * 4,5      

* L'adaptació d'aquestes assignatures s'anirà actualitzant a mida que s'activin les assignatures optatives del nou pla