saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Geografia)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Geografia i Ordenació del Territori)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
12092223 Anàlisi dels Riscos Naturals 6 21214218 Anàlisi de Riscos 3
12092230 Antropologia Política 6 21214238 Antropologia Política 6
12091211 Antropologia Social i Cultural 6 21214227 Antropologia Social i Cultural 6
12092231 Antropologia Urbana 6 21214239 Antropologia Urbana 6
12091208 Aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica 6 21214224 Aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica 6
12092222 Avaluació d'Impactes Ambientals 6 21214217 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
12091005 Cartografia I. Cartografia General 6 21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6
12091006 Cartografia II. Cartografia Temàtica 6 21214223 Cartografia Temàtica 6
12091206 Climatologia Analítica 6 21214215 Eines per a l'Anàlisi Climàtica i 3
21214216 Qualitat de Dades Climàtiques

3

12092221 Climatologia Urbana i de la Contaminació Atmosfèrica 6 21214235 Climatologia Urbana i de la Contaminació Atmosfèrica 6
12092115 Desenvolupament Regional i Local 6 21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6
12092117 Desenvolupament Rural 6 21214209 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial i 3
21214210 Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
12092227 Didàctica de la Geografia 6 21214237 Didàctica de la Geografia 6
12092233 Edafologia 6 21214240 Edafologia 6
12092232 Estudis en el Marc de Convenis Internacionals 6 21214202 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6
12091210 Etnologia Regional 6 21214226 Etnologia Regional 6
12091207 Fotointerpretació o 6 21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6
12092224 Teledetecció Aplicada a la Geografia 6
12091209 Geofísica 6 21214225 Geofísica 6
12092116 Geografia de Catalunya 6 21214229 Geografia de Catalunya 6
12092214 Geografia de la Percepció 6 21214231 Geografia de la Percepció 6
12091202 Geografia de les Activitats Econòmiques I 6 21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6
12092215 Geografia de les Activitats Econòmiques II 6 21214232 Geografia de les Activitats Econòmiques II 6
12092219 Geografia dels Països Llatinoamericans o 6 21214006 Espais i Societats 6
12091009 Geografia d'Europa I: Europa Nòrdica, Central i Oriental o 6
12091010 Geografia d'Europa II: Països Mediterranis 6
12091204 Geografia dels Països Subdesenvolupats 6 21214116 Geografia del Desenvolupament 6
12091201 Geografia dels Recursos Hídrics 6 21214212 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans 3
12091007 Geografia d'Espanya I o 6 21214115 Geografia de la Península Ibèrica 6
12091008 Geografia d'Espanya II 6
12091203 Geografia d'Europa III. La Unió Europea 6 21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6
12092011 Geografia Física Aplicada I. Geomorfologia i Biogeografia 6 21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6
12092012 Geografia Física Aplicada II. Climatologia i Hidrogeografia o 6 21214101 Tècniques Quantitatives 6
12092013 Geografia Humana Aplicada I. Geodemografia 6
12091001 Geografia Física I. Geomorfologia 6 21214105 Geomorfologia 6
12091002 Geografia Física II. Climatologia 6 21214106 Climatologia i Biogeografia o 6
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6
12091110 Geografia Física i Medi Ambient 6 21214219 Medi Ambient I: Problemàtiques 3
21214220 Medi Ambient II: Adaptació i Mitigació de les Problemàtiques Ambientals 3
12091106 Geografia Física. Biogeografia 6 21214106  Climatologia i Biogeografia o 6
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6
12092114 Geografia Física. Variabilitat i Canvi Climàtic 6 21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6
12092014
 
Geografia Humana Aplicada II. Ciutat i Planificació Urbana 6 21214207 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística i 3
21214208 Pràctica de la Planificació Territorial Urbanística 3
12091003 Geografia Humana I. Població 6 21214108 Geodemografia 6
12091004 Geografia Humana II. Geografia Econòmica 6 21214001 Principis d'Economia 6
12092213 Geografia Política 6 21214230 Geografia Política 6
12091105 Geografia Rural o 6 21214110 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6
12091111 Geografia Urbana 6
12092216 Geografia Social 6 21214233 Geografia Social 6
12091205 Hidrogeografia 6 21214211 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals 3
12091104 Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica 6 21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6
12091101 Mètodes Quantitatius en Geografia 6 21214008 Estadística Bàsica 6
12092015 Ordenació del Territori I 6 21214119 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Físic 6
12092016 Ordenació del Territori II 6 21214120 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Econòmic 6
12092218 Organització Territorial 6 21214234 Organització Territorial 6
12091212 Patrimoni Etnològic i Nova Museologia 6 21214228 Patrimoni Etnològic i Nova Museologia 6
12092217 Planificació Territorial de Catalunya 6 21214118 Marc de la Planificacio Territorial 6
12092225 Pràctiques Externes 9 21214401 Pràctiques Externes 12
12092113 Tècniques I. Tècniques Qualitatives d'Investigació 6 21214104 Tècniques Qualitatives  6
12092017 Teoria i Mètodes de la Geografia I 6 21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica o 6
21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6
12092018 Teoria i Mètodes de la Geografia II 6 21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica o  6
21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6
12092226 Treball d'Investigació 6 21214236 Treball d'Investigació 9