saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària (2009): Taula d'Adaptacions

En les assignatures del nou pla, l'adaptació de les quals no requereix tenir superades totes les assignatures indicades del pla preexistent, l'estudiant haurà de triar les assignatures del pla preexistent, que quedaran excloses per qualsevol altra adaptació.

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat tres d'entre aquestes assignatures:

11234003

11244003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

11091006

11101006

11111005

11121005

11131006

11141006

11181005

Bases Psicològiques de l'Educació Especial 4,5

11091012

11101013

11111012

11121015

11131014

11141014

11181012

Psicologia de l'Educació 4,5

11111103

11181103

Psicologia de l'Educació Infantil 4,5

11091002

11101002

11111002

11121002

11131002

11141002

11181002

Psicologia Evolutiva 4,5
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234004

11244004

Habilitats Comunicatives 12

11111016

11181016

Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques 6

11101027

11101028

11121029

11121030

11131025

11131026

11141036

11141037

Idioma Estranger i la seva Didàctica I 4,5

11141038

11141039

Idioma Estranger i la seva Didàctica II 4,5

11111009

11181009

Literatura Infantil 4,5

11091103

11101023

11111106

11121026

11131022

11141101

11181106

Llengua i Literatura Catalanes 6

11091102

11101101

11111105

11121101

11131102

11141023

11181105

Llengua i Literatura Espanyoles 4,5

11091013

11101014

11111013

11121016

11131015

11141015

11181013

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 4,5

11091219

11101219

11111219

11121219

11131219

11141219

11181219

Tècniques d'Expressió Oral per a Llengües Estrangeres 4,5

11091208

11101208

11111208

11121208

11131208

11141208

11181208

Aprenentatge de Procediments 4,5

11234002

11244002

Processos i Contextos Educatius¹

18

11091001

11101001

11111001

11121001

11131001

11141001

11181001

Didàctica General I 4,5

11091007

11101007

11111006

11121006

11131007

11141007

11181006

Didàctica General II 4,5

11091205

11101205

11111205

11121205

11131205

11141205

11181205

Investigació Didàctica a l'Aula 4,5

11111104

11181104

Metòdes i Tècniques en Educació Infantil 6

11091011

11101012

11111011

11121014

11131013

11141013

11181011

Organització del Centre Escolar 4,5

11091004

11101004

11111004

11121004

11131004

11141004

11181004

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5

11091204

11101204

11111204

11121204

11131204

11141204

11181204

Tutoria i Avaluació a l'Aula 4,5

11091003

11101003

11111003

11121003

11131003

11141003

11181003

Sociologia de l'Educació 4,5

11234001

11244001

Societat, Família i Educació 12
I, al menys, una de les següents:

11091209

11101209

11111209

11121209

11131209

11141209

11181209

Desenvolupament Moral 4,5

11091207

11101207

11111207

11121207

11131207

11141207

11181207

Els Processos d'Aculturació en l'Educació 4,5

11111102

11181102

Desenvolupament Fisiològic del Nen 4,5

11091021

Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i l'Escriptura o 4,5

11234104

11244104

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

6
11091016 Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial o 6
11091009 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva o 6
11091017 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motòrica o 6
11091023 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència  Visual o 6

11091010

11101011

11111010

11121013

11131012

11141012

11181010

Bases Pedagògiques de l'Educació Especial o 4,5
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic o 4,5
11091008 Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials o 4,5

11091211

11101211

11111211

11121211

11131211

11141211

11181211

Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta o 4,5
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència Mental o 4,5

11091206

11101206

11111206

11121206

11131206

11141206

11181206

Intervenció Educativa en Nens Superdotats o 4,5
11091022 Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lectoescriptura o 4,5
11091020 Trastorns de la Conducta i de la Personalitat 6

11091201

11101201

11111201

11121201

11131201

11141201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11234108

11244108

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I

9
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111019

11181019

Desenvolupament Psicomotriu o 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5

11121008

11131009

11141009

Educació Física i la Seva Didàctica I o 4,5

11091202

11101202

11111202

11121202

11131202

11141202

Expressió Corporal o 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234114

11244114

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12
11121023 Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5

11091212

11101212

11111212

11121212

11131212

11141212

11181212

Anàlisi Musical 4,5

11111007

11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica 6

11111008

11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica 6
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5

11091005

11101005

11131005

11141005

Expressió Musical i la Seva Didàctica 4,5

11091024

11101024

11131023

11141024

Expressió Plàstica i la Seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5

11091213

11101213

11111213

11121213

11131213

11141213

11181213

Metodologia Elemental de la Música 4,5

11111101

11181101

Taller de Manualitzacions 4,5

11091203

11101203

11111203

11121203

11131203

11141203

11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234110

11244110

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I   12

11091223

11101223

11111223

11121223

11131223

11141223

11181223

Ciència de la Vida 4,5
11131010

Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I

4,5
11131019 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II 4,5

11091222

11101222

11111222

11121222

11131222

11141222

11181222

Educació Mediambiental 4,5

11101026

11121028

11131104

11141026

El Medi Natural i la Seva Didàctica 4,5

11111021

11181021

El Medi Natural i la Seva Didàctica 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica 6
11131011 Ciències Socials i la Seva Didàctica I o 4,5

11234112

11244112

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I 6
11131020 Ciències Socials i la Seva Didàctica II o 4,5

11101025

11121027

11131103

11141025

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5

11111020

11181020

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica o 6

11091015

11101215

11111215

11121215

11131215

11141215

11181215

Pedagogia de la Religió o 6

11091214

11101214

11111214

11121214

11131214

11141214

11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221

11101221

11111221

11121221

11131221

11141221

11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11234101

11244101

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I

6

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028

11141029

Fonètica o 4,5

11141034

11141035

Lingüística o 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216

11101216

11111216

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5

11111018

11181018

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la Seva Didàctica o 6

 
11234105

11244105

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I

6

11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5

11091220

11101220

11111220

11121220

11131220

11141220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11101008

11121007

11131008

11141008

Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5

11091201

11101201

11111201

11121201

11131201

11141201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11234109

11244109

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111019

11181019

Desenvolupament Psicomotriu 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5

11121008

11131009

11141009

Educació Física i la Seva Didàctica I o 4,5

11091202

11101202

11111202

11121202

11131202

11141202

Expressió Corporal o 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6

11091223

11101223

11111223

11121223

11131223

11141223

11181223

Ciència de la Vida o 4,5

11234111

11244111

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 3
11131010 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I o 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II o 4,5

11091222

11101222

11111222

11121222

11131222

11141222

11181222

Educació Mediambiental o 4,5

11101026

11121028

11131104

11141026

El Medi Natural i la Seva Didàctica o 4,5

11111021

11181021

El Medi Natural i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica 6
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11231102

11241102

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània 4,5

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II 4,5

11141028

11141029

Fonètica 4,5

11141034

11141035

Lingüística 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica 9

11091216

11101216

11111216

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5

11131101

Didàctica del Càlcul o 4,5

11234106

11244106

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II

6

11091220

11101220

11111220

11121220

11131220

11141220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11101008

11121008

11131008

11141008

Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5
11121023 Agrupacions Musicals I o 4,5

11234115

11244115

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II

3
11121024 Agrupacions Musicals II o 4,5

11091212

11101212

11111212

11121212

11131212

11141212

11181212

Anàlisi Musical o 4,5

11111007

11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica o 6

11111008

11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica o 6
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I o 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II o 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore o 4,5

11091005

11101005

11131005

11141005

Expressió Musical i la Seva Didàctica o 4,5

11091024

11101024

11131023

11141024

Expressió Plàstica i la Seva Didàctica o 4,5
11121010 Formació Instrumental I o 4,5
11121022 Formació Instrumental II o 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa o 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva o 4,5
11121009 Llenguatge Musical o 4,5

11091213

11101213

11111213

11121213

11131213

11141213

11181213

Metodologia Elemental de la Música o 4,5

11111101

11181101

Taller de Manualitzacions o 4,5

11091203

11101203

11111203

11121203

11131203

11141203

11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11131011 Ciències Socials i la Seva Didàctica I o 4,5

11234113

11244113

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9
11131020 Ciències Socials i la Seva Didàctica II o 4,5

11101025

11121027

11131103

11141025

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5

11111020

11181020

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica o 6

11091215

11101215

11111215

11121015

11131015

11141015

11181015

Pedagogia de la Religió o 6

11091214

11101214

11111214

11121214

11131214

11141214

11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221

11101221

11111221

11121221

11131221

11141221

11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11234103

11244103

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III

6

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028

11141029

Fonètica o 4,5

11141034

11141035

Lingüística o 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216

11101216

11111216

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5
11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5

11234107

11244107

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III

6

11131220

Didàctica de la Geometria o 4,5
11131008 Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5

11131016


11131017

Practicum I
i
Practicum II

4,5


28,5

11234401

11244401
i
11234402

11244402

Pràctiques Externes I

i

Pràctiques Externes II

21

21

¹ Per reconèixer l'assignatura "Processos i Contextos Educatius" cal haver superat un mínim de 13,5 crèdits d'entre els quals 9 han de correspondre necessàriament a les assignatures troncals del pla preexistent següents: "Didàctica General I", "Didàctica General II", "Organització del Centre Escolar" o "Teories i Institucions Contemporànies d'Educació".