saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària (2009): Taula d'Adaptacions

En les assignatures del nou pla, l'adaptació de les quals no requereix tenir superades totes les assignatures indicades del pla preexistent, l'estudiant haurà de triar les assignatures del pla preexistent, que quedaran excloses per qualsevol altra adaptació.

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat tres d'entre aquestes assignatures: 11234003
11244003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

18

11091006
11101006
11111005
11121005
11131006
11141006
11181005

Bases Psicològiques de l'Educació Especial 4,5

11091012
11101013
11111012
11121015
11131014
11141014
11181012

Psicologia de l'Educació 4,5

11111103
11181103

Psicologia de l'Educació Infantil 4,5

11091002
11101002
11111002
11121002
11131002
11141002
11181002

Psicologia Evolutiva 4,5
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234004
11244004

Habilitats Comunicatives 12

11111016
11181016

Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques 6

11101027
11101028
11121029
11121030
11131025
11131026
11141036
11141037

Idioma Estranger i la seva Didàctica I 4,5

11141038
11141039

Idioma Estranger i la seva Didàctica II 4,5

11111009
11181009

Literatura Infantil 4,5

11091103
11101023
11111106
11121026
11131022
11141101
11181106

Llengua i Literatura Catalanes 6

11091102
11101101
11111105
11121101
11131102
11141023
11181105

Llengua i Literatura Espanyoles 4,5

11091013
11101014
11111013
11121016
11131015
11141015
11181013

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 4,5

11091219
11101219
11111219
11121219
11131219
11141219
11181219

Tècniques d'Expressió Oral per a Llengües Estrangeres 4,5

11091208
11101208
11111208
11121208
11131208
11141208
11181208

Aprenentatge de Procediments 4,5

11234002
11244002

Processos i Contextos Educatius¹

18

11091001
11101001
11111001
11121001
11131001
11141001
11181001

Didàctica General I 4,5

11091007
11101007
11111006
11121006
11131007
11141007
11181006

Didàctica General II 4,5

11091205
11101205
11111205
11121205
11131205
11141205
11181205

Investigació Didàctica a l'Aula 4,5

11111104
11181104

Metòdes i Tècniques en Educació Infantil 6

11091011
11101012
11111011
11121014
11131013
11141013
11181011

Organització del Centre Escolar 4,5

11091004
11101004
11111004
11121004
11131004
11141004
11181004

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5

11091204
11101204
11111204
11121204
11131204
11141204
11181204

Tutoria i Avaluació a l'Aula 4,5

11091003
11101003
11111003
11121003
11131003
11141003
11181003

Sociologia de l'Educació 4,5

11234001
11244001

Societat, Família i Educació 12
I, al menys, una de les següents:

11091209
11101209
11111209
11121209
11131209
11141209
11181209

Desenvolupament Moral 4,5

11091207
11101207
11111207
11121207
11131207
11141207
11181207

Els Processos d'Aculturació en l'Educació 4,5

11111102
11181102

Desenvolupament Fisiològic del Nen 4,5
11091021 Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i l'Escriptura o 4,5

11234104
11244104

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

6
11091016 Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial o 6
11091009 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva o 6
11091017 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motòrica o 6
11091023 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència  Visual o 6

11091010
11101011
11111010
11121013
11131012
11141012
11181010

Bases Pedagògiques de l'Educació Especial o 4,5
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic o 4,5
11091008 Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials o 4,5

11091211
11101211
11111211
11121211
11131211
11141211
11181211

Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta o 4,5
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència Mental o 4,5

11091206
11101206
11111206
11121206
11131206
11141206
11181206

Intervenció Educativa en Nens Superdotats o 4,5
11091022 Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lectoescriptura o 4,5
11091020 Trastorns de la Conducta i de la Personalitat 6

11091201
11101201
11111201
11121201
11131201
11141201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11234108

11244108

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I

9
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111019
11181019

Desenvolupament Psicomotriu o 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5

11121008
11131009
11141009

Educació Física i la Seva Didàctica I o 4,5

11091202
11101202
11111202
11121202
11131202
11141202

Expressió Corporal o 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234114
11244114

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12
11121023 Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5

11091212
11101212
11111212
11121212
11131212
11141212
11181212

Anàlisi Musical 4,5

11111007
11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica 6

11111008
11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica 6
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5

11091005
11101005
11131005
11141005

Expressió Musical i la Seva Didàctica 4,5

11091024
11101024
11131023
11141024

Expressió Plàstica i la Seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5

11091213
11101213
11111213
11121213
11131213
11141213
11181213

Metodologia Elemental de la Música 4,5

11111101
11181101

Taller de Manualitzacions 4,5

11091203
11101203
11111203
11121203
11131203
11141203
11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11234110
11244110

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I   12

11091223
11101223
11111223
11121223
11131223
11141223
11181223

Ciència de la Vida 4,5
11131010 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II 4,5

11091222
11101222
11111222
11121222
11131222
11141222
11181222

Educació Mediambiental 4,5

11101026
11121028
11131104
11141026

El Medi Natural i la Seva Didàctica 4,5

11111021
11181021

El Medi Natural i la Seva Didàctica 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica 6
11131011 Ciències Socials i la Seva Didàctica I o 4,5

11234112
11244112

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I 6
11131020 Ciències Socials i la Seva Didàctica II o 4,5

11101025
11121027
11131103
11141025

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5

11111020
11181020

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica o 6

11091015
11101215
11111215
11121215
11131215
11141215
11181215

Pedagogia de la Religió o 6

11091214
11101214
11111214
11121214
11131214
11141214
11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221
11101221
11111221
11121221
11131221
11141221
11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11234101
11244101

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I

6

11111017
11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104
11101102
11121102
11131024
11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105
11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028
11141029

Fonètica o 4,5

11141034
11141035

Lingüística o 4,5

11141040
11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030
11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032
11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5

11111018
11181018

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la Seva Didàctica o 6

 
11234105
11244105

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I

6

11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5

11091220
11101220
11111220
11121220
11131220
11141220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11101008
11121007
11131008
11141008

Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5

11091201
11101201
11111201
11121201
11131201
11141201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11234109
11244109

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111019
11181019

Desenvolupament Psicomotriu 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5

11121008
11131009
11141009

Educació Física i la Seva Didàctica I o 4,5

11091202
11101202
11111202
11121202
11131202
11141202

Expressió Corporal o 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6

11091223
11101223
11111223
11121223
11131223
11141223
11181223

Ciència de la Vida o 4,5

11234111
11244111

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 3
11131010 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I o 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II o 4,5

11091222
11101222
11111222
11121222
11131222
11141222
11181222

Educació Mediambiental o 4,5

11101026
11121028
11131104
11141026

El Medi Natural i la Seva Didàctica o 4,5

11111021
11181021

El Medi Natural i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica 6
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11231102
11241102

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània 4,5

11111017
11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 6

11091104
11101102
11121102
11131024
11141102

Didàctica de la Llengua I 6

11131105
11141027

Didàctica de la Llengua II 4,5

11141028
11141029

Fonètica 4,5

11141034
11141035

Lingüística 4,5

11141040
11141041

Literatura Estrangera 4,5

11141030
11141031

Llengua Estrangera 4,5

11141032
11141033

Morfosintaxi i Semàntica 9

11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes 4,5

11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5
11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5

11234106
11244106

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II

6

11091220
11101220
11111220
11121220
11131220
11141220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11101008
11121008
11131008
11141008

Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5
11121023 Agrupacions Musicals I o 4,5

11234115
11244115

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II

3
11121024 Agrupacions Musicals II o 4,5

11091212
11101212
11111212
11121212
11131212
11141212
11181212

Anàlisi Musical o 4,5

11111007
11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica o 6

11111008
11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica o 6
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I o 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II o 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore o 4,5

11091005
11101005
11131005
11141005

Expressió Musical i la Seva Didàctica o 4,5

11091024
11101024
11131023
11141024

Expressió Plàstica i la Seva Didàctica o 4,5
11121010 Formació Instrumental I o 4,5
11121022 Formació Instrumental II o 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa o 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva o 4,5
11121009 Llenguatge Musical o 4,5

11091213
11101213
11111213
11121213
11131213
11141213
11181213

Metodologia Elemental de la Música o 4,5

11111101
11181101

Taller de Manualitzacions o 4,5

11091203
11101203
11111203
11121203
11131203
11141203
11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11131011 Ciències Socials i la Seva Didàctica I o 4,5

11234113
11244113

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9
11131020 Ciències Socials i la Seva Didàctica II o 4,5

11101025
11121027
11131103
11141025

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5

11111020
11181020

El Medi Social i la Seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica o 6

11091215
11101215
11111215
11121015
11131015
11141015
11181015

Pedagogia de la Religió o 6

11091214
11101214
11111214
11121214
11131214
11141214
11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221
11101221
11111221
11121221
11131221
11141221
11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11234103
11244103

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III

6

11111017
11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104
11101102
11121102
11131024
11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105
11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028
11141029

Fonètica o 4,5

11141034
11141035

Lingüística o 4,5

11141040
11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030
11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032
11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5
11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5 11234107
11244107
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6
11131220 Didàctica de la Geometria o 4,5
11131008 Matemàtiques i la Seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II 4,5

11131016

11131017

Practicum I
i
Practicum II

4,5

28,5

11234401
11244401
i
11234402
11244402
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II

21

21

¹ Per reconèixer l'assignatura "Processos i Contextos Educatius" cal haver superat un mínim de 13,5 crèdits d'entre els quals 9 han de correspondre necessàriament a les assignatures troncals del pla preexistent següents: "Didàctica General I", "Didàctica General II", "Organització del Centre Escolar" o "Teories i Institucions Contemporànies d'Educació".