saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Taula d'adaptacions

En les assignatures del nou pla, l'adaptació de les quals no requereixi tenir superades totes les assignatures indicades del pla preexistent, l'estudiant haurà de triar les assignatures del pla preexistent, que quedaran excloses per qualsevol altra adaptació.

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat tres d'entre aquestes assignatures:

11254003

11264003

11274003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18      

11091006

11101006

11111005

11121005

11131006

11141006

11181005

Bases Psicològiques de l'Educació Especial 4,5

11091012

11101013

11111012

11121015

11131014

11141014

11181012

Psicologia de l'Educació 4,5

11111103

11181103

Psicologia de l'Educació Infantil 4,5

11091002

11101002

11111002

11121002

11131002

11141002

11181002

Psicologia Evolutiva 4,5
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11254004

11264004

11274004

Habilitats Comunicatives 12

11111016

11181016

Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques 6

11101027

11101028

11121029

11121030

11131025

11131026

11141036

11141037

Idioma Estranger i la seva Didàctica I 4,5

11141038

11141039

Idioma Estranger i la seva Didàctica II 4,5

11111009

11181009

Literatura Infantil 4,5

11091103

11101023

11111106

11121026

11131022

11141101

11181106

Llengua i Literatura Catalanes 6

11091102

11101101

11111105

11121101

11131102

11141023

11181105

Llengua i Literatura Espanyoles 4,5

11091013

11101014

11111013

11121016

11131015

11141015

11181013

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 4,5

11091219

11101219

11111219

11121219

11131219

11141219

11181219

Tècniques d'Expressió Oral per a Llengües Estrangeres 4,5

11091208

11101208

11111208

11121208

11131208

11141208

11181208

Aprenentatge de Procediments 4,5

11254002

11264002

11274002

Processos i Contextos Educatius¹

18

11091001

11101001

11111001

11121001

11131001

11141001

11181001

Didàctica General I 4,5

11091007

11101007

11111006

11121006

11131007

11141007

11181006

Didàctica General II 4,5

11091205

11101205

11111205

11121205

11131205

11141205

11181205

Investigació Didàctica a l'Aula 4,5

11111104

11181104

Mètodes i Tècniques en Educació Infantil 6

11091011

11101012

11111011

11121014

11131013

11141013

11181011

Organització del Centre Escolar 4,5

11091004

11101004

11111004

11121004

11131004

11141004

11181004

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5

11091204

11101204

11111204

11121204

11131204

11141204

11181204

Tutoria i Avaluació de l'Aula 4,5

11091003

11101003

11111003

11121003

11131003

11141003

11181003

Sociologia de l'Educació 4,5

11254001

11264001

11274001

Societat, Família i Educació 12
I, al menys, una de les següents:

11091209

11101209

11111209

11121209

11131209

11141209

11181209

Desenvolupament Moral 4,5

11091207

11101207

11111207

11121207

11131207

11141207

11181207

Els Processos d'Aculturació en l'Educació 4,5

11111102

11181102

Desenvolupament Fisiològic del Nen 4,5
11091021 Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i l'Escriptura o 4,5

11254009

11264009

11274009

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

6
11091016 Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial o 6
11091009 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva o 6
11091017 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motòrica o 6
11091023 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual o 6

11091010

11101011

11111010

11121013

11131012

11141012

11181010

Bases Pedagògiques de l'Educació Especial o 4,5
11091008 Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials o 4,5

11091211

11101211

11111211

11121211

11131211

11141211

11181211

Intervenció a l'Aula davant els Problemes de Conducta o 4,5

11091206

11101206

11111206

11121206

11131206

11141206

11181206

Intervenció Educativa en Nens Superdotats o 4,5
11091022 Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lectoescriptura 4,5

11091201

11101201

11111201

11121201

11131201

11141201

11181201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11254101

11264101

11274101

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I

6

11121023

Agrupacions Musicals I o 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II o 4,5

11091212

11101212

11111212

11121212

11131212

11141212

11181212

Anàlisi Musical o 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111007

11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica o 6

11111008

11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica o 6

11111019

11181019

Desenvolupament Psicomotor o 6

11101022

Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I o 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II o 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore o 4,5

11121008

11131009

11141009

Educació Física i la seva Didàctica I o 4,5

11091202

11101202

11111202

11121202

11131202

11141202

11181202

Expressió Corporal o 4,5

11091005

11101005

11131005

11141005

Expressió Musical i la seva Didàctica o 4,5

11091024

11101024

11131023

11141024

Expressió Plàstica i la seva Didàctica o 4,5

11121010

Formació Instrumental I o 4,5 
11121022 Formació Instrumental II o 4,5 
11121011 Formació Rítmica i Dansa o 4,5 
11121012 Formació Vocal i Auditiva o 4,5 
11121009 Llenguatge Musical o 4,5 

11091213

11101213

11111213

11121213

11131213

11141213

11181213

Metodologia Elemental de la Música o 4,5 

11111101

11181101

Taller de Manualitzacions o 4,5

11091203

11101203

11111203

11121203

11131203

11141203

11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar o 4,5 
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6

11091223

11101223

11111223

11121223

11131223

11141223

11181223

Ciència de la Vida o 4,5

11254107

11264107

11274107

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6
11131010 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I o 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II o 4,5
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I o 4,5
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II o 4,5

11111018

11181018

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica o 6
11131101 Didàctica de Càlcul o 4,5

11091220

11101220

11111220

11121220

11131220

11141220

11181220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11091222

11101222

11111222

11121222

11131222

11141222

11181222

Educació Mediambiental o 4,5

11101026

11121028

11131104

11141026

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5

11111021

11181021

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5

11101025

11121027

11131103

11141025

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5

11111020

11181020

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica o 6

11101008

11121007

11131008

11141008

Matemàtiques i la seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II o 4,5

11091215

11101215

11111215

11121215

11131215

11141215

11181215

Pedagogia de la Religió o 6

11091214

11101214

11111214

11121214

11131214

11141214

11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221

11101221

11111221

11121221

11131221

11141221

11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literaruta Espanyola Contemporània o 4,5

11254104

11264104

11274104

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-Escriptura I

6

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028

11141029

Fonètica o 4,5

11141034

11141035

Lingüística o 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216

11101216

11111216

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic o 4,5

11254005

11264005

11274005

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència Mental o 4,5
11091020 Trastorns de la Conducta i de la Personalitat 6
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures:

11254102

11264102

11274102

ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12

11091201

11101201

11111201

11121201

11131201

11141201

11181201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural 4,5

11121023

Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5

11091212

11101212

11111212

11121212

11131212

11141212

11181212

Anàlisi Musical 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment

11111007

11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica

11111008

11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica

11111019

11181019

Desenvolupament Psicomotor
11101022 Didàctica de l'Educació Física I 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11101019 Habilitats Fisicoesportives 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5

11121008

11131009

11141009

Educació Física i la seva Didàctica I 4,5

11091202

11101202

11111202

11121202

11131202

11141202

11181202

Expressió Corporal 4,5

11091005

11101005

11131005

11141005

Expressió Musical i la seva Didàctica 4,5

11091024

11101024

11131023

11141024

Expressió Plàstica i la seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5

11091213

11101213

11111213

11121213

11131213

11141213

11181213

Metodologia Elemental de la Música 4,5

11111101

11181101

Taller de Manualitzacions 4,5

11091203

11101203

11111203

11121203

11131203

11141203

11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic  6

11091223

11101223

11111223

11121223

11131223

11141223

11181223

Ciència de la Vida o 4,5

11254108

11264108

11274108

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6
11131010 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I o 4,5 
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II o 4,5 
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I o 4,5 
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II o 4,5 

11111018

11181018

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica o 6
11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5 

11091220

11101220

11111220

11121220

11131220

11141220

11181220

Didàctica de la Geometria o 4,5 

11091222

11101222

11111222

11121222

11131222

11141222

11181222

Educació Mediambiental o

4,5 

11101026

11121028

11131104

11141026

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5 

11111021

11181021

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5

11101025

11121027

11131103

11141025

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5 

11111020

11181020

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica o 6

11101008

11121007

11131008

11141008

Matemàtiques i la seva Didàctica I o 4,5 
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II o 4,5 

11091215

11101215

11111215

11121215

11131215

11141215

11181215

Pedagogia en la Religió o 6

11091214

11101214

11111214

11121214

11121214

11141214

11181214

Religió i Cultura o 4,5 

11091221

11101221

11111221

11121221

11131221

11141221

11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5 

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11254105

11264105

11274105

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-Escriptura II

6

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028

11141029

Fonètica o 4,5

11141034

11141035

Lingüística o 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216

11101216

11111206

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5

11091201

11101201

11111201

11121201

11131201

11141201

11181201

Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural o 4,5

11254103

11264103

11274103

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal III

3
11121023 Agrupacions Musicals I o 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II o 4,5

11091212

11101212

11111212

11121212

11131212

11141212

11181212

Anàlisi Musical o 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor o 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment o 6

11111007

11181007

Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica o 6

11111008

11181008

Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica o 6

11111019

11181019

Desenvolupament Psicomotor o 6

11101022

Didàctica de l'Educació Física I o 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II o 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I o 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II o 4,5
11101019 Habilitats Fisicoesportives o 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore o 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques o 4,5

11121008

11131009

11141009

Educació Física i la seva Didàctica I o 4,5

11091202

11101202

11111202

11121202

11131202

11141202

11181202

Expressió Corporal o 4,5

11091005

11101005

11131005

11141005

Expressió Musical i la seva Didàctica o 4,5

11091024

11101024

11131023

11141024

Expressió Plàstica i la seva Didàctica o 4,5
11121010 Formació Instrumental I o 4,5
11121022 Formació Instrumental II o 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa o 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva o 4,5
11121009 Llenguatge Musical o 4,5

11091213

11101213

11111213

11121213

11131213

11141213

11181213

Metodologia Elemental de la Música o 4,5

11111101

11181101

Taller de Manualitzacions o 4,5

11091203

11101203

11111203

11121203

11131203

11141203

11181203

Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar o 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Fisic 6

11091223

11101223

11111223

11121223

11131223

11141223

11181223

Ciència de la Vida o 4,5

11254109

11264109

11274109

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6

11131010

Ciències Experimentals i la seva Didàctica I o 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II o 4,5
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I o 4,5
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II o 4,5

11111018

11181018

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica o 6
11131101 Didàctica del Càlcul o 4,5

11091220

11101220

11111220

11121220

11131220

11141220

11181220

Didàctica de la Geometria o 4,5

11091222

11101222

11111222

11121222

11131222

11141222

11181222

Educació Mediambiental o 4,5

11101026

11121028

11131104

11141026

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5

11111021

11181021

El Medi Natural i la seva Didàctica o 4,5

11101025

11121027

11131103

11141025

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5

11111020

11181020

El Medi Social i la seva Didàctica o 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica  o 6

11101008

11121007

11131008

11141008

Matemàtiques i la seva Didàctica I o 4,5
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II o 4,5

11091215

11101215

11111215

11121215

11131215

11141215

11181215

Pedagogia de la Religió o 6

11091214

11101214

11111214

11121214

11131214

11141214

11181214

Religió i Cultura o 4,5

11091221

11101221

11111221

11121221

11131221

11141221

11181221

Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5

11091217

11101217

11111217

11121217

11131217

11141217

11181217

Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània o 4,5

11254106

11264106

11274106

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-escriptura III

9            

11111017

11181017

Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 o 6

11091104

11101102

11121102

11131024

11141102

Didàctica de la Llengua I o 6

11131105

11141027

Didàctica de la Llengua II o 4,5

11141028

11141029

Fonètica o 4,5

11141034

11141035

Lingüística o 4,5

11141040

11141041

Literatura Estrangera o 4,5

11141030

11141031

Llengua Estrangera o 4,5

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica o 9

11091216

11101216

11111216

11121216

11131216

11141216

11181216

Temes de Llengua i Literatura Catalanes o 4,5

11091218

11101218

11111218

11121218

11131218

11141218

11181218

Textos Infantils i Juvenils 4,5


11111014

11181014
i

11111015

11181015

Practicum I
i
Practicum II

4,5


28,511254401

11264401

11274401
i

11254402

11264402

11274402


Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II

21


21

¹ Per reconèixer l'assignatura "Processos i Contextos Educatius" cal haver superat un mínim de 13,5 crèdits d'entre els quals 9 han de correspondre necessàriament a les assignatures troncals del pla preexistent següents: "Didàctica General I", "Didàctica General II", "Organització del Centre Escolar" o "Teories i Institucions Contemporànies d'Educació".