saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació (curs 2016-17)

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública i a la Universitat de Vic podeu sol.licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, de moment, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris.

  • haureu de pagar la matrícula per rebut en efectiu a través d'entitat bancària o mitjançant targeta, dins del termini marcat pel resguard de matrícula (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i es perdrà la plaça assignada.
  • haureu d'omplir la sol·licitud   de matrícula condicional pendent de reassignació i entregar-la a la secretaria.
  • haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...)

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

Si fins el dia 24 d'octubre heu estat reassignat, haureu de seguir el procediment establert al tràmit administratiu d'anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública.

Si el dia 24 d'octubre encara no s'ha resolt la situació d'admissió, la secretaria del centre automàticament traurà la condicionalitat i la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat, i es generarà el rebut a pagar.