saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació acreditativa


(Per primera vegada o renovació)

Us fem un resum dels documents justificatius que necessiteu per a cada situació:

- Beca de règim general / mobilitat
S'ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud i, en aquest cas, no cal presentar en el moment de la matrícula cap document justificatiu.

- Família nombrosa general (per primera vegada o renovació)
Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, i certificat on consti el nombre de fills, emès pel Departament de Benestar Social o un altre organisme competent.
En el cas dels alumnes andorrans, cal aportar l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern Andorrà.
En el cas d'estudiants estrangers, cal aportar el títol de familia nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social.

- Família nombrosa especial (per primera vegada o renovació)
Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.
En el cas dels alumnes andorrans, cal aportar l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern Andorrà.
En el cas d'estudiants estrangers, cal aportar el títol de familia nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social.

- Personal URV i d'altres universitats públiques catalanes (per primera vegada)
Certificat original que acrediti aquesta condició dins del període oficial de matriculació, emès pel Servei de Recursos Humans i d'Organització de la URV o pel servei corresponent de les altres universitats, on consti l'estudi que es vol realitzar, acompanyat del llibre de família. Si també gaudeix de la condició de família nombrosa, el document acreditatiu.

- Ajuts institucions
Document acreditatiu del secretari/ària de la institució on consti que es faran càrrec de l'import corresponent.

- Ajuts unitats URV
Document justificatiu de l'ajut.

- Víctimes d'actes terroristes
Resolució administrativa corresponent. Si els interessats són el cònjuge o els seus fills, cal adjuntar-hi el llibre de família.

- Minusvalidesa superior al 33%
Certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència Sociosanitària (ICASS) o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

- Més grans de 65 anys (per primera vegada)
Fotocòpia del DNI.

- Dones víctimes de violència de genère
Resolució administrativa corresponent. Si els interessats són els fills, cal adjuntar-hi el llibre de familia.

- Estudiants a temps parcial (estudis de grau)
Sol·licitud adreçada al/la cap de secretaria, que l'ha d'elevar al deganat o direcció del centre.
Document acreditatiu del contracte laboral, vigent, a temps complet.