saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preparació per al dia de la prova

NORMES GENERALS PER FER LES PROVES

 • No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 • Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. En començar les proves es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada.
 • Per a la realtzació de cada prova només es lliurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen.
 • L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc.
 • No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anul·lació del conjunt de la prova d'accés.
 • Els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana. Literatura castellana i Llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artístic i el Dibuix tècnic), ni amb tinta vermella o verda.

DOCUMENTS QUE CAL PORTAR EL DIA DE L'EXAMEN

Els estudiants han de portar sempre el seu full de matrícula i el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de qualsevol membre del seu tribunal.

Si alguna persona necessita acreditar l'assistència a les proves, pot sol·licitar el justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal.

MATERIAL D'EXAMEN COMPLEMENTARI AUTORITZAT

 • Assignatures d'arts:
 1. Dibuix artístic: Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm,  fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per a carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent, ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament). Un suport completament rígid de 70 cm x 50 cm que servirà per col·locar-hi el paper, s'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 de gruix. Optativament l'estudiant pot portar qualsevol tipus de material i instrumental d'acord amb les seves preferències expressives. S'exclouen: les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc.); l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament; la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen.
 2. Disseny: Cal portar una làmina de DIN A3 que s'haurà de lliurar doblegada juntament amb el quadernet de respostes. És necessari dur estris de dibuix com llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc., i es recomana portar una carpeta rígida DIN A3.
 3. Cultura audiovisual: bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot i que per a algunes proves o opcions poden fer falta materials i estris de dibuix variats, com ara: llapis, goma, regle i llapis de colors.
 • Assignatures de tecnologia: regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
 • Biologia, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Química: es pot portar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
 • Ciències de la terra i del medi ambient: regle o escaire d'uns 20 cms de llargada, un portador d'angles, llapis i calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
 • Dibuix tècnic: llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment l'estudiant pot portar també tauleta d'unamida una mica superior al DIN A3 per al cas que no pogués realitzar l'examen en una taula convencional.
 • Grec i Llatí: diccionari. Es permet l'ús de l'apèndix gramatical annexat al diccionari.

RECOMANACIONS

En la redacció de la resolució de les proves cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents:

 • El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, una expressió sintàctica correcta, són sempre requisits indispensables en totes les proves, demostratius de riquesa de llenguatge, de domini gramatical i de competència lingüística.
 • La presentació pulcra i clara és un valor afegit.
 • La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de totes les proves.
 • És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho.
 • Cal tenir curs tant de les estratègiques o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions.
 • Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges usats.

Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa escrit!