saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents

 • Caduquen mai els resultats de les PAU?

La superació de la fase general té validesa indefinida i la qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per als dos cursos acadèmics següents.

 • Cal aprovar tots els exercicis per poder aprovar les PAU?

En la fase general, no. Cada exercici és puntuat entre 0 i 10 i la nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Per tant, una nota pot ser compensada per una altra nota. En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

 • Com són els exercicis?

Al web CANAL UNIVERSITATS trobareu com són formalment les proves, quins són els criteris d'avaluació i els enunciats dels darrers exàmens de cada matèria.

 • El vocal de centre que acompanya els alumnes pot vigilar les proves?

No, el vocal de centre no té funcions de vigilància. Abans o després dels exàmens, fora de l'aula, sí que pot assessorar sobre les respostes correctes, donar consells, aclarir dubtes, etc. i, davant de qualsevol incidència, és la persona d'enllaç entre el seu alumnat i el tribunal.

 • Es pot anar a fer les PAU a una altra Comunitat Autònoma?

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de les PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió. Un cop concedida, cal adreçar-se a la universitat catalana a la qual el centre de batxillerat es trobava adscrit i fer el trasllat d'expedient.

 • Es pot fer el segon de batxillerat a l'estranger i les PAU aquí?

Sí, caldrà que aquest curs fet a l'estranger sigui convalidable, legalitzar documents per via administrativa, sol·licitar les convalidacions al Departament d'Ensenyament, matricular-se en el termini de matrícula per a estudiants amb el batxillerat o equivalent ja finalitzat i fer les PAU.

 • Es poden suspendre les PAU i accedir a la universitat?

Sí, la nota d'accés a la universitat és una mitjana ponderada entre la qualificació de la fase general (40%) i la nota mitjana de l'expedient acadèmic de batxillerat (60%). Per poder-ne fer la mitjana, és indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts. la nota d'accés ha de ser igual o superior a 5 punts.

 • Es pot fer servir el català i el castellà?

En les proves de Literatura catalana i de Llengua catalana i literatura s’ha de fer servir el català, i en la prova de Literatura castellana i de Llengua castellana i literatura, el castellà, i en les proves de llengües estrangeres, l’idioma estranger triat. En totes les altres matèries, l'estudiant pot triar la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen.

 • Et pots presentar a les PAU moltes vegades?

Sí, tants cops com es vulgui per tal d'intentar aprovar o superar la nota.

 • Hi ha triples correccions?

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en dos o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 qualificacions.

 • Hauré de comunicar la nota d'accés a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat?

En el moment en què es fan públiques les notes de la fase general i de la fase específica, l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat transfereix a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat la nota d'accés (40% de la fase general i 60% de la nota de l'expedient del batxillerat) i les qualificacions obtingudes, per matèria, en la fase específica. A partir d'aquest moment, cal seguir les instruccions que s'indiquin en el moment de formalitzar la preinscripció universitària.

 • Hi ha algun mecanisme de control sobre els criteris d'avaluació dels estudis de batxillerat de cada centre?

Els procesos d'avaluació dels centres són supervisats pel Servei d'Inspecció del Departament d'Ensenyament. Si es detecten diferències significatives entre les notes de batxillerat i els resultats de les PAU, es fa un seguiment especial del cas.

 • Què faig si arribo tard a un examen o tinc algun problema imprevist?

Cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, caldrà esperar a la convocatòria següent.

 • Pot fallar el sistema d'anonimat?

Les etiquetes amb codi de barres identifiquen unívocament l'estudiant i són especialment editades per a cadascú. Un porgrama informàtic segur i un procediment de codificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

 • La nota de les PAU és la d'accés? Com és calcula?

No, la nota d'accés (A) resulta de la mitjana ponderada: A = 0,60 B + 0,40 P, en què B és la nota de l'expedient de batxillerat i P, la nota de la fase general, que ha de ser igual o superior a 4 punts. La nota P és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens realitzats en la fase general.

 • La nota d'accés és la nota d'admissió?

No, la nota d'admissió a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). L'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 • Si només s'aprova una de les matèries de la fase específica, aquesta nota es tindrà en compte per a la nota d'admissió?

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota >=5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

 • Per a estudiants amb la prova d'accés (PAU) superada segons plans d'estudis anteriors (batxillerat LOGSE, COU, etc.), s'establirà correspondència entre les seves vies d'examen i els títols de grau?

No, ja que en el nou model desapareixen les vies d'examen i, per tant, també la seva correspondència amb els títols de grau i universitats. Per a aquests estudiants la nota d'admissió es calcularà així:

Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2

QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.

M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

 • On cal anar a fer els exàmens?

Per mitjà dels centres de secundària s'informa de tots els detalls sobre les proves (dies, llocs, horari...). L'estudiant que ja no és a cap centre trobarà aquesta informació a les oficines de les PAU corresponents i al web http://gencat.cat/universitats/pau.

 • Per què els exàmens són anònims?

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú.

 • Per què serveixen les PAU si aprova tanta gent?

Les proves garanteixen que tots els futurs universitaris i universitàries hagin assolit un determinat nivell de coneixement i homogeneïtzen la formació rebuda en centres molt diferents. Les notes d'admissió ordenen les sol·licituds per realitzar estudis en els quals la demanda supera l'oferta possible.

 • Però si es fan els exàmens de les PAU diverses vegades, quina nota es tindrà en compte?

Es tindrà en compte la millor nota que s'hagi obtingut, tant en la fase general com en la fase específica. Un nou intent mai no pot perjudicar.

 • Em poden expulsar d'un examen i perdre la convocatòria?

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen, qualsevol vocal del tribunal que vigili té la capacitat per fer-ho.

 • El professorat d'un centre pot ser corrector dels exàmens de PAU dels seus alumnes?

No, cap professor o professora d'un centre de secundària pot corregir els exàmens dels seus alumnes.

 • Quants estudiants aproven les PAU?

La majoria d'estudiants les superen. Convé, però no limitar-se a l'aprovat i treure la millor nota possible, ja que aquesta nota influeix a l'hora d'escollir els estudis universitaris.

 • Qui fa les dobles correccions i resol les reclamacions?

El professorat universitari que ha redactat els exàmens.

 • Qui organitza les PAU?

La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, mitjançant l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 • Qui prepara els exàmens?

Especialistes universitaris, seguint els criteris d'avaluació fixats per la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, redacten els enunciats, especifiquen i donen instruccions als correctors.

 • Qui va al tribunal especial i d'incidències?

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables (cal que estiguin en possessió de la resolució per la qual es qualifica el grau de disminuació, emesa pel Departament de Benestar Social i Família, amb un mínim d'un 33% de grau de disminució), necessiten unes condicions socials per fer les proves.

Com que són incidències ja conegudes, a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).

 • Qui vigila i corregeix els exàmens?

El professorat universitari i de secundària que actuen en els tribunals vetllen tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció.

 • Quina diferència hi ha entre sol·licitar una doble correcció i una reclamació?

En una reclamació, l'examen és revisat formalment, és a dir, s'observa si els apartats han estat corregits, si la suma total de punts és correcta, etc.

En una doble correcció, l'examen es torna a puntuar totalment i la nota s'obté fent la mitjana de les dues correccions substitueix la primera puntuació. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior.

 • Què cal fer per assegurar-se una bona nota?

Fer molt bé el batxillerat, ja que les PAU s'adeqüen als continguts del batxillerat. També va bé veure exàmens de les PAU dels cursos anteriors per saber com són i procurar fer bé el desenvolupament i la presentació de l'examen.

 • Què cal fer si perdo la targeta o el full de qualificacions de les PAU?

Sol·licitar un certificat de les qualificacions a les oficines de les PAU de la universitat on has fet la prova.

 • Quina documentació cal dur el dia de l'examen?

El DNI, el full de la matrícula emplenat i la documentació que s'indiqui en el full de matrícula són obligatoris. En les matèries de llatí o grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material  específic descrit al web de les PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, una bona preparació.

 • Què et pot fer baixar les notes?

Consulteu el criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. Llegiu també les recomanacions pertinents del web de les PAU.

 • Què passa si es perd el joc d'etiquetes identificatives durant la realtzació de les proves?

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin.

 • Què s'ha de fer per matricular-se com a lliure?

Si l'estudiant ja no forma part d'un centre de secundària s'ha de dirigir a fer els tràmits pertinents al web: https://accesnet.gencat.cat/

 • Què s'ha de fer quan es cursa el segon curs de batxillerat per matricular-se a les PAU i saber-ne els resultats?

Per mitjà del centre on s'estudia, l'alumne rebrà tota la informació de tràmits i de terminis per a la formalització de la prematrícula, la matrícula i la consulta de resultats, que es fan per Internet al web: https://accesnet.gencat.cat/

 • Si es deixa un examen en blanc, cal lliurar-lo?

L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc. El fet de no lliurar un quadern d'examen en la fase general equival a un NO PRESENTAT en la matèria i a un NO APTE/A en la nota d'accés. En la fase específica, la no-presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió.

 • Si en la convocatòria de juny s'aproven unes matèries però d'altres no, al setembre s'han de repetir totes?

En la fase general, sí. En cada convocatòria s'han de fer els cinc exàmens i no es guarden notes parcials. La fase general és una prova global en què, en cada convocatòria, es poderen, a la vegada, tots els resultats.

 • Si no supero la fase general i sí les matèries de la fase específica, puc sol·licitar accedir a la universitat?

No, per poder accedir a la universitat és obligatori superar la fase general. La fase específica és de caràcter voluntari i permet millorar la qualificació obtinguda en la fase general.

 • Puc examinar-me a les PAU d'una matèria que he cursat a primer curs de batxillerat o fins i tot que no he cursat?

Sí, el nou model de prova d'accés a la universitat és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d'examen, però només són matèries d'exàmens PAU les relacionades en l'Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny (DOGC 09.07.2009), per la qual es vinculen les matèries de modalitat del batxillerat a les proves d'accés a la universitat.

 • Un títol de grau d'una universitat pot estar adscrit a més d'una branca de coneixement simultàniament?

No, cada títol de grau de cada universitat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió.

 • Si he fet un batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, puc examinar-me a les PAU de matèries adscrites a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats?

Sí, cada estudiant tria les matèries de les quals es vol examinar, depenent del títol de grau al qual vol accedir.

 • Si he fet el batxillerat LOGSE o el COU, com he de fer les PAU?

Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació universitària (COU) que vulguin examinar-se de les PAU s'hauran d'adaptar a les PAU del batxillerat LOE. Aquests estudiants es podran examinar tant de la fase general com de la fase espacífica. En cas de millora de nota de la fase general, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria sempre que aquesta sigui superior a l'anterior. Per als estudiants que hagin aprovat les PAU segons normatives anteriors, la seva nota d'admissió es calcularà així:

Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2

QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.

M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

 • Si un cop matriculat a les PAU tinc dues o tres matèries que em coincideixen en la mateixa franja horària, com m'he d'examinar d'aquestes matèries?

L'alumnat que tenen coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals s'han d'examinar, faran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst.