saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents

 • Què he de fer per matricular-me a les PAU?

Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat del centre (original o còpia compulsada) on es faci constar:

 1. Per als estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2017-2018, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.
 2. Per als titulats tècnics superiors o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.
  • Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat
  • Imprimir el resguard de pagament
  • Pagar les taxes dins del termini
  • Lliurar el certificat del centre a un dels llocs previstos a la convocatòria. En cas que no es faci arribar el certificat (original o còpia compulsada), tot i haver fet el pagament de les taxes, la matrícula no serà vàlida.
  • Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.
 • Puc examinar-me de la fase específica si no he acabat el cicle formatiu de grau superior (CFGS)?

Poden examinar-se de la fase específica aquells estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2017-2018 i hagin superat tots els mòduls del cicle. No és necessari, però, haver superat:

 1. Els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, per als estudiants de CFGS  d'FP.
 2. Els mòduls de formació pràctica en empreses, estudi i tallers, i el mòdul de projecte, per als estudiants d'APD.
 3. Els mòduls de formació pràctica i de projecte final, per als estudiants de TES.
 • Com puc saber de quines matèries m'he d'examinar?

Pots consultar l'apartat de Taules de ponderació al web.

 • Caduquen mai, els resultats de la fase específica?

La superació de la fase específica té validesa per l'any en que es superi i per als dos cursos acadèmic següents.

 • Cal aprovar tots els exercicis per poder aprovar la fase específica?

En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

 • Com són els exercicis?

Al web de models d’exàmens s'explica com són formalment les proves i quins són els criteris d'avaluació, i s'hi poden trobar els enunciats dels darrers exàmens de cada matèria.

 • Com es calcula la nota d'admissió?

Per calcular la nota d'admissió, s'escullen les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

La nota d'admissió es calcula amb la fòrmula:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu

M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a,b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

 • Si només s'aprova una de les matèries de la fase específica, aquesta nota es tindrà en compte per a la nota d'admissió?

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota > = 5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

 • Quantes convocatòries hi ha anualment?

Dues, una al juny i una al setembre.

 • Em puc presentar a la fase específica moltes vegades?

Sí, tants cops com es vulgui per tal d'intentar aprovar o superar la nota.

 • Si es fan els exàmens de la fase específica diverses vegades, quina nota es tindrà en compte?

Es tindrà en compte la millor nota que s'hagi obtingut. Un nou intent mai no pot perjudicar.

 • Puc fer la fase específica a una altra comunitat autònoma?

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de les PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió.

 • Si un cop matricular a les PAU hi ha dues o tres matèries que coincideixen en la mateixa franja horària, què he de fer per examinar-me d'aquestes matèries?

L'alumnat que té coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals s'ha d'examinar, farà aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst.

 •   Quin és certificat que he de lliurar per poder fer les proves?

Els estudiants que estan cursant l'últim any d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS) no han de presentar cap certificat, ja que el centre és qui l'envia a l'Oficina d'Accés a la Universitat.

Tanmateix, cal tenir en compte que, un cop finalitzada la fase específica, per poder fer la preinscripció universitària haurà de sol·licitar un certificat al centre on consti la qualificació mitjana  mitjana obtinguda i lliurar-ne l'originalo la còpia compulsada en el moment de la preinscripció.

Els titulats tècnics superiors o equivalents sí que han de lliurar un certificat (original o còpia compulsada), signat pel director i el secretari i amb el segell del centre, on ha de constar la qualificació mitjana obtinguda.

 • On es recullen les qualificacions de les PAU?

Els alumnes s’hauran de descarregar el document acreditatiu a través de l’aplicatiu d’accesnet.gencat.cat.

 • Què cal fer si perdo la targeta o el document acreditatiu de qualificacions de les PAU?

Cal demanar un certificat amb les qualificacions a les oficines de les PAU.

 • Quina documentació cal dur el dia de l'examen?

El DNI/passaport i el full de matrícula són obligatoris. Per a les matèries de llatí i grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material específic descrit al web de les PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, bona preparació.

 • Es pot fer servir el català i el castellà?

Cal fer servir el català en les proves de Llengua i Literatura catalana i el castellà en les proves de Llengia i Literatura castellana. En totes les altres matèries, l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen.

 • Què he de fer si arribo tard a un examen o sorgeix algun imprevist que fa impossible que arribi a l'examen en l'hora establerta?

Cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, caldrà esperar a la convocatòria següent.

 • Què passa si es perd el joc d'etiquetes identificatives durant la realització de les proves?

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin.

 • Pot fallar el sistema d'anonimat?

Les etiquetes amb codi de barres identifiquen unívocament l'estudiant i són especialment editades per a cadascú. Un programa informàtic segur i un procediment de codificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

 • Per què els exàmens són anònims?

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú.

 • Et poden expulsar d'un examen i perdre la convocatòria?

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen, qualsevol vocal del tribunal que vigili l'aula té la capacitat per fer-ho.

 • Hi ha triples correccions?

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en dos o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 qualificacions.

 • Qui fa les dobles correccions i resol les reclamacions?

El professorat universitari que ha redactat els exàmens.

 • Qui vigila i corregeix els exàmens?

El professorat universitari i de secundària que actua en els tribunals vetlla tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció.

 • Qui va al tribunal especial d'incidències?

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables (cal que estiguin en possessió de la Resolució per la qual es qualifica el grau de disminució, emesa pel Departament de Benestar Social i Família, amb un mínim d'un 33 % de grau de disminució), necessiten unes condicions especials per fer les proves.

Com són incidències ja conegudes a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en Braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).

 • Què et pot fer baixar les notes?

Consulteu al web els criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. Llegiu també les recomanacions pertinents al web de les PAU.

 • Si es deixa un examen en blanc, cal lliurar-lo?

En la fase específica, la no presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió.

 • Un títol de grau d'una universitat pot estar adscrit a més d'una branca de coneixement simultàniament?

No, cada títol de grau de cada universistat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió.