saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes freqüents. Convocatòria 2018

 • Què s'ha de fer per matricular-se de les proves d'accés?

La matrícula de les proves a les set universitats públiques, la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya es fa per Internet, al web https://accesnet.gencat.cat/. Els candidats que es vulguin matricular de les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU s'han d'adreçar directament a la universitat.

 • Hi ha canvis en les proves d'un any a l'altre?

L'aplicació del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regula la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (BOE núm. 283, de 24 de novembre del 2008), ha produït canvis en les proves convocades a partir de l'any 2010. Aquests canvis afecten l'estructura de la prova, els continguts i, també, l'accés a la universitat.

Per comprovar els canvis específics de cada convocatòria caldrà consultar els temaris de les matèries d'interès, al web o a l'opuscle de les proves de l'any en curs.

 • Qui es pot presentar a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys?

Poden presentar-se a aquestes proves tots els candidats que reuneixin els requisits següents:

 1. Complir o haver complert 25 anys en l'any natural que es farà la prova.
 2. No tenir superades les PAU (o equivalent).
 3. No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esports (o equivalent).
 4. No tenir cap titulació universitària.
 • Si es fan les proves d'accés per a més grans de 25 anys en una universitat fora de Catalunya es pot accedir després a les universitats catalanes?

Sí. Tanmateix, cal tenir present que tindran prioritat d'accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant; si queden places vacants s'assignaran a estudiants examinats a universitats de fora de Catalunya amb opció concordant, i finalment les places encara vacants s'assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment si s'han examinat a Catalunya o a fora de Catalunya.

 • Quantes convocatòries hi ha anualment?

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoquen una vegada a l'any.

El candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

 • Les proves només serveixen per accedir a la universitat l'any en què s'aproven?

No, la qualificació final de la prova serveix per accedir a la universitat en aquell curs acadèmic o en cursos posteriors.

 • Un cop superades les proves, quantes vegades s'hi pot presentar el candidat per apujar-ne la nota?

Un cop superada la prova, el candidat es pot presentar tantes vegades com vulgui per tal de millorar-ne la qualificació.

 • Com es calcula la qualificació final de la prova?

La qualificació final obtinguda es determina per una puntuació de zero a deu, completada amb tres decimals. El candidat ha superat la prova d'accés quan obté un mínim de cinc punts -sobre un màxim de deu-en la qualificació final. Aquesta qualificació és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions globals de la fase general i de la fase específica. No se'n pot fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la fase general o de la fase específica, és inferior a quatre punts; per tant, en aquest supòsit el candidat haurà suspès.

 • A quins estudis es pot accedir si es tria l'opció de Ciències de la Salut?

Els candidats que s'examinin de l'opció de Ciències de la Salut tindran prioritat d'accés als títols de grau adscrits a aquesta branca de coneixement. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web http://estudisuniversitaris.gencat.cat

 • Si el candidat s'examina de l'opció de Ciències de la Salut pot accedir, per exemple, als estudis de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona?

Els estudis de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona estan adscrits a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, de manera que els estudiants examinats d'aquesta opció hi tenen preferència d'accés. Si queden places vacants, s'assignaran a estudiants amb opció no concordant.

 • La prova és la mateixa per a totes les universitats catalanes?

La prova d'accés als estudis universitaris dels més grans de 25 anys és comuna per a totes les universitats catalanes.

 • Si es volen cursar uns estudis a la Universitat de Barcelona, cal formalitzar la matrícula de les proves en aquesta universitat?

No és necessari. El candidat pot matricular-se de les proves en qualsevol universitat amb independència de la universitat on vulgui cursar posteriorment els estudis universitaris.

 •   Com s'assignen les places en els estudis universitaris?

La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments es fa d'acord amb l'opció de la qual s'han examinat (que dóna preferència d'accés a uns estudis universitaris) i la qualificació final obtinguda en les proves.

 • Es poden fer les proves per a dues o més opcions d'accés?

Sí, el candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés s'haurà examinat de més d'una opció, i per tant tindrà preferència d'accés a tots els estudis univeristaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

 • Es pot fer servir el català i el castellà?

Cal fer servir el català en la prova de llengua catalana, el castellà en la prova de llengua castellana i l'idioma estranger en la prova de llengua estrangera. En totes les altres matèries, el candidat tria la llengua (catalana o castellana) en què vol fer l'examen.

 • Qui està exempt de la prova de llengua catalana?

No hi ha exempcions. Tots els candidats s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

 • Amb quin material bibliogràfic es preparen les proves?

Qualsevol llibre homologat de batxillerat.

 • Es pot recuperar la qualificació d'una fase aprovada en convocatòria anterior?

Sí, sempre que la qualificació de la fase sigui més gran o igual a cinc punts. En formalitzar la matrícula caldrà:

o que es faci constar la fase de la qual es vol recuperar la qualificació.

o matricular-se obligatòriament de la totalitat de la prova, fer-ho en la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase que es vol recuperar.

o matricular-se de les matèries que es vulgui de la nova fase.

 • En la convocatòria anterior un candidat va aprovar la fase general i va suspendre la fase específica. Com haurà de formalitzar la matrícula en cas que vulgui canviar d'opció?

S'haurà de matricular en totes dues fases: la fase general (amb la mateixa llengua estrangera que va triar), per tal de poder recuperar la nota, i la fase específica, triant la nova opció que vulgui.

 • És obligatori presentar-se als exàmens de la fase que es vol recuperar?

El candidat pot optar per millorar la nota de la fase que vol recuperar presentant-se als exàmens, o bé pot no presentar-se a les proves d'aquella fase. Sempre se li tindrà en compte la qualificació de la fase més alta, fins i tot després de demanar-ne la revisió d'examen.

 • Es pot reservar la qualificació d'una matèria en concret?

No, sempre es tindrà en compte la qualificació final de la fase, mai les qualificacions de les matèries soltes.

 • Hi ha un nombre de places reservades per a estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant la superació de la prova d'accés per a més grans de 25 anys?

Sí, cada titulació i cada centre ha de reservar almenys un 2% de la totalitat de les places per a aquests estudiants.