saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa PAU

  • ECO/105/2012, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departements de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. (DOGC 6116, 26.4.2012)

  • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les públiques espanyoles (BOE 113, 5.5.2010)

  • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 175, 21.7.2009)

  • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, 9.7.2009)

  • Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 135, 4.6.2009)

  • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75, 28.3.2009)

  • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008)

  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE 260, 30.10.2007)

  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 4.05.2006)