saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa PAU

 •  Resolució ECO/2897/2015, de 30 de novembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés general i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2015-2016 (DOGC 7022, de 21.12.2015)
 •  Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (article 18). (DOGC 6830, de 13.03.2015)
 •  Resolució ECO/184/2015, de 26 de gener, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2014-2015. (DOGC 6809, de 12.02.2015)
 •  Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. (BOE 3, de 03.01.2015)
 •  Resolució ECO/1744/2014, de 7 de juliol, per la qual es fa públic el calendari de les proves d'accés a la universitat de Catalunya de l'any 2015. (DOGC 6672, de 25.07.2014)
 •  Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
 •  Ordre ECO/102/2014, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. (DOGC 6598, de 07.04.2014)
 •  Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
 •  Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE 306, de 17.12.2010)
 •  Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre,  pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 113, de 08.55.2010)
 •  Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. (DOGC 5417, de 09.07.2009)
 •  Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.  (BOE 135,de  04.06.2009)
 •  Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.  (BOE 175, de 21.07.2009)
 •  Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 75, de 28.03.2009)
 •  Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 283, de 24.11.2008)
 •  Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (BOE 260, de 30.10.2007)
 •  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04.05.2006)
 •  Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. (BOE núm. 307, de 24.12.2001)
 •  Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya. (DOGC 3380, de 03.05.2001)