saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa aplicable

  • Resolució ECO/2453/2012, de 2 de novembre, per la qual es fa pública el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2012/2013 (DOGC 6256, de 19.11.2012)
  • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determini el contingut de la fase superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents (BOE 306, de 17.12.2010)
  • Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 113, de 08.05.2010)
  • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 175, de 21.07.2009)
  • Ordre EDU 340/2009, de 30 de juny de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, de 9.07.2009)
  • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75, de 28.03.2009)
  • Ordre EDU/1439/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008)