saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa aplicable

 • Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (article 18). (DOGC núm. 6830, de 13.03.2015)
 • Resolució ECO/184/2015, de 26 de gener, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45  anys a les universitats de Catalunya del curs 2014-2015. (DOGC núm. 6809, de 12.02.2015)
 • Resolució ECO/1744/2014, de 7 de juliol, per la qual es fa públic el calendari de les proves d'accés a la universitat de Catalunya de l'any 2015. (DOGC núm. 6672, de 25.07.2014)
 • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE núm. 138, de 07.06.2014)
 • Ordre ECO/102/2014, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. (DOGC núm. 6598, de 07.04.2014)
 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE núm. 295, de 10.12.2013)
 • Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior. (BOE núm. 302, de 16.12.2011)
 • Llei orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les  qualificacions i de la formació professional, 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. (BOE núm. 61, de 12.03.2011)
 • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que poden realitzar els qui  tenen un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE núm. 306, de 17.12.2010)
 • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació del ensenyaments universitaris oficials. (BOE núm. 161, de 03.07.2010)
 • Ordre EDU/1719/2010, de 21 de juny, per la qual s'estableix l'adscripció dels títols declarats equivalents als títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior a les branques de coneixement i s'adapta per a ells la fórmula per al càlcul de la nota d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE núm. 157, de 29.06.2010)
 • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE núm. 113, de 08.05.2010)
 • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. (DOGC núm. 5417, de 09.07.2009)
 • Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE núm. 135, de 04.06.2009)
 • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE núm. 175, de 21.07.2009)
 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE núm. 283, de 24.11.2008)
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (BOE núm. 260, de 30.10.2007)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 04.05.2006)
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. (BOE núm. 307, de 24.12.2001)