saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula a les PAU 2018

Abans de matrícular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar unes proves d'accés a la universitat (PAU).

Tots els tràmits relacionats amb les PAU, per a tots els col·lectius, es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat

En qualsevol cas, recordeu:

 • Cal abonar el pagament de les taxes per a cada convocatòria en què es presenti l'estudiant.
 • Un cop efectuat el pagament, la matrícula no es podrà modificar en cap cas.
 • El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la facultat o escola on aquest es troba (adreça i població diferents).
 • Consulteu, per tant, el lloc d'examen tant a la convocatòria de juny com a la de setembre.
 • En cas d'haver de presentar documentació addicional (document acreditatiu que permeti gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, sol·licitud d'exempció de català, exempció de llengua estrangera i/o documentació dels alumnes que han realitzat el 2n curs de batxillerat a l'estranger), cal seguir aquestes instruccions:

           Estudiants que el curs 2017-2018 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya:

 1. A la convocatòria de juny han de fer-la arribar al centre de secundària dins el termini de prematrícula.
 2. La resta d'estudiants: han de fer-la arribar a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat en la data prevista al full de matrícula.

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l'any de les proves

Convocatòria de juny

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s'examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

- llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

- cap de les matèries comunes d’opció (Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts)

 • MATRÍCULA DEFINITIVA: (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portal https://accesnet.gencat.cat, del 16 al 31 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).
 • En el cas d'examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d'aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la prematrícula).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 16 al 31 de maig de 2018 (31 de maig últim dia de pagament) (pendent d’aprovació).

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).

Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors

Convocatòria de juny

 • Matrícula: del 2 al 14 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament
 • Pagar les taxes dins el termini del 2 al 14 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament
 • Pagar les taxes dins el termini del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).

Alumnat de sistemes educatius estrangers

Estudis cursats en un sistema educatiu d'un país de la UE o d'altres estats amb règim de reciprocitat. Batxillerat internacional o Batxillerat Europeu

 • Sol·licitar l'acreditació per a l'accés a la universitat a UNEDassis. L'acreditació de la nota d'accés a la universitat serà una qualificació d'un màxim de 10 punts.
 • Per millorar la qualificació de la nota d'accés, com a màxim 4 punts, hi ha dues opcions:
  • Fer matèries de fase específica de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l'estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es realitzarà en el termini establert.
  • Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED.

Trobareu informació sobre les matèries que ponderen per millorar les notes per a l'admissió a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya a la taula de ponderacions.

Països i sistemes educatius*:  

Alemanya, Andorra, Àustria, Batxillerat Europeu, Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.
 
* Consultar la Resolució de 3 de març de 2014, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es modifiquen els annexos I i IV de l'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la que s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Estudis homologats o equivalents al batxillerat cursats en un sistema educatiu d'un país de fora de la UE Estudis equivalents al títol de batxillerat cursat en un sistema educatiu de la UE però no compleix els requisits per accedir a les universitats en el país d'origen

 • Sol·licitar l'homologació dels estudis al Departament d'ensenyament o al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. La qualificació d'aquesta homologació serà la corresponent a la nota mitjana del batxillerat.
 • Per accedir a la universitat hi ha les següents opcions:
  • Fer la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l'estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es realitzarà en el termini establert.
  • Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED. En aquest cas cal contactar amb el servei UNEDassis que gestiona l'accés i l'admissió d'estudiants. Per accedir a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, caldrà la superació, com a mínim, de 2 matèries de les PCE.
 • Per millorar la qualificació de la nota d'accés, com a màxim 4 punts:
 • Fer matèries de fase específica de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l'estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es realitzarà en el termini establert.

També es pot accedir només amb la mitjana de batxillerat de l'homologació, però en aquest cas, només es pot sol·licitar l'admissió a la universitat a la convocatòria de setembre, i per als estudis on restin places vacants i després que accedeixin els alumnes amb la PAU superada.

Alumnat de cicles formatius de grau superior

Aquests estudiants es matricularan de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula del 16 al 31 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 16 al 31 de maig de 2018 (pendent d'aprovació).

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins del termini del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d'aprovació).

Altres situacions

Alumnat de sistemes educatius anteriors. Aquests estudiants podran matricular-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula del 2 al 14 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 2 al 14 de maig de 2018 (pendent d'aprovació).

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d’aprovació).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins del termini del 12 al 24 de juliol de 2018 (pendent d'aprovació).

Documentació que cal presentar

Un cop formalitzada la matrícula per Internet al portal https://accesnet.gencat.cat, cal presentar la documentació següent, segons els casos:

 • Exempció de llengua catalana.
 • Exempció de llengua estrangera.
 • Documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.
 • Trasllat d'expedient. Alumnes que han cursat el batxillerat en una altra comunitat autònoma.
 • Credencial emesa per la UNED. Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals.

Recordeu

Aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de matrícula específic de cada col·lectiu, de la manera següent:

 1. En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.
 2. Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.