saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula a les PAU 2016

Abans de matrícular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar unes proves d'accés a la universitat (PAU).

Tots els tràmits relacionats amb les PAU, per a tots els col·lectius, es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat

En qualsevol cas, recordeu:

 • Cal abonar el pagament de les taxes per a cada convocatòria en què es presenti l'estudiant.
 • Un cop efectuat el pagament, la matrícula no es podrà modificar en cap cas.
 • El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la facultat o escola on aquest es troba (adreça i població diferents).
 • Consulteu, per tant, el lloc d'examen tant a la convocatòria de juny com a la de setembre.
 • En cas d'haver de presentar documentació addicional (document acreditatiu que permeti gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, sol·licitud d'exempció de català, exempció de llengua estrangera i/o documentació dels alumnes que han realitzat el 2n curs de batxillerat a l'estranger), cal seguir aquestes instruccions:

           Estudiants que el curs 2014-2015 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya:

 1. A la convocatòria de juny han de fer-la arribar al centre de secundària dins el termini de prematrícula.
 2. La resta d'estudiants: han de fer-la arribar a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat en la data prevista al full de matrícula.

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l'any de les proves

Convocatòria de juny

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s'examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

 • llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)
 • matèria comuna (Història o Història de la filosofia)
 • cap de les matèries de modalitat

Tanmateix, serà el moment de la matrícula quan l'estudiant decidirà, entre les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la fase específica.

 • MATRÍCULA DEFINITIVA: (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portal https://accesnet.gencat.cat, del 20 de maig al 2 de juny de 2016.
 • Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les triades a la prematrícula).
 • En el cas d'examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d'aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la prematrícula).
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 20 de maig al 2 de juny de 2016 (2 de juny, últim dia de pagament).

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors

Convocatòria de juny

 • Matrícula: del 2 al 9 de maig de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament
 • Pagar les taxes dins el termini

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament
 • Pagar les taxes dins el termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

Alumnat que vulgui superar la Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus d'educació infantil i primària

Per accedir als graus d'educació infantil i primària de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d'aptitud personal (PAP).

La matrícula es farà a través del portal Accesnet (https://accesnet.gencat.cat).

Els estudiants que es matriculin de la fase general de les PAU a Catalunya no han de fer cap altre tràmit addicional.

L'estudiant pot presentar-se als dos exercicis d'examen o només a un d'ells (llengua castellana, llengua catalana o llengua estrangera).

La millora de nota en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana i/o llengua estrangera tindrà només efectes per superar les PAP (APTE). No es tindrà en compte en cap cas per al conjunt del càlcul de la nota d'accés.

Convocatòria de juny

 • Matrícula dels estudiants amb el títol de batxillerat o assimilats del 2 al 9 de maig de 2016.
 • Matrícula dels estudiants procedents de CFGS o assimilats de l'11 al 18 de maig de 2016.
 • Matrícula dels estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat a Catalunya del 20 de maig al 2 de juny de 2016.
  • Imprimir el resguard del pagament.
  • Pagar les taxes dins del termini.

Convocatòria de setembre

 • Matrícula per a tots els estudiants del 19 al 21 de juliol de 2016.
  • Imprimir el resguard de pagament.
  • Pagar les taxes dins el termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

Alumnat de sistemes educatius estrangers

 • Alumnat que ha finalitzat el batxillerat a l'estranger, homologat al segon de batxillerat espanyol. Hauran de matricular-se de la fase general i de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula del 2 al 9 de maig de 2016. 
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini.

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

L'alumnat de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals. Es matricularan de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula del 2 al 9 de maig de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini.

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

L'alumnat de sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxiller espanyol, d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals Espanya no hagi subscrit acords internacions. Aquests alumnes es matricularan a la UNED.

Alumnat de cicles formatius de grau superior

Aquests estudiants es matricularan de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula de l'11 al 18 de maig de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini de l'11 al 18 de maig de 2016.

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins del termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

Altres situacions

Alumnat de sistemes educatius anteriors. Aquests estudiants podran matricular-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica.

Convocatòria de juny

 • Matrícula del 2 al 9 de maig de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins el termini

Convocatòria de setembre

 • Matrícula del 19 al 21 de juliol de 2016.
 • Imprimir el resguard de pagament.
 • Pagar les taxes dins del termini del 19 al 21 de juliol de 2016.

Documentació que cal presentar

Un cop formalitzada la matrícula per Internet al portal https://accesnet.gencat.cat, cal presentar la documentació següent, segons els casos:

 • Exempció de llengua catalana.
 • Exempció de llengua estrangera.
 • Documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.
 • Trasllat d'expedient. Alumnes que han cursat el batxillerat en una altra comunitat autònoma.
 • Credencial emesa per la UNED. Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals.

Recordeu

Aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de matrícula específic de cada col·lectiu, de la manera següent:

 1. En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.
 2. Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.