saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per a les Proves d'Accés a la Universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2019

CONVOCATÒRIES

La prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys esconvoca una vegada a l'any.

Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superades, tenen validesa indefinida.

REQUISITS

Podran presentar-se a aquestes proves tos els candidats que reunieixin els requisits següents:

 1. Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 2. No tenir superades les PAU (o equivalent).
 3. No estar en possessió  d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàtiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 4. No tenir cap titulació universitària.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, un candidat que s'examini de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

Les proves s'estructuren en dues fases:

 • fase general, igual per a tots els candidats.
 • fase específica, estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen el títols universitaris oficials de grau.

FASE GENERAL:

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d'una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom.

La fase general consta de quatre exàmens:

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Lengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemay, italià o portuguès).

FASE ESPECÍFICA:

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau:

A. Arts i Humanitats

B. Ciències

C. Ciències de la Salut

D. Ciències Socials i Jurídiques

E. Enginyeria i Arquitectura

El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions.

La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web de cercador de graus i màsters universitaris.

OPCIONS D'ACCÉS MATÈRIES
A) Arts i Humanitats
 1. Filosofia
 2. Geografia
 3. Història Contemporània
 4. Història de l'Art
 5. Literatura
B) Ciències
 1. Biologia
 2. Física
 3. Matemàtiques
 4. Química
 5. Estadística
C) Ciències de la Salut
 1. Biologia
 2. Estadística
 3. Física
 4. Matemàtiques
 5. Química
D) Ciències Socials i Jurídiques
 1. Economia de l'Empresa
 2. Estadística
 3. Geografia
 4. Història contemporània
 5. Matemàtiques
E) Enginyeria i Arquitectura
 1. Dibuix Tècnic
 2. Economia de l'Empresa
 3. Física
 4. Matemàtiques
 5. Química

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis univesitaris vinculats a aquestes opcions d'accés (per exemple, si un candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E).

MATRÍCULA I DOCUMENTACIÓ

Si es vol fer la prova d'accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya s’ha de formalitzar la matrícula de la prova al portal d'accés a la universitat del 14 al 28 de febrer de 2019.

A la sol·licitud de matrícula, s’ha d'especificar:

 • La universitat a la qual es vol matricular-se a la prova d'accés.
 • La llengua estrangera de la qual es vol examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 • L'opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques o Enginyeria i arquitectura.
 • Les dues matèries vinculades amb l'opció d'accés de les quals es vol examinar-se.

 (Mirar l'apartat Reserva de qualificacions de fase en cas que es vulgui fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior).

La matrícula de la prova només serà vàlida si es formalitza el pagament i es presenta tota la documentació necessària dins el termini establert. L’últim dia de pagament i lliurament de documentació serà l’1 de març.

El preu de la matrícula de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys comprèn una quota fixa per drets d'examen de 35,75€ i una quota per la prova de 59,50€. (Taxa corresponent a la convocatòria de 2018. Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya del 2019 pendent d’aprovació).

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació: targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la CCAA corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació: document d'identitat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. Acreditació: certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. Acreditació: sentència judicial.

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matricula.

Si es vol accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i es vol fer ús de totes dues vies, s’haurà de matricular a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, Tortosa i Vic).

DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, tindrà lloc els dies 27 d'abril  i 4 de maig de 2019, amb l'horari següent:

Fase general: 27 d'abril de 2019 (dissabte)

 • de 8.30 a 9.00 hores: Comprovació de dades dels candidats.
 • de 9.00 a 10.30 hores: Comentari de text
 • d'11.00 a 13.30 hores: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera

Fase específica: 4 de maig de 2019  (dissabte)

 • de 9.00 a 9.30 hores: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9.30 a 12.30 hores: els dos exercicis corresponents a les matèries de l'opció d'accés triada.

El lloc de realització de la prova d'accés s'indica en el full de matrícula.

El dia de la prova s’haurà de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

NORMES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es liurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen. Els candidats han de lliurar els quaderns d'exàmens degudament etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests comporta l'anul·lació de la fase corresponent).

Els exàmens de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengües estrangeres i Literatura s'han de contestar en les llengües respectives.

Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix Tècnic), ni amb tinta vermella o verda.

TRIBUNAL ESPECIAL I D’INCIDÈNCIES

Prova del tribunal especial: 10 de maig de 2019


Horari

De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.

De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text.

D'11.00 a 13.30 h: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

De 15.00 a 18.00 h: Fase específica: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

Requisits per examinar-se al tribunal especial i d’inciències

Abans de la prova

Si en formalitzar la matrícula justifiques que tens:

 • Alguna discapacitat que t'impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitis alguna adaptació especial.
 • La impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts...

...podràs fer la prova en les condicions adaptades que et siguin més favorables, o bé en el tribunal especial i d'incidències.

Per poder acollir-te a aquesta opció, has de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les teves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert per a la matrícula. La resolució et serà comunicada per correu electrònic.


El dia de la prova

Si per raons de força major, justificada amb els documents pertinents, no pots fer la prova en les dates i horaris previstos, podràs sol.licitar ser transferit al tribunal especial i d'incidències.

La sol·licitud i els justificants es pot presentar:

 • El mateix dissabte de la prova davant del president del tribunal.
 • El dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Accés a la Universitat.

QUALIFICACIÓ

- Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

- És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.

- La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.

- La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.

- La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.

- Superes la prova d'accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.

- Un cop superada la prova per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.

- Si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

- La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l'hora de formalitzar la matrícula sempre s'ha de fer per a la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries

- En convocatòries posteriors, hauràs de repetir la prova en la seva totalitat.

- Podràs consultar el resultat de la prova pel portal d'accés a la universitat.

RESULTATS

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal d'accés a la universitat. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), al portal d'accés a la universitat.

Si per contra has sol·licitat una revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir de la data que s’indiqui i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal d'accés a la universitat.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de la prova, a la Universitat Rovira i Virgili hauràs de contactar amb l'Oficina d’Orientació Universitària, si és en una altra universitat, contacta amb l’oficina de gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar.

RESERVA DE QUALIFICACIONS DE FASE

Si en la convocatòria immediatament anterior a l'actual vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

 • Facis constar la fase de la qual vols reservar la qualificació.
 • Matricular-te obligatòriament en la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions.

Si vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, has de tenir en compte que per al càlcul s'utilitzarà:

 • La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si t'examines i obtens pitjor qualificació o bé si NO et presentes a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
 • La qualificació de fase actual, si t'examines i obtens millor qualificació que en la convocatòria anterior.

Si decideixes que NO vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vols fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

Un estudiant va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2016, però vol fer un canvi d'opció. Es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara vol fer-ho a la d'arts i humanitats. Ara desitja recuperar la nota de la fase general per a la convocatòria de 2017.

En aquesta convocatòria, l'estudiant només estarà obligat a matricular-se de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2016 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2016.
En la qualificació final de la convocatòria de 2017, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2016 o la del 2017) i la qualificació de la fase específica del 2017.

REVISIONS DE LES QUALIFICACIONS

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat.

Els exàmens sobre els quals hagis presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has sol·licitat revisió de les qualificacions i vols visualitzar els exàmens, pots fer la corresponent sol·licitud a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus en el període establert. En aquest cas, l'objectiu de la cita és únicament veure els exàmens i en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.

PLACES

Els estudiants que accedeixin a la Universitat mitjançant la prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, tenen reservat un 3% de les places de cada ensenyament homologat, d'acord amb el procès d'assignació de places pel sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.

La superació de les proves no atorga una plaça universitària.

Per sol·licitar plaça, s'ha de formalitzar la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat.

Les persones que superin les proves poden sol·licitar plaça, en aquells ensenyaments als quals doni accés l'opció escollida a les proves, en qualsevol de les universitats catalanes adscrites al sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.

En el cas dels títols propis, la superació de la prova dóna als candidats el dret a cursar els estudis escollits en la universitat on hagin fet les proves, prèvia formalització de la preinscripció universitària.