saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per a les Proves d'Accés a la Universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2018

CONVOCATÒRIES

Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys tenen lloc una vegada a l'any.

Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superades, tenen validesa indefinida.

REQUISITS

Podran presentar-se a aquestes proves tos els candidats que reunieixin els requisits següents:

 1. Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 2. No tenir superades les PAU (o equivalent).
 3. No estar en possessió  d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàtiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 4. No tenir cap titulació universitària.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

Així doncs, un candidat que s'examini de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

Les proves s'estructuren en dues fases:

 • fase general, igual per a tots els candidats.
 • fase específica, estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen el títols universitaris oficials de grau.

FASE GENERAL:

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera.

La fase general consta de quatre exàmens:

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Lengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemay, italià o portuguès).

FASE ESPECÍFICA:

Estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau.

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S'estructura en cinc opcions:

A. Arts i Humanitats

B. Ciències

C. Ciències de la Salut

D. Ciències Socials i Jurídiques

E. Enginyeria i Arquitectura

El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions.

La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

OPCIONS D'ACCÉS MATÈRIES
A) Arts i Humanitats

Filosofia

Geografia

Història Contemporània

Història de l'Art

Literatura

B) Ciències

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

Estadística

C) Ciències de la Salut

Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

D) Ciències Socials i Jurídiques

Economia de l'Empresa

Estadística

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

E) Enginyeria i Arquitectura

Dibuix Tècnic

Economia de l'Empresa

Física

Matemàtiques

Química

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis univesitaris vinculats a aquestes opcions d'accés (per exemple, si un candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E).

MATRÍCULA I DOCUMENTACIÓ

El termini per formalitzar la matrícula és del 15 al 28 de febrer

Els candidats que vulguin fer les proves d'accés per als més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula a través d'internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat

A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d'especificar-hi:

 1. universitat on volen fer les proves d'accés.
 2. llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 3. opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències socials i jurídiques, i Enginyeria i arquitectura.
 4. dues matèries a escollir vinculades amb l'opció d'accés.

El preu de la matrícula de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys comprèn una quota fixa per drets d'examen de 34,35€ i una quota per la prova de 57,20€. (Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018)

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d'ambdues vies, haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Els candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliva CEU, efectuaran el pagament de les proves com cada universitat determini.

Documentació que cal presentar:

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes,s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

 1. en cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.
 2. si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.

Llocs de lliurament de la documentació:

Els candidats que facin les proves a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic o a la Universitat Oberta de Catalunya, en el cas que s'hagi de presentar documentació, hauran de lliurar-la personalment o per correu als punts següents:

 • Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat. Via Laietana, 2. 08003 Barcelona. Tel. 93 552 69 80.
 • Universitat Rovira i Virgili. Oficina d'Orientació Universitària. Campus Catalunya. Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona Tel. 977 55 86 08. Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

Important: la matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació fins l'1 de març.

DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, tindran lloc els dies 14 i 21 d'abril de 2018, amb l'horari següent:

Fase general: 14 d'abril de 2018 (dissabte)

 • de 8.30 a 9.00 hores: Comprovació de dades dels candidats.
 • de 9.00 a 10.30 hores: Comentari de text
 • d'11.00 a 13.30 hores: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera

Fase específica: 21 d’abril de 2018  (dissabte)

 • de 9.00 a 9.30 hores: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9.30 a 12.30 hores: els dos exercicis corresponents a les matèries de l'opció d'accés triada.

El lloc de realització de les proves d'accés a les universitats públiques de Catalunya, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya apareixerà imprès en el full de matrícula de les proves.

El dia de les proves, els candidat hauran de presentar necessàriament el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

NORMES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es liurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen. Els candidats han de lliurar els quaderns d'exàmens degudament etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests comporta l'anul·lació de la fase corresponent).

Els exàmens de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengües estrangeres i Literatura s'han de contestar en les llengües respectives.

Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix Tècnic), ni amb tinta vermella o verda.

TRIBUNAL ESPECIAL I D’INCIDÈNCIES

S'estableix un tribunal central especial únic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos.

La impossibilitat de realitzar la prova caldrà justificar-la:

Abans de les proves

Els candidats que en el moment de formalitzar la matrícula justifiquin:

 • alguna discapacitat que els impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitin alguna atenció especial,
 • la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts,

podran fer les proves en les condicions adaptades que els siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Aquests candidats hauran de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les seves necessitats juntament amb la resta de la documentació dins el termini establert de matrícula. La resolució serà comunicada als sol·licitants.

El dia de les proves

Els candidats que per raons de força major, justificada documentalment, no puguin presentar-se a les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al tribunal especial. La transferència es farà només per a aquella prova o proves que no s'hagi realitzat i per a la qual es presenti el certificat, la resta d'exàmens es faran en l'horari de dissabte previst. En el moment de presentar la sol·licitud caldrà justificar:

 • Malaltia, accident o indisposició pròpia durant la realització de les proves. Documentació a presentar: original o còpia compulsada del certificat d'ingrés hospitalari o bé un certificat mèdic expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital públic en el qual s'indiqui que l'alumne no es troba en condicions d'examinar-se el dia de la data
 • Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar en primer o segon grau. Documentació: original o còpia compulsada del certificat de l'ingrés o de la defunció.
 • Retard horari motivat per accident de trànsit. Documentació: original o còpia compulsada d'un certificat policial que ho acrediti.
 • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic. Documentació: original o còpia compulsada del certifcat del responsable del servei corresponent (cap d'estació, cap de la línia o equivalent).

La documentació corresponent ha de presentar-se:

 • el mateix dissabte de la prova davant del president del Tribunal,
 • el dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat.

Resolució de les sol·licituds:

 • el dilluns següent a cadascun dels dissabtes de les proves es resoldran les sol·licituds rebudes.
 • el dimarts següent de cadascuna de les proves, aquestes resolucions seran comunicades als interessats a través de correu electrònic i/o telèfon que l'alumne hagi informat en la matrícula de les proves.
 • els candidats amb resolució favorable hauran de presentar-se per fer les proves, d'acord amb l'horari de les que els hagin quedat pendents, el pendent d'aprovació a Barcelona en el lloc indicat a la resolució.

Les proves del tribunal especial tindran lloc el 27 d’abril a Barcelona.

HORARI

 • de 8.30 a 9.00 hores: Comprovació de les dades dels candidats.

Fase general

 • de 9.00 a 10.30 hores: Comentari de text
 • d’11.00 a 13.30 hores: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)

Fase específica

 • de 15.00 a 18.00 hores: Els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

QUALIFICACIÓ

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar-ne la qualificació.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l'hora de formalitzar la matrícula sempre s'ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries.
 • En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.

RESULTATS

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal Accesnet a partir del dia 9 de maig. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), al portal Accesnet, a partir del 14 de maig de 2018.

Si per contra has sol·licitat una revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de la prova, hauràs de contactar amb l'oficina d’accés de la universitat on et vas examinar. 

RESERVA DE QUALIFICACIONS DE FASE

El candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l'actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general >= 5 i/o fase específica >=5), podran fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

 • facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i
 • es matriculin obligatòriament:
 1. en la mateixa universitat, i
 2. de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi que:

 • SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s'usarà per al càlcul:
 1. la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant s'examina i obté pitjor qualificació.
 2. la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant NO es presenta a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
 3. la qualificació de fase actual, si l'estudiant s'examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
 • NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria 2014, de les quals només vol recuperar, per a la convocatòria 2015, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2014 es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats).

Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria de 2015 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2014 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2014.

En la qualificació final de la convocatòria de 2015, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2014 o la del 2015) i la qualificació de la fase específica del 2015.

REVISIONS DE LES QUALIFICACIONS

Els aspirants podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 9, 10 i 11 de maig.

Si el candidat ha fet les proves a les universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya, la sol·licitud de revisió es farà a través del portal https://accesnet.gencat.cat

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va realitzar la primera correcció.

Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions, per tant, aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i  podran ser més altes o més baixes que les atorgades inicialment.

La resolució de les revisions es farà pública el dia 24 de maig.

PLACES

Els estudiants que accedeixin a la Universitat mitjançant les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, tenen reservat un 3% de les places de cada ensenyament homologat, d'acord amb el procès d'assignació de places pel sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.

La superació de les proves no atorga una plaça universitària.

Per sol·licitar plaça, s'ha de formalitzar la preinscripció universitària al web https://accesnet.gencat.cat

Les persones que superin les proves poden sol·licitar plaça, en aqueslls ensenyaments als quals doni accés l'opció escollida a les proves, en qualsevol de les universitats catalanes adscrites al sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.

En el cas dels títols propis, la superació de la prova dóna als candidats el dret a cursar els estudis escollits en la universitat on hagin fet les proves, prèvia formalització de la preinscripció universitària.