saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per a les Proves d'Accés a la Universitat per als més grans de 45 anys. Convocatòria 2018

Convocatòries                                            Estructura de la prova

Requisits                                                        Calendari i horari

Matrícula                                                       Resultats

Convocatòries

Les proves d'accés es convoquen un cop l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Per accedir a la univesitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 1. Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 2. No estar en possessió de cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Matrícula

El termini per formalitzar la matrícula per a més grans de 45 anys per a totes les universitats catalanes (també per als candidats que només vulguin presentar-se a l'entrevista personal de les proves de més grans de 45 anys) és del 15 al 28 de febrer de 2018.

Formalització de la matrícula:

Els candidats que vulguin fer les proves d'accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-se a l'entrevista personal de les proves de més grans de 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula a través del portal d'internet, a l'adreça  https://accesnet.gencat.cat

A la sol·licitud de matrícula els candidats han d'especificar la universitat on volen fer les proves d'accés.

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de  25 anys i per la via de més gran de 45 anys, i que vulgui fer ús d'ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a les dues matrícules.

La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini. El preu de la matrícula de les proves comprèn una quota fixa per dret d'examen de 34,35€ i una quota per la prova de 57,20€. En cas de gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, caldrà presentar la documentació acreditativa que ho justifiqui. (Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018)

Lloc de lliurament de la documentació

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laieana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

 • En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia de la documentació.
 • Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.

A la nostra universitat cal adreçar-se a:

Oficina d'Orientació Universitària

Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Telèfon: 977 55 86 08

Horari: de 9.30 a 13.30 de dilluns a divendres

Estructura de la prova

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal superar una prova d'accés i realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Així doncs, aquestes proves tenen dues parts:

 • Prova d'accés, per a aquests candidats consta de tres exàmens:
 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 • Entrevista personal

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.

 • Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d'accés per a més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
 • S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària a través del portal https://accesnet.gencat.cat (per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir).

El candidat que ja tingui la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada d'altres convocatòries i vulgui realitzar l'entrevista personal per accedir a la universitat, haurà de matricular-se dins del termini establert a la convocatòria (del 15 al 28 de febrer). En aquest cas, podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

Calendari i horari de les proves

CALENDARI 2018

TERMINI TRÀMIT

Del 15 al 28 de febrer

(tots dos inclosos)

Matrícula de la prova

1 de març

Darrer dia de pagament i lliurament de documentació

14 d'abril

27 d’abril

Prova d'accés

Tribunal especial i d’incidències

9 de maig

Del 9 a l’11 de maig

(tots dos inclosos)

Publicació dels resultats de la prova

Sol·licitud de revisió de la prova

24 de maig

24 de maig

Pendent d'aprovació

Publicació resultats de revisió

Lliurament dels certificats amb els resultats

Sol·licitud de l'entrevista personal

HORARI

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys tindran lloc el 14 d'abril (dissabte) de 2018, amb l'horari següent:

De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de les dades dels candidats

De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text

D'11.00 a 13.00 h: Exàmens de llengua catalana i castellana

 • Aquests exercicis seran els mateixos que els de les proves d'accés per als més grans de 25 anys.

LLOC

El lloc de realització de les proves d'accés a les universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya s'indica en el full de matrícula de la prova.

El dia de les proves el candidat necessàriament haurà de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Les proves del tribunal especial de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys tindran lloc el dia 27 d’abril a Barcelona, amb l'horari següent:

Horari

 • de 8.30 a 9.00 hores: Comprovació de dades dels candidats.
 • de 9.00 a 10.30 hores: Comentari de text.
 • d'11.00 a 13.00 hores: Exàmens de llengua (catalana i castellana).

Requisits per examinar-se al Tribunal especial

Abans de la prova

Els candidats que en el moment de formalitzar la matrícula justifiquin:

 • alguna discapacitat que els impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitin alguna adaptació especial.
 • la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts,

podran fer les proves en les condicions adaptades que els siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Per acollir-se a aquesta opció, hauran de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les seves necessitats, juntament amb la resta de la documentació, dins el termini establert de matrícula. La resolució serà comunicada per correu electrònic.

El dia de la prova

Els candidats que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al tribunal especial i d’incidències. La transferència es farà només per a aquella prova o proves que no s'hagi realitzat i per a la qual es presenti el certificat, la resta d'exàmens es faran en l'horari de dissabte previst. En el moment de presentar la sol·licitud caldrà justificar:

 • Malaltia, accident o indisposició pròpia durant la realització de les proves. Documentació a presentar: original o còpia compulsada del certificat d'ingrés hospitalari o bé un certificat mèdic expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital públic en el qual s'indiqui que l'alumne no es troba en condicions d'examinar-se el dia de la data o durant el nombre de dies que el metge consideri apropiats.
 • Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar en primer o segon grau. Documentació: original o còpia compulsada del certificat de l'ingrés o de la defunció.
 • Retard horari motivat per accident de trànsit. Documentació: original o còpia compulsada d'un certificat policial que ho acrediti.
 • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic. Documentació: original o còpia compulsada de certificat del responsable del servei corresponent ( cap d'estació, cap de la línia o equivalent).

Aquesta sol·licitud es pot presentar:

 • El mateix dissabte de la prova davant del president del tribunal.
 • El dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Accés a la Universitat.

Resultats

Els resultats de les proves es publicaran el 9 de maig.

Els candidats podran sol·licitar una revisió de la prova els dies 9, 10 i 11 de maig.

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent del que va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

La resolució de les revisions es farà pública el 24 de maig.

Cadascun dels exàmens es qualifica de 0 a 10 punts.

 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d'accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE/A.

Normes generals per a la realització de les proves

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Al llarg del desenvolupament dels exàmens cal mantenir un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidat que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en les requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada candidat un sol quadern d'examen. Els quaderns d'exàmens s'han de lliurar etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests quaderns comporta l'anul·lació de la fase corresponent).

Els exàmens de Llengua catalana i Llengua castellana s'ha de contestar en les llengües respectives.

Els exàmens no es poden respondre ni en llapis, ni amb tinta vermella o verda.

Informació general sobre preinscripció

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per als més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.