saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per a les Proves d'Accés a la Universitat per als més grans de 45 anys. Convocatòria 2019

Convocatòries                                            Estructura de la prova

Requisits                                                        Calendari i horari

Matrícula                                                       Resultats

Convocatòries

La prova d'accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada superada la prova d'accés, si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un únic centre-estudi.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 1. Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 2. No estar en possessió de cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Matrícula

Si vols fer la prova d'accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-te a l'entrevista personal de la prova d'accés per a més grans de 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de les proves per Internet a portal d'accés a la universitat.

A la sol·licitud de matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, has d'especificar la universitat on vols matricular-te a les proves d'accés.
 

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i si vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

La matrícula de les proves només serà vàlida si en fas el pagament i presentes tota la documentació necessària dins el termini establert.

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

Les taxes a abonar per a la matrícula de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, per a la convocatòria 2019, són: 

 • Quota fixa per drets d'examen: 35,75 €
 • Quota de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 59,50 €

  (Taxa corresponent a la convocatòria del 2018. Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya del 2019 pendent d'aprovació)

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació: targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la CCAA corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació: document d'identitat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills. Acreditació: certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents. Acreditació: sentència judicial.

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus.

Estructura de la prova

PRIMERA PART

La prova d'accés, consta de tres exàmens:

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana

SEGONA PART

 • Entrevista personal

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.

 • Només la faràs si tens superada la prova d'accés per a més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza. 
 • S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.

La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Si tot i tenir les proves d'accés per a més grans de 45 anys superades en convocatòries anteriors vols realitzar l'entrevista personal, també hauràs de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podràs optar també per presentar-te a les proves escrites i sempre se't tindrà en compte la millor de les qualificacions.

Normes generals per a la realització de les proves

- Durant les proves, no es permet utilitzar cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

- Al llarg del desenvolupament dels exàmens cal mantenir un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

- Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

- Per a la realització de cada prova només se't lliurarà un sol quadern d'examen. Els quaderns d'exàmens s'han de tornar etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests quaderns comporta l'anul·lació de la fase corresponent).

- Els exàmens de Llengua catalana i Llengua castellana s'han de contestar en les llengües respectives.

- Els exàmens no es poden respondre amb llapis, ni amb tinta vermella o verda.

Calendari i horari de les proves

CALENDARI 2019

PROVA PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS 2019

Matrícula de la prova

Del 14 al 28 de febrer
Últim dia de pagament i lliurament de documentació 1 de març
Prova per a més grans de 45 anys (fase general) 27 d'abril
Publicació del resultat de la prova 22 de maig
Sol·licitud de revisió de la prova Del 22 al 24 de maig (tots dos inclosos)
Publicació resultats revisió 3 de juny
Publicació del document oficial dels resultats

27 de maig (sense revisió)

3 de juny (amb revisió)

   

Nota important:

Si superes la prova, hauràs de sol·licitar al portal d'accés a la universitat (durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària) el centre d'estudi on vulguis accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

 
   

HORARI

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys tindran lloc el 27 d'abril (dissabte) de 2019, amb l'horari següent:

De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de les dades dels candidats

De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text

D'11.00 a 13.00 h: Exàmens de llengua catalana i castellana

 • Aquests exercicis seran els mateixos que els de les proves d'accés per als més grans de 25 anys.

LLOC

El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el full de matrícula de la prova.

El dia de la prova el candidat haurà de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

TRIBUNAL ESPECIAL I D’INCIDÈNCIES

Prova del tribunal especial:  10 de maig de 2019

Horari
De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text.
D'11.00 a 13.00 h: Exàmens de llengua (catalana i castellana).

Requisits per examinar-se al tribunal especial i d’incidències

Abans de la prova

Si en formalitzar la matrícula justifiques que tens:

 • Alguna discapacitat que t'impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitis alguna adaptació especial.
 • La impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts...

...podràs fer la prova en les condicions adaptades que et siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Per acollir-te a aquesta opció, hauràs de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les teves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert per a la matrícula. La resolució et serà comunicada per correu electrònic.

El dia de la prova

Els/les candidats/es que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al tribunal especial i d'incidències.

Aquesta sol·licitud es pot presentar:

Resultats

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de les proves s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren les proves (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a 4 punts.
 • Superes les proves d'accés quan obtens un mínim de 5 punts a la qualificació final.
 • Un cop superades les proves d'accés, podràs presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per a poder ser admès a la universitat per la via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar les proves d'accés, fer una entrevista personal, amb resolució d'APTE. 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal d'accés a la universitat. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV), al portal d'accés a la universitat.

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir de la data que s’estableixi i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal d'accés a la universitat.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de les proves hauràs de contactar, si és a la Universitat Rovira i Virgili amb l’Oficina d’Orientació Universitària, i si és a una altra universitat, amb l'oficina de Gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar.

Revisió de les qualificacions

Pots demanar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat, en el període que s’estableixi. Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un/a professor/a de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has demanat revisió de les qualificacions i desitges visualitzar els exàmens podràs fer la corresponent sol·licitud, dins el període que s’estableixi, a l' Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus. En aquest cas, has de tenir en compte que només demanes cita per veure els exàmens i que en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.