saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés a la universitat amb estudis realitzats a l'estranger

  • Estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea i d'estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:
    • Requisits i documentació necessària:

Aquests estudiants, quan compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats, poden accedir a qualsevol de les universitats catalanes en les mateixes condicions que els estudiants que hagin superat la prova d'accés a la universitat. La documentació a aportar és la següent:

- Credencial emesa per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
- Qualificacions de la fase específica de les proves d'accés a la universitat, en el cas d'haver-s'hi presentat.

L'estudiant haurà d'aportar original i fotocòpia de la documentació esmentada si la lliura personalment a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, o bé fotocòpia compulsada si la fa arribar per correu, juntament amb una còpia impresa de la preinscripció.

En el cas que a la credencial no hi consti cap puntuació, la nota d'admissió es calcularà amb la qualificació de 5 punts.

La credencial haurà de ser vàlida per a l'accés a la universitat per al curs corresponent.
Per a més informació, es pot consultar el web de la UNED

  • Estudiants procedents d'altres sistemes educatius estrangers

Els estudiants amb estudis de secundària de sistemes educatius estrangers que vulguin iniciar una titulació de grau a les universitats catalanes han d'homologar els seus estudis presentant la documentació exigida a aquest efecte al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Educació del Govern d'Espanyal, o al Consolat o Ambaixada d'Espanya al seu país d'origen.

El certificat pot homologar el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior (CFGS): Si l'homologació es concedeix per al batxillerat, haurà de realitzar les proves d'accés a la universitat que organitza la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Un cop superades les proves, podrà sol·licitar plaça a les universitats catalanes mitjançant la preinscripció universitària.
Si l'homologació és per a un CFGS, haurà de formalitzar la sol·licitud de preinscripció presentant l'homologació definitiva. Pot realitzar, voluntàriament, la fase específica de les proves d'accés a la universitat que organitza la UNED per tal de millorar la nota d'accés.

Per a més informació sobre els requisits, el procés i la documentació necessària, es pot consultar el web de la UNED

L'estudiant amb estudis iniciats a l'estranger que vulgui continuar-los en una universitat catalana, haurà d'adreçar-se a la facultat o escola universitària on es cursin els mateixos  estudis o similars que ha iniciat a l'estranger per tramitar la convalidació d'assignatures.

En el cas que li convalidin un mínim de 30 crèdits ECTS, l'estudiant haurà de demanar l'admissió directament en el centre universitari que li ha reconegut la convalidació i haurà d'obtenir-ne l'acceptació expressa; per tant, no podrà fer la preinscripció universitària.

Si li convaliden menys de 30 crèdits, l'estudiant haurà de formalitzar la preinscripció demanant només el centre d'estudi que li ha reconegut la convalidació, i se li adjudicarà una qualificació de 5,000.