saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estructura de les PAU i qualificació de la prova

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:

  • una fase general obligatòria
  • una fase específica de caràcter voluntari

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Fase General

Consta de cinc exercicis:

  1. Llengua catalana i literatura
  2. Llengua castellana i literatura
  3. Llengua estrangera
  4. Història o Història de la filosofia
  5. Una matèria a triar d’entre les matèries comunes d’opció:

                  – Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Història i fonaments de les arts/Història de l’art

Fase Específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l'examinada en la fase general.

Batxillerat LOE PAU: proves d'accés a la universitat

Arts

Ciències i tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Fase general (obligatòria)

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història o Història de la filosofia

Una matèria comuna d’opció a triar

Fase específica (optativa)

Un màxim de tres matèries de modalitat a triar *

* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 9.7.2009).

Anàlisi Musical

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l'empresa

Electrotècnia

Física

Geografia

Grec

Història de l'art

Literatura catalana

Literatura castellana

Llatí

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matemàtiques

Química

Tecnologia Industrial

QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL I NOTA D'ACCÉS

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.

Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB = qualificació mitjana batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

La matèria comuna d’opció triada en la fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta sigui igual o superior a 5, com a la resta de matèries de fase específica.

QUALIFICACIÓ DE LA FASE ESPECÍFICA

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l'examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d'aquestes.

Les matèries comunes d’opció de la fase general també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat triades a la fase general.

NOTA D'ADMISSIÓ

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·licita ser admès.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2) cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fòrmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio

RECOLLIDA DE LES NOTES

Els estudiants han de descarregar-se el document acreditatiu de la superació de les proves a l’aplicatiu d’accesnet.gencat.cat