saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estructura de les PAU i qualificació de la prova

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:

  • una fase general obligatòria
  • una fase específica de caràcter voluntari

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Fase General

Consta de cinc exercicis:

  1. Llengua catalana i literatura
  2. Llengua castellana i literatura
  3. Llengua estrangera
  4. Història
  5. Una matèria a triar d’entre les matèries comunes d’opció:

                  – Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts

Fase Específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l'examinada en la fase general.

Batxillerat LOE PAU: proves d'accés a la universitat

Arts

Ciències i tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Fase general (obligatòria)

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història

Una matèria comuna d’opció a triar

Fase específica (optativa)

Un màxim de tres matèries de modalitat a triar *

* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 9.7.2009).

Anàlisi Musical

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l'empresa

Electrotècnia

Física

Geografia

Grec

Història de l'art

Història de la filosofia

Literatura catalana

Literatura castellana

Llatí

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matemàtiques

Química

Tecnologia Industrial

QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL I NOTA D'ACCÉS

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.

Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB = qualificació mitjana batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

La matèria comuna d’opció triada en la fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta sigui igual o superior a 5, com a la resta de matèries de fase específica.

QUALIFICACIÓ DE LA FASE ESPECÍFICA

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l'examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d'aquestes.

Les matèries comunes d’opció de la fase general també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat triades a la fase general.

NOTA D'ADMISSIÓ

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·licita ser admès.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2) cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fòrmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web de ponderacions.

RECOLLIDA DE LES NOTES

Els estudiants han de descarregar-se el document acreditatiu de la superació de les proves al portal d’accés a la universitat.