saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble Correcció i Reclamació

Sol·licitud

Un cop coneguts els resultats de les PAU, els estudiants poden sol·licitar doble correcció o reclamació d'aquells exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció. Aquestes dues sol·licituds són excloents entre si (per un mateix exercici només es podrà sol·licitar reclamació o doble correcció). Aquestes sol·licituds es tramitaran a l'adreça web del portal d’accesnet.

DOBLE CORRECCIÓ

Els estudiants poden sol·licitar davant del president del tribunal sol·licitud de doble correcció: una segona correcció dels exercicis.

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de doble correcció seran corregits per un professor diferent del que va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades. En el supòsit que existís una diferència de dos o més punts entre ambdues qualificacions, un tribunal diferent efectuarà una tercera correcció. En aquest cas, la nova qualificació serà el resultat de la mitjana aritmètica de les tres correccions. Aquest procediment haurà d'efectuar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

Respecte de la qualificació atorgada després de la doble correcció, els estudiants podran presentar una reclamació a la doble correcció.

RECLAMACIÓ

Els estudiants poden sol·licitar directament davant la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya una sol·licitud de reclamació. En aquest cas, queda exclosa la possibilitat de sol·licitar la doble correcció.

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions. Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de reclamació seran revisats en els aspectes formals o errades administratives. Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i no poden ser més baixes que les inicialment atorgades.

Les resolucions de la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya exhaureixen la via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós admnistratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

RECLAMACIÓ A LA DOBLE CORRECCIÓ

Sol·licitud de reclamació a la doble correcció

Els estudiants poden sol·licitar reclamació només d'aquelles matèries de les quals, prèviament, havien sol·licitat doble correcció. Aquesta reclamació a la doble correcció la podran presentar davant la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya en un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de la data en què es faci pública la qualificació sobre la qual es vulgui formular la reclamació.

Les resolucions de la Comissió Coordinadora exhaureixen la via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).