saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reducció de la durada mínima dels estudis i dedicació dels doctorands.

  • CONCEPTE: procés pel qual l'estudiant de doctorat adaptat a programes de doctorat del RD 99/2011 sol·licita la reducció de la durada mínima del doctorat a un curs acadèmic, per poder iniciar els tràmits pertinents per a la defensa de la tesi.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació, que el curs 2015-16 ha estat matriculat en un programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 provinent de programa de doctorat regulat per anteriors regulacions: RD 185/1985, RD 778/1998, RD 56/2005, RD 1393/2007.

On

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan

Abans de l'1 de març de 2016

Com

Presentant la documentació següent:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.

Resolució de la sol·licitud

Qui:

Vicerector/a competent en matèria de política científica i de recerca

Quan:  

Com a més tard, un mes després de la presentació de la sol·licitud

Com:

  • La comissió acadèmica, si s'escau dona el vist i plau a la sol·licitud, i informa a l'EPD entregant l'original de la resolució.
  • L'EPD envia la sol·licitud al vicerector de Política Científica i de Recerca qui resol i notifica a la persona interessada.
  • L'EPD envia copia de la notificació de la resolució corresponent al tutor/a i/o director/a de la tesis doctoral i a la comissió acadèmica.

Efectes econòmics:

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

    Observacions:    

La resolució autoritza al doctorand que, per al còmput de la durada mínima al doctorat que estableix l'article 11 de la NAM de doctorat del curs 2015-16, siguin considerades també les matrícules formalitzades al programa de doctorat d'origen i només sigui requerida una avaluació favorable en el programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 en què el sol·licitant està matriculat actualment. Així mateix, aquesta resolució està condicionada a que la tesi sigui dipositada durant el curs acadèmic d'admissió o el curs acadèmic immediatament següent.