saltar al contingut principal
Cercar
URV

Abandonament definitiu del programa de doctorat

  • CONCEPTE: és el tràmit a seguir pels estudiants matriculats en un programa de doctorat que volen deixar definitivament aquests estudis.

Tràmits per sol·licitar-ho:

Qui:

El/La doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On:

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan:

Del 15 de setembre fins al 31 de gener de 2016

Com:

Presentant:
Sol·licitud adreçada al/ a la coordinador/a del programa de doctorat.
• Justificació dels motius de presentació de la sol·licitud, si s'escau.

Observacions:

A més de la presentació, per part del/de la doctorand/a, són causa de baixa definitiva:

  • Haver superat els límits de permanència, així com les pròrrogues, si és el cas.

  • La denegació per part de la comissió acadèmica d'autorització de pròrrogues.

  • El fet que al finalitzar el primer termini de matrícula no l'hagi formalitzat, i no hagi sol·licitat baixa temporal.

  • La no presentació del Pla d'investigació en el termini fixat, o que aquest, després de la 2a avaluació, no hagi estat valorat positivament.

Resolució de la sol·licitud:

Qui:

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan:

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica, previsiblement del 15 al 20 de cada mes (des de l'octubre fins al febrer).

Com:

Lliurant:

  • La comissió acadèmica informa a l'EPD entregant l'original de la resolució

  • L' EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 

  • L'EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.

Observacions:

La baixa o abandonament definitius suposen la no continuïtat en el programa i el tancament de l'expedient del /de la doctorand/a en el programa matriculat.

No obstant, la persona interessada pot sol·licitar l'accés i admissió en un altre programa de doctorat.