saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula tutela de tesi (segon curs i següents)

 • CONCEPTE: formalització de la matrícula de la tutela de tesi del doctorand o doctoranda, que s'ha matriculat durant el curs anterior de la tutela de tesi i continua amb l'elaboració de la tesi doctoral.

 

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand que s'ha matriculat durant el curs anterior de la tesi, i vol continuar amb l'elaboració de la seva tesi doctoral i compleix els requisits següents:

 • Tenir registrada la tesi doctoral (en el cas de programes de doctorat adscrits a regulacions anteriors al RD 99/2011).

 • Tenir acreditada l'avaluació positiva per part de la comissió acadèmica (en el cas de programes de doctorat adscrits al RD 99/2011).

Com

- Pel sistema d'automatrícula

Quan

 • Del 15 al 30 de setembre de 2016 (doctorands avaluats favorablement en la 1ra convocatòria).

 • De l'1 al 15 d'octubre de 2016 (doctorands avaluats favorablement en la 2a convocatòria).

Documentació

El doctorand, si ha variat les condicions per les quals es va matricular el curs anterior, relatives als ajuts de matrícula o bé dades econòmiques, haurà de trametre al Servei de Gestió Acadèmica:

 • El justificant de l'exempció o deducció de l'import de la matrícula.

Observacions

Els doctorands matriculats el curs anterior, que no han defensat la tesi, la 1a quinzena de setembre reben un correu electrònic a l'adreça institucional, informant-los sobre el procés de matrícula.

Resolució de la sol·licitud 

Qui

L'estudiant.

Quan

Després d'haver formalitzar l'automatrícula.

A través del PDF del rebut de la matrícula de tutela de tesi, obtingut un cop formalitzada l'automatrícula.

Com

L'import del rebut es domicilia al compte bancari facilitat pel doctorand o doctoranda.

Observacions

 • La formalització de la matrícula atorgarà al doctorand el dret a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball de recerca i a tots els drets de participació corresponents als estudiants d'estudis oficials de doctorat.

 • El doctorand ha de formalitzar, mitjançant el sistema d'automatrícula, la matrícula de tutela de tesi cada curs acadèmic, en el període establert per la URV, fins a la defensa de la tesi.

 • En el cas de doctorands que segueixin estudis regulats pel RD 99/2011, han de tenir en compte el període de durada dels estudis:
  - 3 anys a temps complet (TC)
  - 5 anys a temps parcial (TP)
  El fet de no haver formalitzat la matricula, i no haver sol·licitat la baixa temporal, implica la baixa definitiva en el programa de doctorat.

Finalització del procés 

Qui

El doctorand o doctoranda.

Quan

A partir del 6è dia d'emetre el rebut.

Com

Abonant l'import que figura en el resguard de matrícula, a través de l'entitat bancària on s'ha fet la domiciliació.