saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula tutela de tesi (segon curs i següents)

 • CONCEPTE: formalització de la matrícula de la tutela de tesi del doctorand o doctoranda, que s'ha matriculat durant el curs anterior de la tutela de tesi i continua amb l'elaboració de la tesi doctoral.

 

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El/La doctorand/a que s'ha matriculat durant el curs anterior de la tesi, i vol continuar amb l'elaboració de la seva tesi doctoral i compleix els requisits següents:

 • Tenir acreditada l'avaluació positiva per part de la comissió acadèmica.

Com

La URV implanta aquest curs un nou model en què la matrícula es formalitzarà des dels serveis administratius de la Universitat. El SGA lliurarà als doctorands correus informant sobre el procés.

Quan

 • Del 15 al 29 de setembre de 2017 (doctorands avaluats favorablement en la 1ra avaluació).

 • Del 19 al 30 d'octubre de 2017 (doctorands avaluats favorablement en la 2a avaluació).

Documentació

El/La doctorand/a, si ha variat les condicions per les quals es va matricular el curs anterior, relatives als ajuts de matrícula o bé dades econòmiques, haurà de trametre al Servei de Gestió Acadèmica:

 • El justificant de l'exempció o deducció de l'import de la matrícula.

 • Canvi de dades bancàries.

Observacions

Els doctorands matriculats el curs anterior, que no han defensat la tesi, abans del 14 de setembre reben un correu electrònic a l'adreça institucional, informant-los sobre el procés de matrícula.

Resolució de la sol·licitud 

Qui

El Servei de Gestió Acadèmica.

Quan

A través del PDF del rebut de la matrícula de tutela de tesi, obtingut un cop s’hagi formalitzat la automatrícula.

Com

L'import del rebut es domicilia al compte bancari facilitat pel doctorand o doctoranda.

Observacions

 • La formalització de la matrícula atorgarà al/a la doctorand/a el dret a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball de recerca i a tots els drets de participació corresponents als estudiants d'estudis oficials de doctorat.

 • El/La doctorand/a ha d’estar matriculat de tutela de tesi cada curs acadèmic, en el període establert per la URV, fins al dipòsit de la tesi.

 • S’ha de tenir en compte el període de durada dels estudis:
  - 3 anys a temps complet (TC)
  - 5 anys a temps parcial (TP)
  El fet de no haver formalitzat la matricula, i no haver sol·licitat la baixa temporal per interés personal, implica la baixa definitiva en el programa de doctorat.

Finalització del procés 

Qui

El/La doctorand/a.

Quan

A partir del 6è dia d'emetre el rebut.

Com

Abonant l'import que figura en el resguard de matrícula, a través de l'entitat bancària on s'ha fet la domiciliació.