saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del títol de doctor o doctora

 • CONCEPTE: procés pel qual l'estudiant que hagi superat la defensa de la tesi doctoral sol·licita el títol de doctor o doctora per la URV. Aquest títol és expedit pel rector/a, en nom del rei, té caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, així com efectes acadèmics plens, i habilita per a la docència i la investigació, d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria del Centre / Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus al qual està vinculat administrativament l’ensenyament de doctorat.

Quan

Un cop hagi superat la defensa de la tesi doctoral.

Com

1) Presentant la documentació següent:

• La sol·licitud.
• DNI/passaport vigent (original i fotocòpia).
• La justificació, si s’escau, del títol de família nombrosa per poder aplicar el tipus d’exempció que correspongui.
• La tesi en un sol fitxer informàtic en format pdf desprotegit. S’haurà de presentar gravat en suport electrònic (CD, pendrive...) que es dipositarà a la secretaria.
• Un exemplar del contracte signat entre la URV i l’autor per a l’edició electrònica de la tesi i posterior difusió pública. L'Escola de Postgrau i Doctorat l'hi haurà lliurat en el moment de dipositar la tesi. 

La secretaria ha de revisar que, en el moment d'accedir als estudis , va presentar el títol pel qual va accedir.

2) Abonant a l’entitat bancària corresponent l’import establert al decret de preus públics.

Observacions

A partir del curs 2009-10 la sol·licitud del títol universitari oficial genera automàticament la sol·licitud del suplement europeu al títol. A efectes econòmics el decret de preus públics engloba l'import en una taxa única.

Obtenció del resguard del títol de doctor o doctora

Qui

El doctorand o doctoranda o la persona degudament autoritzada, prèvia identificació.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria del Centre / Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus al qual està vinculat administrativament l'ensenyament de doctorat.

Quan

En la data que li comuniqui la secretaria (normalment, set dies després d'haver-lo sol·licitat).

 

Observacions

 • El resguard acredita la condició de titulat de la persona interessada, a tots els efectes, mentre no disposi del títol definitiu.

 • Els titulats poden també demanar un Certificat supletori del títol, que s'obté sense cost. Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització. No els podrà ser lliurat fins que s'obtingui el Número de Registre Nacional, que atorga el MECD.

 • Si el doctorand resideix en una altra localitat o país, a petició de la persona interessada el resguard del títol i SET es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria o bé per correu certificat. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.

Obtenció del títol de doctor o doctora

Qui

El doctorand o doctoranda.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria del Centre / Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus al qual està vinculat administrativament l'ensenyament de doctorat.

Quan

En la data en què la secretaria li comuniqui que pot passar a recollir-lo.

Com

Presentant-se la persona titulada i identificant-se personalment a recollir-lo/s.

Observacions

 • Si la persona titulada no pot venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona autenticada a través d'un poder notarial presentant la fotocòpia del DNI/Passaport de la persona interessada i de la persona autenticada.

 • Si la persona titulada es troba a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
  - si el país on es troba el titulat està adscrit al conveni de la Haia, haurà de portar la Postil·la de la Haia. Per a més informació consultar la Web del Ministeri de Justícia

  - si el país on es troba el titulat no està adscrit al conveni de la Haia, haurà de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consultar la Web del Ministeri d'exteriors

 • Si el titulat resideix a una altra localitat, podrà demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular.

 • Si resideix a un altre país, podrà demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada. Per tal d'agilitar el procediment, és convenient que aquests titulats, en el moment de presentar la sol·licitud, lliurin una instància demanant aquest trasllat, indicant concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa.

 • En funció de la zona d'enviament s'establirà el preu corresponent:

         - Zona 1 (Europa i Groenlàndia) --> 25€

         - Zona 2 (Resta de països) -- > 30€