saltar al contingut principal
Cercar
URV

Declaració d'equivalència d'estudis estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor/a

 • CONCEPTE: És el procediment, mitjançant el qual, s’atorga al títol estranger, des de la data en què sigui concedida i s’expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes del títol amb el qual s’homologa, en tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Què

 • Homologació de títols estrangers d’educació superior, els ensenyaments per a l’obtenció dels quals hagin estat cursats en universitats o institucions d’educació superior radicades fora d’Espanya.

 • Homologació de títols estrangers d’educació superior, els ensenyaments per a l’obtenció dels quals hagin estat cursats totalment o parcial a Espanya en centres degudament autoritzats per les administracions espanyoles competents.

Quan

En el moment en què ho requereixi.

On

Al Registre General de la URV o a qualsevol dels registres auxiliars.

Com

Presentant la documentació següent:

i original i còpia o còpia ja compulsada per les autoritats competents de:

 • Document acreditatiu de la identitat i nacionalitat de la persona que fa la sol·licitud, el qual ha d’estar vigent i no haver superat la data límit de validesa.

 • Títol del qual se sol·licita l’homologació o de la certificació acreditativa de l’expedició del títol, degudament legalitzat i traduït, si s’escau.

 • Certificació acadèmica dels estudis que ha fet la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de Doctor/a, degudament traduïda al català o castellà, si s’escau, en la qual han de constar, entre d’altres:

  • la durada oficial en anys acadèmics

  • el pla/programa d’estudis que ha seguit

  • les assignatures cursades, si és el cas

  • la càrrega horària de cadascuna d’elles, si és el cas

 • Un exemplar de la tesi doctoral en l’idioma en què es va defensar.

 • Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà, català o anglès, amb indicació dels membres del jurat i qualificació.

 • Declaració responsable de no haver homologat el títol a l’Estat espanyol, de no haver sol·licitat l’homologació del mateix títol en una altra universitat de forma simultània, i de no haver obtingut la convalidació dels estudis corresponents al títol del qual se sol·licita l’homologació per continuar estudis a l’Estat espanyol.

 • Una còpia de la resolució emesa per la Universitat, si s’ha sol·licitat l’homologació del títol en una altra universitat i la sol·licitud ha estat denegada.

Si l’òrgan competent, o les comissions que corresponguin ho consideren necessari, es pot demanar altra documentació complementària.

Els documents expedits a l’estranger han de complir uns requisits.

Revisió de la documentació

Qui

El Servei de Gestió Acadèmica.

Quan

Un cop rebuda la sol·licitud original i la documentació compulsada, lliurada pel Registre.

S'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Examinant que la documentació sigui correcta i s’ajusti, si s’escau, als requisits establerts.

 • Lliurant la sol·licitud i documentació, amb l’informe corresponent, a l’Escola de Postgrau i Doctorat.

Observacions

Si s’hi detecta alguna mancança o que no es compleixin els requisits establerts, el Servei de Gestió Acadèmica requerirà a la persona interessada que en el termini de 10 dies esmeni els errors.

Si no ho fa en el termini establert, la Universitat Rovira i Virgili emetrà una resolució de desestimació.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El rector de la Universitat Rovira i Virgili.

Quan

En el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

S'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

La proposta d’informe raonat, favorable o desfavorable, sobre la sol·licitud serà realitzada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, més afí al títol per al qual se sol·licita l’homologació.

La direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat, trametrà l’acord, acompanyat de l’informe raonat, al Vicerectorat competent en la matèria, per tal que el sotmeti a l’aprovació de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de la URV.

Observacions

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, sense perjudici de poder interposar postestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució.

Expedició de la Credencial

Qui

El rector de la Universitat Rovira i Virgili.

Quan

Un cop hagi estat resolta favorablement la sol·licitud d’homologació.

S'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

La resolució favorable a l’homologació sol·licitada s’acreditarà mitjançant l’oportuna credencial expedida pel rector de la URV, d’acord amb el model que determina el Consejo de Coordinación Universitaria, en versió bilingüe (català i castellà). En la credencial es farà constar el títol estranger en possessió de la persona interessada.

Amb caràcter previ a la seva expedició, la persona interessada haurà de pagar la taxa corresponent, i la URV ho comunicarà a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del MECD, a efectes de la seva inscripció en el Registre nacional de títols.

Observacions

L’homologació al títol de Doctor no implicarà, en cap cas, l’homologació o reconeixement del títol estranger de grau o nivell acadèmic equivalent del que estigui en possessió la persona interessada.

Finalització del procediment: lliurament de la Credencial

Qui

L’Escola de Postgrau i Doctorat.

Quan

Un cop expedida la Credencial d’homologació i aquesta li hagi estat lliurada pel Servei de Gestió Acadèmica.

S'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

L’Escola de Postgrau i Doctorat ho notificarà a la persona interessada per tal que la passi a recollir, prèvia comprovació que ha estat realitzat el pagament de la taxa corresponent.

La Credencial s’ha de recollir personalment per la personal interessada, o aquesta ha d’autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial. En ambdós casos, és necessària la presentació del DNI o passaport.

Observacions

Per informació més detallada, pots consultar la Normativa per a l’homologació de títols estrangers de postgrau.