saltar al contingut principal
Cercar
URV

Baixa voluntària temporal en el programa de doctorat

 • CONCEPTE: és el tràmit a seguir pels estudiants matriculats en un programa de doctorat, regulat pel RD 99/2011, que volen deixar els estudis de doctorat per un període de temps (La baixa per malaltia o embaràs i situacions equivalents com maternitat, o paternitat ha de seguir aquest altre procediment).

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan

Fins l'1 de març.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.
• Justificació dels motius de presentació de la sol·licitud.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període màxim: 1 any

 • Ampliable: 1 any més

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • S'interromp el còmput de temps per a la realització de la tesi.

  • Si la sol∙licitud es presenta abans de la finalització del període de matrícula, no s'exigirà la formalització de la matrícula. En el cas que s'hagi presentat una vegada matriculat, no es retornarà l'import abonat.

  • En les convocatòries d'avaluació, la qualificació serà no presentat per baixa en el programa.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

Com a molt tard, dos mesos després de presentar la sol·licitud.

Com

Lliurant:

 • La comissió acadèmica informa a l'EPD entregant l'original de la resolució

 • L' EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 

 • L'EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.

Observacions

Als efectes del còmput de la durada dels estudis no es tindran en compte els períodes de baixa autoritzats.