saltar al contingut principal
Cercar
URV

Altres conceptes econòmics - 2018-19

Concepte Descripció Imports
Altres serveis Servei d'esports: Es pot fer soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se a l'oficina d'esports. Si s'ha seleccionat voluntàriament, no s'efectuarà devolució per renúncia o per modificació de matrícula. 26,00€
URV solidària: És una aportació voluntària i es pot fer efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 6,00€
Gestió d'expedient acadèmic Taxa de gestió d'expedient acadèmic per matrícula anual 69,80€
Modificacions i ampliacions de matrícula Els estudiants podran demanar al centre, en els terminis establerts, efectuar modificacions diverses a la seva matrícula inicial. També podran demanar matricular-se fora de termini. 27,27€
Recàrrec per possessió d'un o més títols universitaris Als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials de doctorat per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits. 40%
Taxes expedició documents Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat 218,15€
Expedició de certificacions acadèmiques. 27,27€
Sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris per a l'accés als estudis de doctorat sense títol homologat. 218,15€
Taxes expedició títols acadèmics Títol universitari oficial de Doctor/a 218,15€
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) 78,55€
Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics 30,00€