saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vies d'accés

Vies d'accés

Hi heu de fer constar el nivell d’estudis obtingut que dóna accés als estudis de doctorat.

En el cas d’estudis cursats a la URV i/o en altres universitats de l'Estat espanyol:
 • Títol oficial de màster. Universitats públiques catalanes i Universitat de Vic
 • Títol oficial de màster. Altres universitats de l’Estat espanyol i catalanes privades (excepte la Universitat de Vic)
 • Mínim de 60 crèdits superats en un o més màsters oficials
 • Mínim de 60 crèdits superats en estudis de nivell de postgrau no inclosos en màsters oficials
 • Títol de graduat/da (300 crèdits)
 • Diploma d’estudis avançats o suficiència investigadora
 • Títol d’especialista en ciències de la salut
 • Titulat en alguna de les professions sanitàries i haver completat com a mínim el primer any de residència
 • Titulat en alguna de les professions sanitàries i haver completat dos anys com a resident
 • Títol oficial de Doctor/a conforme a anteriors ordenacions universitàries
En el cas d’estudis cursats a institucions estrangeres d'educació superior:
 • Títol oficial de màster cursat en una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)
 • Títol oficial de màster cursat en una universitat aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Vías de acceso

Se deberá hacer constar el nivel de estudios obtenido que dé acceso a los estudios de doctorado.

En el caso de estudios cursados en la URV i/o en otras universidades del Estado español:
 • Título oficial de máster. Universidades públicas catalanas y Universidad de Vic
 • Título oficial de máster. Otras Universidades del Estado español y catalanas privadas (excepto Universidad de Vic)
 • Mínimo de 60 créditos superados en uno o más másters oficiales
 • Mínimo de 60 créditos superados en estudios de nivel de postgrado no incluidos en másters oficiales
 • Título de graduado/da (300 créditos)
 • Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora
 • Título de especialista en ciencias de la salud
 • Titulado en alguna de les profesiones sanitarias y haber completado como mínimo el primer año de residencia
 • Titulado en alguna de las profesiones sanitarias y haber completado dos años de residencia
 • Título oficial de Doctor/a conforme a anteriores ordenaciones universitarias
En el caso de estudios cursados en instituciones extranjeras de educación superior:
 • Título oficial de máster cursado en una universidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
 • Título oficial de máster cursado en una universidad ajena al Espacoi Europeo de Educación Superior (EEES)

Studies leading to the Doctorate

In this blank you must indicate the level of your previous studies that lead to doctorate studies.

If your have obtained your previous studies at URV and/or in other Spanish universities:
 • Official university master’s degree obtained in a Catalan public university
 • Official university master’s degree obtained in other universities of the Spanish state and private Catalan (except the University of Vic)
 • Have passed a minimum of 60 credits on one or several university master’s degrees
 • Have passed a minimum of 60 credits on postgraduate level studies not included in official university master studies
 • Hold a degree certificate for a programme of at least 300 credits
 • Hold the Diploma of Advanced Studies (DEA) or the certificate of research aptitude
 • Hold a certificate of specialist in health sciences
 • Hold a qualification in one of the health professions and have satisfactorily completed at least the first year of residency
 • Hols a qualification in one of the health professions and have satisfactorily completed at least two years of residency
 • Official university doctor's degree
If your have obtained your previous studies at a foreign higher education institution:
 • Official university master's degree issued by a foreign university from the European Higher Education Area (EHEA)
 • Official university master's degree issued by a foreign univeristy outside the European Higher Education Area (EHEA)