saltar al contingut principal
Cercar
URV

Exempcions 2019-20 - Doctorat

Els doctorands que abans de formalitzar l'automatrícula o als 5 dies naturals següents, justifiquin davant del Servei de Gestió Acadèmica la presentació de la sol·licitud de contracte predoctoral o ajut en alguna convocatòria oficial adreçada als estudis de doctorat, que així ho prevegi, podran matricular-se amb l'exempció provisional del preu de la tutela acadèmica.

Un cop resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica regularitzarà la matrícula. En el cas que la beca o ajut no hagi estat concedida, el doctorand haurà d'abonar l'import corresponent, llevat que demani l’anul·lació de la matrícula.

En el moment de formalitzar la matrícula de tutela del 2n o 3r any, els doctorands amb un contracte predoctoral que comporti l'exempció de preu de matrícula tindran informat el sistema amb l'exempció de preus, sempre que la durada estigui vigent i tingui renovat el contracte.

Les Unitats de la URV poden haver convocat convocatòries competitives, les quals impliquen que els beneficiaris tinguin exempció del preu de la tutela acadèmica.

Si abans de formalitzar la matrícula el tràmit ha finalitzat, el doctorand tindrà l'exempció introduïda.

Si el tràmit no ha finalitzat, el doctorand es matricularà amb la classe ordinària, i posteriorment es procedirà a retornar-li l'import.

Acreditació

Estudiants espanyols: original i fotocòpia del títol de família nombrosa.
Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri d’Afers Socials i Joventut del govern Andorrà.
Estudiants estrangers d'altres països: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Efectes

El carnet de família nombrosa general dóna dret al 50% de descompte en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).
El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

Observacions

Si el document acreditatiu està caducat s'haurà de presentar un justificant expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 20de desembre del 2019, s'haurà de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs (1 d'octubre de 2019), tal com estableix la normativa vigent.

Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, s'aplicarà condicionalment l'exempció, sempre que el doctorand aporti una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat i la sol·licitud presentada.

Si abans del 20 de desembre el doctorand no aporta el carnet de família nombrosa i acredita que gaudeix de les condicions a l'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre de 2019) s'anul·laran els beneficis concedits i caldrà abonar l'import exempt.

Acreditació

 • S'ha de presentar el certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acreditiun grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d'informar del grau i de la data de venciment o bé especificar si és permanent.
 • També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies acompanyada del DNI o NIE.
 • També es pot acreditar amb la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d' octubre de 2019).

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació

S'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

En el cas del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d'octubre de 2019).

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació

S'acredita presentant un d'aquest documents:

 • Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor.
 • Còpia de la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l'ordre de protecció.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de delicte de violència de gènere, fins que no es dicti l'ordre de protecció.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a la data d'inici del curs acadèmic (1 d' octubre de 2019).

S'aplica a les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents.

En el cas dels fills o filles dependents, s'adjuntarà també el llibre de família.

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic